GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ KANUN TASARISI TASLAĞI
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Hata
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Diğer Yazarlar GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ KANUN TASARISI TASLAĞI

GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ KANUN TASARISI TASLAĞI

imagesCAH5F3D0 

23 Aralık 2010

Gençlik ve spor kulüplerinin yeniden yapılanmasına yönelik çoktandır üzerinde çalışılan kanun tasarısını sizlerle paylaşıyoruz.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-  (1) Bu Kanunun amacı, gençlik ve spor alanında faaliyet gösterecek  gençlik kulüpleri, spor kulüpleri ile  gençlik ve spor kulüplerinin organları, görev, yetki ve sorumlulukları, uyacakları usul ve esaslar, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile denetimlerine ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, gençlik ve  spor alanında hizmet ve faaliyetlerde bulunan gençlik kulüpleri, spor kulüpleri ile  gençlik ve spor kulüplerini kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık                         : Gençlik ve Spordan Sorumlu  Bakanlığı,

b) Genel Müdürlük             : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

c) İl veya ilçe  başkanı        : İl valisini veya ilçe kaymakamını,

ç) İl müdürlüğü                  :  Gençlik ve spor il müdürlüklerini,

d) Kulüp                        : Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Teşkilata tescilini yaptırmış, tüzel kişiliğe haiz, federasyon ve/veya il müdürlükleri faaliyetlerine katılan kuruluşları,

e) Spor federasyonları   : Yurtiçi ve yurtdışı spor müsabakaları ile diğer sportif faaliyetleri organize eden ve bu konularda resmi mercii olan, ilgili olduğu branşta uluslararası  spor kuruluşları ile bağlantılı olarak faaliyetlerini icra eden ve bu kuruluşların kurallarını uygulamakla görev, yetki ve sorumluluğu bulunan, spor dallarının adını taşıyan federasyonları,

f) Spor faaliyeti                : Spor    müsabaka  ve yarışmaları   ile  bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

g) Gençlik faaliyeti       : Serbest zamanların değerlendirilmesi ile sosyal, kültürel, sanat ve benzeri etkinlikleri ile izcilik faaliyetlerini, 

ğ)Teşkilat             : Bakanlık, Genel Müdürlük, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerini,

h)Spor Kulüpleri Üst Birliği: Bu maddenin (ı) bendinde tanımlandığı şekilde kurulan spor kulüpleri birliğinin genel kurul kararı ile oluşturdukları veya oluşturacakları spor kulüpleri üst birliğini,

ı) Spor Kulüpleri Birliği : Genel Müdürlüğe, özerk spor federasyonlarına veya Türkiye Futbol Federasyonuna kayıt ve tescillerini yaptıran kulüplerin, bu Kanun hükümlerine göre, imkan ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak ve bu Kanunda belirtilen diğer konularda faaliyet göstermek amacıyla, her ilde birden fazla olmamak üzere, genel kurul kararı ile kurmuş oldukları veya kuracakları spor kulüpleri birliğini,

 

ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Kulüplerin tüzel kişilik kazanması

MADDE 4- (1) Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın kulüp kurma hakkına sahiptir. Dernek statüsüne sahip Kulüpler, kuruluş bildirimini, tüzük ve eklerini merkezlerinin bulunduğu yerin il veya ilçe başkanlığına vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar ve tescil ile teşkilata katılırlar. Kulüpler, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa tabi olacaklardır.

(2) Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgelerin nelerden ibaret olduğu başvuru şekli ve yapılacak işlemler  Yönetmelikte gösterilir.

 (3) İl müdürlüklerinde kulüplerin  kayıt olacağı kütükler oluşturulur.

(4) Gençlik veya spor kulüpleri, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve  tescil taahhütleri gereği, faaliyet gösterdikleri spor dalları itibariyle de ilgili spor federasyonlarına bağlıdırlar.

(5) Uluslar arası spor federasyonlarının kurallarında engel bulunmadığı takdirde, kulüpler, genel kurula iştirak eden üyelerin 3/4’ünün kararı ve Genel Müdürlüğün izni ile kulüp merkezinin bulunduğu il veya ilçeden başka il veya ilçeye nakledilebilir veya aynı il veya başka bir ildeki kulüple birleşebileceği gibi, faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçına ait varlıklarını  başka  kulüplere  devredebilirler.

