SPOR KULÜPLERİ KANUN TASARISI TASLAĞI
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Hata
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Diğer Yazarlar SPOR KULÜPLERİ KANUN TASARISI TASLAĞI

SPOR KULÜPLERİ KANUN TASARISI TASLAĞI

28 Kasım 2013-

1

SPOR KULÜPLERİ KANUN TASARISI TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, spor kulüpleri ile bunların oluşturdukları federasyon ve konfederasyonların organları, görev, yetki ve sorumlulukları, uyacakları usul ve esaslar, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile denetimlerine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, spor alanında hizmet ve faaliyetlerde bulunan spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile kulüplerin kurdukları federasyonları ve konfederasyonları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

c) İl müdürlüğü : Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,

ç) İlçe müdürlüğü : Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,

d) Spor Kulübü : Spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarında bulunmak amacıyla Teşkilata tescilini yaptırmış, tüzel kişiliğe sahip, spor federasyonu ve/veya il müdürlükleri faaliyetlerine katılan kuruluşları,

e) Spor Anonim Şirketi : Spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarında bulunmak amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve Teşkilata tescilini yaptırmış ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılan şirketi,

f) Spor federasyonları : Yurtiçi ve yurtdışı sportif faaliyetleri organize eden ve bu konularda resmi mercii olan, ilgili spor dalında uluslararası spor kuruluşlarının kurallarını uygulamak konusunda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan, spor dalının adını taşıyan Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

g) Spor faaliyeti : Spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

ğ) Teşkilat : Bakanlık, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerini,

h) Spor Kulüpleri Federasyonu : Genel Müdürlüğe veya spor federasyonlarına kayıt ve tescillerini yaptıran kulüpler, bu Kanun hükümlerine göre, imkân ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak ve bu Kanunda belirtilen diğer konularda faaliyet göstermek amacıyla, genel 2

kurul kararı ile kurmuş oldukları veya kuracakları federasyonu,

ı) Spor Kulüpleri Konfederasyonu : Bu maddenin (h) bendinde tanımlandığı şekilde kurulan federasyonların genel kurul kararı ile oluşturdukları veya oluşturacakları konfederasyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Tüzel kişilik kazanması

MADDE 4- (1) Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın kulüp kurma hakkına sahiptir. Kurucular, kuruluş bildirimini, tüzük ve eklerini merkezlerinin bulunduğu yerin il müdürlüklerine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar ve tescil ile teşkilata katılırlar.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketleri il müdürlüklerine tescil ile spor anonim şirketi vasfını kazanırlar.

(3) İl müdürlüklerinde kulüplerin ve spor anonim şirketlerinin kayıt olacağı kütükler oluşturulur.

(4) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dallarında spor federasyonlarına taahhüt edecekleri spor dallarına göre kayıtlarını yaptırmak için başvururlar.

(5) Kulüpler, genel kurula iştirak eden üyelerin 3/4’ünün kararı ile kulüp merkezinin bulunduğu ildeki bir başka kulüple birleşebilir.

(6) Ulusal spor federasyonlarının belirlediği kriterler çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçına ait varlıklarını, kulüp merkezindeki ilde bulunan bir başka kulübe devredebilir.

(7) Aynı il veya başka bir ilde, aynı adla veya ayırt edilemeyecek benzer bir adla veya yanıltıcı biçimde maruf kulüpleri çağrıştıracak bir ad ve amblem ile kulüp kurulamaz.

(8) Kuruluş bildiriminin ve tüzüğün içeriği, gerekli belgelerin nelerden ibaret olduğu başvuru şekli ve yapılacak işlemler yönetmelikte gösterilir.

(9) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının spor hizmet ve faaliyetlerine katılabilmeleri için tüzelkişiliğe sahip olmayan okul spor kulüpleri kurulabilir. Okul spor kulüplerinin kuruluş ve çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İnceleme

MADDE 5- (1) Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile Kulüp tüzüğü il müdürlüğünce otuz gün içinde dosya üzerinden incelenir.

(2) Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı takdirde kulübün tescili yapılır ve kulübe yazıyla bildirilir.

(3) Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi veya tamamlanması kurucu üyelerden istenilir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse; il müdürlüğünce yetkili asliye hukuk 3

mahkemesinde kulübün feshi konusunda dava açması için durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden kulüp faaliyetinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.

Kulüp organları

MADDE 6- (1) Kulüplerin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur.

