Spor Kulüplerinde İç Denetim Nasıl Çalışmalı?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Yönetim Gürdoğan Yurtsever Spor Kulüplerinde İç Denetim Nasıl Çalışmalı?

Spor Kulüplerinde İç Denetim Nasıl Çalışmalı?

Gürdoğan Yurtsever- 2 Aralık 2013 Spor kulüplerinin iç denetim yapılarına bakıldığında ilgili mevzuat gereği Denetim Kurullarına çeşitli rol ve sorumlulukların yüklendiği görülüyor.

 

  

Dernekler mevzuatı ile Gençlik ve Spor mevzuatına göre, kulüplerde üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Denetim Kurulu’nun oluşturulması zorunlu olup, dernek tüzüğünde denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısına yer verilmesi gerekiyor.

  

 

Denetim kurulu; kulüp tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Ayrıca kulüplerin tüzüklerine bakıldığında Divan Kurullarına da çeşitli denetim fonksiyonları verildiğini ifade etmek yanlış olmayacak.

  

Fakat bu kurulların, kendilerinden beklenen amaçlara uygun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirtmek maalesef mümkün değil. Zaten yapıları itibariyle, tam zamanlı çalışmayan üst kurullar olduğundan bu kurullardan gerçek anlamda denetim yapmalarını beklemek de mümkün değildir. Bütçeleri giderek büyüyen kulüplerde fahri olarak görev yapıp tam zamanlı çalışmayan, denetim yapmaya yeterli insan, teknoloji ve maddi kaynağı bulunmayan, kulübün bilgi, kayıt ve evraklarına ulaşmada sorunlar yaşayan, kulübün aldığı kararları ve uygulamaları yakından takip edemeyen, tespit edilen aksaklıkları giderme konusunda yeterli yetki ve yaptırım gücü bulunmayan Denetim Kurulları, genel olarak şekli ve kısmi denetimler yapabilmekte, genellikle yalnızca mali konulara odaklı çalışmalar yapabilmekte, bu durum kulüplerin denetim faaliyetinden beklenen faydaları elde etmesinin önünde büyük engeller oluşturmaktadır.

  

Bugüne kadar her hangi bir spor kulübünde denetleme kurulunun yönetim kurulunun bir işlemi hakkında kulübün zarara uğradığı yönünde bir tespitinin kamuoyuna yansımaması da denetim kurullarının işlevini gereği gibi yerine getiremediğini açıkça ortaya koyuyor. Denetleme Kurullarının gerek kulüp yönetimleri ile karşı karşıya kalmak istememeleri, gerekse de camia bünyesinde sevimsiz bir konuma sürüklenmek istememeleri gibi çeşitli nedenlerin buna etken olduğunu ifade etmek mümkün. Fakat, bütün bu yaklaşımlar kulüplerde bir çok olumsuzluğun sürmesine neden olarak, kulüplere önemli zararlar verdiğini ifade etmek yanlış olmayacak.

  

Aslında, Dernekler mevzuatında, derneklerde iç denetimin esas olduğu hükme bağlanmıştır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bununla birlikte, Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu kapsamda, dernek statüsünde faaliyet gösteren kulüplerde de iç denetim yapılması bir zorunluluktur.

  

Belirtilen düzenlemelere rağmen günümüz iç denetim standartlarına uygun bir iç denetim faaliyetinin hiç bir kulüpte, bulunmadığını ve bu açıdan önemli bir denetim zafiyetinin söz konusu olduğunu, bu nedenle bir çok riskin denetim dışında kaldığını belirtmek gerekiyor. Bu riskin kulüplerin son dönemlerde ürün satışları vb. amaçlarla kurduğu şirketler nedeniyle daha da arttığını belirtmek mümkün. Bu şirketlerde bir çok yönetici ve çalışan görev yapmasına rağmen, kulüp bünyesinde bunları denetleyecek bir ekibin varlığından söz etmek mümkün değil.

  

“İç denetim” bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Dünyada 1940’lardan beri gelişim gösteren iç denetim mesleğinin önemi tüm kurumlar bakımından gün geçtikçe artıyor. Kurumsal yönetimin bir şirket veya kurum bünyesinde etkin bir şekilde uygulanabilmesinde temel rol ve sorumluluklardan birisi de “iç denetim”e aittir.

  

Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte iç denetim ile ilgili her alanda art arda düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Başta bankacılık olmak üzere, sermaye piyasaları, sigortacılık, kamu ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi alanlarında iç denetim ile ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldı, zorunluluklar getirildi. Böylece günümüzde mali sektörde ve birçok kamu kurumunda iç denetim zorunlu bir faaliyet olarak yürütülüyor. Reel sektörde ise bir zorunluluk olmamasına rağmen büyük şirketler ile holdinglerde, halka açık ve yabancı iştirakleri bulunan şirketlerin büyük kısmında iç denetim biriminin olduğu, şirketlerin kendi ihtiyaçlarını gözeterek bu faaliyeti oluşturduğu görülüyor.