(6) Aynı il veya başka bir ilde, aynı adla kulüp kurulamaz.

(7) Kulüpler, gençlik kulübü, spor kulübü  veya gençlik ve spor kulübü olarak kurulabilirler.

 

Tüzüklerin incelenmesi ve kulüplerin tescili

MADDE 5- (1)  Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu  ile Kulüp tüzüğü il müdürlüğünce  otuz gün içinde dosya üzerinden incelenir.

(2) Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde Kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı takdirde kulübün tescili yapılır ve kulübe yazıyla bildirilir.

(3) Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında Kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi veya tamamlanması  kurucu üyelerden istenilir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz  gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz veya Kanuna aykırılık giderilmezse; il müdürlüğünce yetkili asliye hukuk mahkemesinde kulübün feshi konusunda dava açması için durum cumhuriyet savcılığına bildirilir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden kulüp faaliyetinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.

 (4) Tescili yapılan kulüplerin listesi Genel Müdürlüğe bildirilir.

 (5) Kulüpler, kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra spor federasyonlarına taahhüt edecekleri spor dallarına göre kayıtlarını yaptırmak için başvururlar.

 

Kulüp organları

MADDE 6- (1) Kulüplerin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve  disiplin kurulundan oluşur.

(2) Kulüpler; eğitim, sağlık, halkla ilişkiler ve serbest zamanların değerlendirilmesi gibi amaçlarına uygun  başka organlar veya yan kurullar oluşturabilirler. Ancak, bu organlara ve kurullara; zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 (3) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile varsa diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeler, il müdürlüğüne  bildirilir.

 

Genel kurul

MADDE 7-  (1) Genel kurulca aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır:

a) Organları seçmek,

b) Tüzüğün tümünü yada bazı maddelerini değiştirmek,

c) Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile varsa diğer kurulların raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulu ibrası  hususunda karar vermek,

ç) Gerekli görülen durumlarda hesapları incelemek ve incelettirmek,

d) Borçlanmaya karar vermek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların ipotek edilmesi, satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

g) İktisadi işletme kurulmasına, bu işletmelere ortak olunmasına ve bunlardan ayrılması ile kapatılmasına karar vermek,

ğ) Üyelerin ödeyecekleri katılma payı ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,

ı) Şubelerin açılmasına yada kapatılmasına karar vermek,

j) Kulübün merkezinin başka bir yere taşınmasına karar vermek,

k) Kulübü feshetmek,

l) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve çağrı, üye listesi, gündem, başkanlık divanı, organların seçimi ile ilgili usul ve esaslar 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu  hükümlerine dayalı olarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

 

            Yönetim kurulu

            MADDE 8- (1) Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden az, on beş asıl ve on beş yedek üyeden fazla olmamak üzere kulüp tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

            (2) Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. T.C. Vatandaşı olmak.
  2. En az Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  3. Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak.

ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

  1. Kulüp  başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak.
  2. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

(3) Adaylarda aranacak diğer şartlar ise tüzüklerinde belirlenir.

            (4) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek,

b) Kulübün tüm faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bütçe hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak, genel kurulca belirlenen oranda borçlanmaya karar vermek,

c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçesini hazırlamak, genel kurula sunmak,

ç) Kulübün, uluslararası sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak,

d) Kulübün, sportif ve  sosyal faaliyetlerine yönelik  tesisleri açmak, işletmek, işlettirmek,

e) Kulüp tüzüğünün uygulanması için, gerek duyulan alt düzenleyici işlemleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

f) Kulüp Tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

           

            Denetleme kurulu

            MADDE 9- (1)Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere tüzüklerinde belirtilen  süre için seçilir.

            (2) Denetleme kurulu, denetim görevini kulüp tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yaparak denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            (3) Denetleme kurulu tüzükte gösterilen  amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği  belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe  uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen usul ve esaslara göre  denetler.

            (4) Denetleme kurulu üyelerinin talebi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların ilgililer tarafından gösterilmesi, verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Disiplin kurulu

MADDE 10- (1) Disiplin kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere, tüzüklerinde belirtilen  süre için seçilir.