(2) Kulüpler; eğitim, sağlık, sicil, halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar veya yan kurullar oluşturabilirler. Ancak, bu organlara ve kurullara; zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen altmış gün içinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile varsa diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeler, il müdürlüğüne bildirilir.

Genel kurul

MADDE 7- (1) Genel kurulca aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır;

a) Zorunlu organları seçmek,

b) Tüzüğün tümünü ya da bazı maddelerini değiştirmek,

c) Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile varsa diğer kurulların raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrası hususunda karar vermek,

ç) Gerekli görülen durumlarda hesapları incelemek ve incelettirmek,

d) Bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin % 25’ini aşan oranda borçlanmalara karar vermek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların ipotek edilmesi, satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

g) İktisadi işletme kurulmasına, bu işletmelere ortak olunmasına ve bunlardan ayrılması ile kapatılmasına karar vermek,

ğ) Üyelerin ödeyecekleri katılma payı ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,

h) Şubelerin açılmasına ya da kapatılmasına karar vermek,

ı) Spor kulüpleri federasyonuna üye olunması veya ayrılmasına karar vermek,

i) Kulübü feshetmek veya birleşmeye karar vermek,

j) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Binden fazla üyesi bulunan spor kulüpleri, tüzüklerinde gerekli düzenlemeleri yaparak genel kurullarında oy kullanacak üyeleri, delege sistemine göre belirleyebilirler. Bu şekilde belirlenecek delege sayısı ikiyüzden az olamaz.

Yönetim kurulu

MADDE 8- (1) Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden az, yirmi bir asıl ve yirmi bir yedek üyeden fazla olmamak üzere kulüp tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

(2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 4

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü olanlar spor kulübüne Başkan ve yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyesi olarak görev yapamazlar. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinde aranacak diğer şartlar ise tüzüklerinde belirlenir.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek,

b) Kulübün tüm faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bütçe hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak ve borçlanmaya karar vermek,

c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçesini hazırlamak, genel kurula sunmak,

ç) Kulübün, ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak,

d) Kulübün, sportif ve sosyal faaliyetlerine yönelik tesisleri açmak, işletmek, işlettirmek, şube açılmayan illerde kulüp temsilciliği açılmasına karar vermek,

e) Kulüp tüzüğünün uygulanması için, gerek duyulan alt düzenleyici işlemleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

f) Kulüp tüzüğü, genel kurul ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

Denetleme kurulu

MADDE 9- (1)Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az, yedi asıl ve yedi yedek üyeden fazla olmamak üzere tüzüğünde belirtilen süre için seçilir.

(2) Denetleme kurulu, idari ve mali denetim görevini kulüp tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yaparak denetleme sonuçlarını raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) Denetleme kurulu, tüzükte gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen usul ve esaslara göre denetler.

(4) Denetleme kurulu yapacağı idari ve mali denetimde mevzuata aykırılığın tespiti ve görevde kalmasında sakınca görülen başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel kurulun yapıldığı tarihten altı ay geçmeden veya olağan genel kurulun yapılmasına altı aydan az bir süre kalmışsa olağanüstü genel kurul yapılmaz.

(5) Denetleme kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların ilgililer tarafından gösterilmesi, verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 5

Disiplin kurulu

MADDE 10- (1) Disiplin kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üyeden az, beş asıl ve beş yedek üyeden fazla olmamak üzere tüzüklerinde belirtilen süre için seçilir.

(2) Kurul, ilk toplantısında aralarından bir Başkan seçer. Kurul, kulüp tüzüğünde yer alan esas ve usullere göre organlarında görev alanlar ve üyeler hakkında, uyarma, sürekli veya geçici çıkarma ile tüzüklerinde belirlenen diğer cezaları verebilir.

Şube açılması ve yürütme birimleri

MADDE 11- (1) Kulüpler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler. Kulüp yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin il müdürlüğüne yazılı müracaat yapılır. Şubelerin kuruluşu Yönetmelikte, çalışma usul ve esasları ise tüzüklerinde belirtilir.

(2) Kulüpler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir.