  

2011 yılında kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu da (TTK) iç denetimin önemini artıran bir başka düzenleme oldu. Kanunda yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum, sermaye şirketlerinde riskin erken teşhis komitesi, dış denetim gibi getirilen düzenlemeler ve yaklaşımlar artık belirli boyutun üzerindeki firmalarda iç denetimi de gerekli hale getirdi. Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda murakıplık olarak bilinen denetim kurulunun yeni Türk Ticaret Kanunu’nda kaldırıldığı, bunun yerine konunun uzmanı profesyonel meslek mensuplarınca yerine getirilecek yeni denetim mekanizmalarının öngörüldüğü görülmektedir. Yeni kanunun getirdiği bu değişiklik mevcut uygulamada denetim kurullarının işlevini yeterince yerine getiremediğini açıkça ortaya koymaktadır.

İç denetim, kurumun kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik bağımsız ve objektif bir şekilde yaptığı etkinlik ve yeterlilik değerlendirmeleri ile bu uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesi, kurumun karşı karşıya bulunduğu risklerin ortaya çıkarılması ve en aza indirilmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, yasa ve düzenlemelere uyum sağlanması, hata ve hileler ile gelir ve varlık kayıplarının önlenmesi, itibar ve güvenin korunması, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun yönetim uygulamalarının geliştirilmesi gibi hususlarda kurumlara katma değer yaratıp, hedef ve amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Uluslararası standartlara uygun, etkin yürütülen ve kurumsal yönetim uygulamaları için güvence oluşturan iç denetim faaliyeti sayesinde, kurumların sağlıklı bir şekilde gelişerek faaliyetini sürdürebilmesi mümkün olabiliyor.

  

Mevzuatta öngörüldüğü gibi kulüplerde esas olan iç denetim; genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği veya bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabileceği gibi, kulüplerin karşı karşıya bulunduğu, çeşit ve boyutları günden güne artan risklerin azaltılıp, önlenebilmesi için, kulüplerin tüm faaliyet ve branşlarını kapsayan, uluslararası standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin oluşturulması, yönetime bağlı olmayan, uzman kişilerden oluşan, tam zamanlı çalışan ve gerekli yetkilerle donatılmış iç denetim birimi ve ekiplerinin kulüplerde kurulması günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır.

  

İç denetim birimlerinin bağımsız olması, uluslararası alanda kabul edilmiş önemli bir standarttır. Bunun yolu da iç denetim birimlerinin icraya değil, doğrudan yönetime veya yönetimin içinden oluşan denetim komitelerine bağlı çalışmasını gerektirir. Fakat ülkemiz spor kulüpleri uygulamasında yönetim kurulu genel olarak icra işlevi gördüğünden, kurulacak iç denetim birimlerinin hem özlük, hem de görev ve raporlama anlamında yönetim kurulu yerine denetim kuruluna bağlı olarak yapılandırılması büyük önem taşıyor.

İç denetim birimleri ve personeli tarafından yasalara ve kulüp iç kurallarına uygun yapılacak denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların kulüp yönetimi ve profesyonelleri tarafından öncelikli olarak ele alınması ve düzeltici önlemlerin alınması, kulüplerin karşısındaki risklerin azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.{jcomments on}

Gürdoğan Yurtsever

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyesi

http://www.derinfutbol.com/

http://www.futbolkulturu.com/

http://www.icdenetim.net/

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  8755  Defa Okunmuştur
 

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

21/03/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

4.906,63

-1,38

 bjk BJKAS

8,36

-3,69

 fb FENER

64,00

9,97

 gs GSRAY

8,53

2,52

 trabzon TSPOR

3,59

-1,64

   SPOR ENDEKSİ

1.851,73

3,35

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 34514459

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Galatasaray  25  19   3   3  52 19   33   60 
2 Fenerbahçe  24  17  4 61  26   35 

54

3 Beşiktaş  25  14 7 45  25 20 49
4 Adana Demir  25   12  47  27  20 45
5 Trabzonspor   25 13 5  7  42  32 10 44
6 Başakşehir  24  12   7 34   26    8   41 
7

Kayserispor

 25 12   2   11  39  36   3 38 
8 Konyaspor  25  10

29  27   2  34 
9 Karagümrük 24  10 51  47  4 31 
10

Antalyaspor

 25  4 13  32  40   -8  28
11 Alanyaspor 25  7 11 

35 

46  -11  28
12 Sivasspor 25  12  31  38  -7    27 
13 Kasımpaşa 25  13  31  44   -13   26
14 Gaziantep FK  25  7 12  31   39   -8    25  
15 Ankaragücü 24 13  27  37  -10  25
16 İstanbulspor  24  7   14  27  48  -21 24
17 Giresunspor 24 11  23  42  -19   23  
18 Hatayspor  24  5 13  19  47   -28 23
19 Ümraniyespor 25 7 13  33  43  -10   22  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.