Fesih, kayıt ve tescil iptali

MADDE 12- (1) Aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde;

a) Taahhütlerini yerine getirmeyen,

b) İl müdürlükleri, spor federasyonlarının hiçbir faaliyetine mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan veya bu süre içerisinde hiçbir spor faaliyeti yapmayan,

c) Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen tescile ilişkin şartları yitiren, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının bu Kanuna aykırı olarak teşekkül ettiren ve ihtara rağmen altmış gün içerisinde bu aykırılığı gidermeyen,

kulüplerin feshi için asliye hukuk mahkemesinde dava açmak üzere durum il müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

(2) Taahhütlerini yerine getirmeyen, il müdürlükleri ve spor federasyonlarının hiçbir faaliyetine mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan veya bu süre içerisinde hiçbir spor faaliyeti yapmayan spor anonim şirketlerinin, spor anonim şirketi olarak tescili iptal edilir.

(3) Mazeretsiz olarak üst üste üç yıl ilgili spor dalında federasyon veya il müdürlüğünün faaliyetlerine katılmayan kulüpler ile spor anonim şirketlerinin ilgili spor dalındaki tescili federasyon tarafından iptal edilir.

(4) Her ne sebeple olursa olsun tüzel kişiliği sona eren kulüpler ile spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonunun alacak, mal ve hakları amacına en yakın kulüpler ile spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonuna devredilir.

Saha veya tesis yapma ve yararlanma

MADDE 13- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tescilli oldukları spor dallarının bağlı oldukları federasyonca belirlenen ölçü ve şartlara uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapar, yaptırır, kiralar veya tahsis edilmesini sağlar.

(2) Teşkilat, yerel yönetimler ile her düzeydeki eğitim-öğretim kurumları dâhil, tüm kamu kuruluşlarının spor salonları, sahaları ve tesislerinin verimli kullanılması ile bu tesislerden spor kulüplerinin bir program dâhilinde ortaklaşa yararlanabilmeleri için gerekli 6

tedbirleri alır.

(3) Kulüplere ait tesislerde doping içeren yasaklı maddeler ile sosyal tesisler hariç olmak üzere, spor faaliyetlerinin yapıldığı her türlü tesiste, alkollü içkilerin bulundurulması ve satışı yasaktır.

(4) Teşkilat, sporcu yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi amaçlarına yönelik olarak spor kulüplerine ve spor federasyonları ile konfederasyonlarına spor tesislerinin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin olarak kendi mülkiyetindeki taşınmazları tahsis etmek, proje vermek ve benzeri şekillerde destek ve teşviklerde bulunabilir. Bu şekilde tahsis edilen tesis veya taşınmazlar tahsis amacı dışında kullanılamaz.

(5) Faaliyette bulundukları spor dalının en üst ulusal ligine katılan, ligi bulunmayan spor dallarında ise en üst ulusal spor faaliyetine katılan spor anonim şirketlerine, sporda alt yapının desteklenmesi amaçlarına yönelik olarak Teşkilatın mülkiyeti veya kullanımında bulunan tesis ve taşınmazlar tahsis edilebilir ve benzeri şekillerde destek ve teşviklerde bulunulabilir. Bu şekilde tahsis edilen tesis veya taşınmazlar tahsis amacı dışında kullanılamaz, şirketin bilançosunda yer alamaz. Spor anonim şirketi vasfının yitirilmesi halinde tahsis kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Kamu yararına çalışma

MADDE 14- (1) Kulüpler, Maliye ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili spor federasyonunun uygun görüşü, Gençlik ve Spor Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kamu yararına çalışan kulüp olarak tespit edilir.

(2) Bir kulübün kamu yararına çalışan kulüplerden sayılabilmesi için;

a) İlgili spor dalına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine veya uzun süreli kira ya da tahsis hakkına sahip bulunması,

b) Milli takıma sporcu vermesi ve en az üçü olimpik veya paralimpik branş olmak üzere altı ayrı spor dalında faaliyette bulunması, ihtisas spor kulübü şeklinde kurulanlarda ise, dünya şampiyonalarında sporcusu dereceye girmesi veya olimpiyat ve paralimpik oyunlarına sporcu göndermesi,

c) İlgili spor dalında en üst spor faaliyetine katılması ve yapılan faaliyetlerin spor alanında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması,

şarttır.

(3) Spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu; en az iki yıl faaliyette bulunması, ilgili spor dalında en fazla üyeye sahip olması, spor tesislerinin mülkiyetine veya uzun süreli kira ya da tahsis hakkına sahip bulunması ve yapılan faaliyetlerin gençlik ve spor alanında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması halinde yukarıda belirtilen usule göre kamu yararına çalışan federasyon veya konfederasyon olarak tespit edilir.

(4) Yapılan denetimler sonunda yukarıda belirtilen şartları kaybettikleri tespit edilenler hakkında birinci fıkrada öngörülen usulle kamu yararına çalışan kulüp, spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu tespit kararı kaldırılır.

(5) Kamu yararına çalışan kulüp, spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

(6) Kamu yararına çalışan kulüp, spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonları, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda düzenlenen kamu yararına çalışan 7

derneklere sağlanan haklardan aynen yararlanır.

Spor federasyonu ve konfederasyonu

MADDE 15- (1) Kulüpler, kaynak ve güçlerini birleştirmek yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak, kullanmak, birlikte spor eğitimi yapmak, antrenör, öğretici ve diğer gençlik ve spor elemanlarını sağlamak amacıyla spor kulüpleri federasyonu, bu federasyonlarda spor kulüpleri konfederasyonu kurabilir.

(2) İllerde en az on beş kulüp, spor kulüpleri federasyonu kurabilir. Bir ilde birden fazla spor kulüpleri federasyonu kurulamaz.

(3) Türkiye genelinde, en az otuz spor kulüpleri federasyonunun katılımı ile bir spor kulüpleri konfederasyonu kurulabilir.

(4) Spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu, tüzüklerinden dört örneğini, kuruluş başvurusuna ekli olarak bulundukları yerin il müdürlüğüne vermekle tüzel kişilik kazanır. Kuruluş bildirisine kulüplerin veya spor kulüpleri federasyonlarının katılma hakkında almış oldukları genel kurul kararının dörder örneği de eklenir.

(5) Spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonuna dâhil olan spor kulüpleri veya spor kulüpleri federasyonunun tüzel kişiliklerinin sona ermesi veya tescillerinin iptal edilmesi veya ayrılmaları nedeniyle katılımcı sayısı Kanunda belirtilen sayının altına düşmesi halinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için altı aylık süre tanınır. Bu süre içinde tamamlama işlemi yapılamazsa, bu kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erer.

(6) Bu kuruluşlar, tüzük değişikliklerini değişiklikten itibaren, her seçim sonunda yönetim kuruluna ve diğer kurallara seçilen kişilerin ad ve soyadları ile adreslerini seçimden itibaren bir ay içinde, ilgili il müdürlüğüne bildirir.

(7) Spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Bu Kanunda kulüpler için öngörülen düzenlemeler, spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu için de uygulanır.

(8) Spor kulüpleri federasyonları kendi adlarının başına illerinin isimlerini alır.

(9) Bu Kanun ile diğer kanunlarda kulüplere tanınan muafiyet, istisna, taşınmazların tahsisi, ayni ve nakdi yardım ve benzeri tüm haklardan spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu aynı şartlarla yararlandırılır.

(10) Konfederasyonlar, spor federasyonlarının genel kurullarında temsil edilirler.

Denetim

MADDE 16- (1) Spor kulüpleri; yönetim yerleri, tesisleri, işletmeleri ve her çeşit eklentileriyle defterleri, hesap ve işlemleri, spor eğitim çalışmaları, spor faaliyetleri ve diğer hususlar bakımından Genel Müdürlük tarafından, taahhüt ettikleri spor dalı itibariyle idari, mali ve sportif konularda ilgili spor federasyonu tarafından denetlenebilir. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonunun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, üçten fazla spor dalında faaliyetlerde bulunan spor kulüplerinin denetimi sadece Genel Müdürlükçe yapılır

(2) Denetlemeler sonucunda belirlenen eksiklikler ile bu Kanun hükümlerine ve genel mevzuata aykırı uygulamalar saptanması durumunda kulübe altmış gün süre verilerek uyarılır. Verilen süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde kayıt ve tescilin iptaline ilişkin 8

hükümler uygulanır. Ayrıca, suç unsuruna rastlanması halinde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Genel Müdürlük, spor federasyonları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kulübe yapılan yardımın amacına uygun kullanılmamasından doğacak zararlardan, kulüp ile birlikte zarara sebebiyet veren ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(4) Ayrıca, spor federasyonlarının belirlediği liglerde faaliyette bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali durumu ve kâr-zarar hesapları yıllık dönemler halinde spor sektöründe ulusal veya uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Aynı denetim şirketi aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Temel ilkeler

MADDE 17- (1) Kulüpler;

a) Ekonomik ve mali imkânlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenirliklerini artırmak,

b) Sporcularına, kamu kuruluşlarına, spor kulüplerine ve diğer gerçek ve tüzel kişilere karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirilmesini temin ederek alacaklılarının korunmasına gereken önemi vermek,

c) Muhasebelerine disiplin ve rasyonellik getirmek,

ç) Kendi gelirlerini esas alan idari ve mali yapı oluşturmak ve sürdürmek,

d) Uzun vadede sportif harcamayı özendirmek,

e) Sporun uzun vadede sürdürebilirliğini sağlamak ve korumakla,

yükümlüdür.

Gelir ve giderler

MADDE 18- (1) Kulüpler, tüzüklerinde yazılı amacı ve bu Kanunda belirtilen görevleri gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır;

a) Üye aidatları,

b) Sponsorluk gelirleri,

c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler,

ç) Faaliyetlere katılım bedeli,

d) Müsabaka hâsılatları,

e) Yayın gelirleri,

f) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,

g) Bağış ve yardımlar,

ğ) Toplantı ve benzeri gelirler,

h) Reklam gelirleri,

ı) Kira gelirleri,

i) Genel Müdürlük, spor federasyonları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 9

yapılacak yardımlar,

j) Spor- Toto, iddaa ve benzeri spor oyun gelirleri,

k) Diğer gelirler.

(2) Kulüpler, amaçlarıyla ilgili genel giderlerinin yanı sıra sporcu ve antrenörler ile diğer spor elemanlarına beslenme, ulaşım, eğitim, giyim, barınma, ödül ve benzeri konularda ayni ve nakdi yardım yapabilirler.

Şirket kurma

MADDE 19- (1) Spor kulüpleri, belirli spor dallarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan spor anonim şirketlerine devredebilirler. Bu şekilde devredilecek anonim şirketlerdeki kulübün payı % 51’den az olamaz.

(2) İlgili federasyonların kararı ile belirlenen liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü getirilebilir.

(3) Hiç kimse aynı spor dalında faaliyet gösteren birden fazla spor anonim şirketinin herhangi birinin toplam sermayesinin % 1’inden fazla paya sahip olamaz.

(4) Bu madde hükümlerine göre kurulan veya devralınan şirketin tip ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, pay sahipliği, öz sermayesi, kimlerin şirketin yönetim ve denetim organlarında görev almayacağı ve diğer hususlar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir.

(5) İlgili spor dalında spor müsabakalarını doğrudan etkileyebilecek faaliyette bulunanlar ile faal sporcular, faal hakemler, spor temsilcileri ve antrenörler, spora dayalı şans oyunları düzenleyen kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanları, spor anonim şirketinde pay sahibi olamazlar. Belirlenen kurallara uymayan şirketlere ihlalin ağırlığına göre liglerden ihraç dâhil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanabilir.

(6) Kulüpler, tüzüklerinde yazılı amacı gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurabilir veya kurulmuş iktisadi işletmelere ortak olabilirler. İktisadi işletmelerini kiraya verebilecekleri gibi sermaye şirketlerine de devredebilirler.

Bütçe ve harcama ilkeleri

MADDE 20- (1) Profesyonel liglerde takımı bulunan kulüplerin bu liglerdeki faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri konsolide bütçe içerisinde ve ayrı bir hesapta toplanır.

(2) Genel kurulda, yönetim kurulunun profesyonel faaliyeti ile ilgili hesaba ilişkin ibrası, genel faaliyetten ayrı olarak yapılır.

(3) Kulüpler, yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin % 5’ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(4) Kulüpler, sponsorlar tarafından doğrudan yapılan transfer harcamaları ve borçlanma hariç, bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin % 25’ini aşan borçlanmalar kulüp genel kurulunun onayına tabidir. Bu oran hiçbir şekilde % 50’yi aşamaz.

(5) Kulüpler tescili oldukları ulusal federasyon ile federasyonun üyesi olduğu uluslar arası kuruluşların idari ve mali kriterlerini yerine getirmek zorundadır.

(6) Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bu maddede belirtilen kriterlere aykırı 10

borçlanma ve harcamalardan dolayı kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yardım şekilleri

MADDE 21- (1) Genel Müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları ile federasyonlar kulüplere yardımda bulunabilir ve bütçelerine bu amaçla ödenek koyabilirler.

(2) Yardımlar; ayni, nakdi veya teknik eleman olarak yapılabilir.

(3) Sporcu sayısı, katıldığı müsabakalar, ulusal ve uluslararası faaliyetleri katılımı ve başarı durumu ile fair play ilkeleri dikkate alınarak yardım yapılır.

(4) Belediyeler ile belediyelere bağlı iktisadi işletmeler, spor kulüplerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramaz ve yardımda bulunamaz.

(5) Okul spor kulüpleri, sportif faaliyetler için Genel Müdürlüğe, federasyonlara ve okullara ait spor tesislerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Okul spor kulüplerinin sportif faaliyetlerine ilişkin giderler Genel Müdürlükçe karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 22- (1) Kurucularda aranacak şartlar, tüzük, ilk genel kurul ve olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına çağrı, üye listesi, gündem, başkanlık divanı, organların seçimi ile genel kurulun çalışma usul ve esasları, üyelerin hakları, borçları ve üyeliğin sona ermesi, yasak faaliyetler, gelir-giderlerde usul ve kulüp defterleri, yardım, ceza hükümleri ve tüzel kişiliğin sona ermesi yönetmelikle düzenlenir.

(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan diğer konularda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.

Profesyonel faaliyet

MADDE 23– (1) Ulusal federasyonun bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak kabul edilen ve ulusal mevzuata göre profesyonel faaliyette bulunulmasına izin verilen spor dallarında bireysel olarak veya bir spor kulübüne sözleşme ilişkisi ile bağlı biçimde profesyonel olarak sportif faaliyette bulunulabilir. Bu şekilde müsabakalara katılan sporcu için spor faaliyeti onun esas mesleği kabul edilir. Profesyonel sporcunun statüsü, hak ve yükümlülükleri faaliyette bulunduğu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından belirlenir.

(2) Bir spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dalında faaliyet gösteren sporcuların yarısından fazlası sözleşme ilişkisi ile profesyonel olarak sportif faaliyette bulunuyor ise spor kulübünün ilgili spor dalına ilişkin şubesi profesyonel olarak kabul edilir.

(3) Spor kulüpleri birinci fıkra hükmüne göre profesyonel olarak kabul edilen ve izin verilen spor dallarında faaliyette bulunmak üzere profesyonel şube açabilir veya spor anonim şirketi kurabilir. 11

Spor temsilciliği

MADDE 24- (1) Spor temsilcileri, belirlenen bir ücret karşılığında, sporcu sözleşmesi veya sporcunun sportif faaliyetlerine ilişkin gerçek ve/veya tüzelkişilerle yapılacak müzakereleri yürütmek, sporcu ile kulübü ya da bir transfer sözleşmesi müzakeresi gerçekleştirmek amacıyla iki kulübü bir araya getirmek üzere, ilgili federasyon tarafından verilen lisansla, faaliyette bulunur.

(2) Spor temsilciliğine ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlarca belirlenir.

(3) İlgili federasyondan tarafından verilen geçerli bir lisans olmaksızın spor temsilciliği faaliyetinde bulunan kişilere iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası uygulanır.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 25 - (1) 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “spor kulüpleri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası; “Spor kulüpleri, Spor Kulüpleri Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Spor Teşkilatına dahil olurlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, “kamu yararına çalışan dernek” statüsünü kazanmış olan kulüpler ile gençlik ve/veya spor kulüpleri federasyonu ve konfederasyonunun bu hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında kurulmuş ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonunca tescil edilmiş olan kulüplerin, İçişleri Bakanlığında mevcut olan dosya ve kayıtları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Spor Genel Müdürlüğüne devir ve teslim edilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa istinaden kurulmuş ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonunca tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet gösterecekleri alana göre tercihlerini yaparak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde spor kulübü veya gençlik ve spor kulübü olarak il müdürlüğüne tescillerini yaptırır.

(2) Münhasıran gençlik faaliyetlerinde bulunacak gençlik kulüpleri, Dernekler Kanununa tabi olarak faaliyetlerini sürdürürler.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve sportif faaliyette bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptırırlar. 12

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Kulüpler ile gençlik ve/veya spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanlar altı ay ek süre verilerek uyarılır. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların feshi için asliye hukuk mahkemesinde dava açmak üzere durum il müdürlüğünce Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanlar altı ay ek süre verilerek uyarılır. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler sportif faaliyetlere katılamazlar.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(ÖN ÇALIŞMA)

Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği{jcomments on}

……..

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  11980  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Cuma, 12 Temmuz 2024.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40841580

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.