(2) Kurul, ilk toplantısında aralarından bir Başkan seçer. Kurul, kulüp tüzüğünde yer alan esas ve usullere göre organlarında görev alanlar ve üyeler hakkında, uyarma, sürekli veya geçici çıkarma veya tüzükle verilmiş bazı haklardan geçici olarak yoksun bırakma cezaları ile tüzüklerinde belirlenen diğer cezaları verebilir.

 

Şube açılması ve yürütme birimleri

MADDE 11- (1) Kulüpler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler. Kulüp yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin il müdürlüğüne yazılı müracaat yapılır. Şubelerin kuruluşu Yönetmelikte, çalışma usul ve esasları ise tüzüklerinde belirtilir.

(2) Kulüpler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir.

 

Kayıt ve tescilin iptali

MADDE 12- (1) Taahhütlerini yerine getirmeyen, il müdürlükleri veya ilgili spor federasyonlarının faaliyet programlarına mazeretsiz olarak üst üste iki yıl katılmayan, bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılacak tescile ilişkin şartları yitiren kulüplerin kayıt ve tescilleri, yetkili asliye hukuk mahkemesinde kulübün feshi konusunda dava açması için il müdürlüğünce cumhuriyet savcılığına bildirilir. 

 

Saha veya tesis yapma ve yararlanma

MADDE 13- (1) Spor kulüpleri, taahhüt ettikleri spor dallarının bağlı oldukları  federasyonun müsabaka kurallarında belirtilen ölçü ve şartlara uygun saha, yarışma alanı  veya tesisleri ile yapar, yaptırır, kiralar veya tahsis edilmesini sağlarlar.

(2)   Teşkilat, yerel yönetimler ile her düzeydeki eğitim-öğretim kurumları dahil, tüm kamu kuruluşları; spor salonları, sahaları ve tesislerinin verimli kullanılması ile bu tesislerden spor kulüplerinin bir program dahilinde  ortaklaşa yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri alırlar.

 (3) Kulüplerde doping içeren yasaklı maddeler ile sosyal tesisler hariç, alkollü içkilerin satışı yasaktır. Buna ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.

 

Kamu yararına çalışan kulüpler

MADDE 14- (1) Kamu yararına çalışan kulüpler, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan derneklere ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, Maliye ve İçişleri bakanlıklarının ve ilgili spor federasyonunun  uygun görüşü, gençlik ve/veya spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile belirlenir. Bir kulübün  kamu yararına çalışan kulüplerden sayılabilmesi için, 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince kamu yararına çalışan dernek kabul edilebilmek için aranan şartlara ilaveten, kulübün, ilgili spor branşına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine veya uzun süreli kira yada tahsis hakkına  sahip bulunması, gençlik kulüpleri hariç,  milli takıma sporcu vermesi ve en az üçü olimpik veya paralimpik  branş olmak üzere beş ayrı dalda  faaliyette bulunması şarttır.

(2) Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen kulüpler, denetimler sonunda bu niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen usulle haklarında alınan kamu yararına çalışan kulüplerden  sayılma kararı kaldırılır.

(3) Kamu yararına çalışan kulüplerin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

(4)Kamu yararına çalışan kulüpler,  4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda düzenlenen kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan aynen yararlanırlar. 

 

Spor kulüpleri birliği ve Spor kulüpleri üst birliği

MADDE 15- (1) Kulüpler, kaynak ve güçlerini birleştirmek yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak, kullanmak; birlikte spor eğitim imkanları, antrenör ve öğreticiler sağlamak amacıyla, spor kulüpleri birliği, bu birlikler de spor kulüpleri üst birliğini kurabilirler. Türkiye genelinde, en az yirmi beş spor kulüpleri birliğinin katılımı ile bir spor kulüpleri üst birliği kurulabilir.

(2) İllerde en az on beş kulüp, bir spor kulüpleri birliği kurabilir. Büyükşehir Belediyelerin bulunduğu iller hariç bir ilde birden fazla spor kulüpleri birliği kurulamaz. Bir kulüp birden fazla spor kulüpleri birliğine üye olamaz.

(3) Spor kulüpleri birliği ile spor kulüpleri üst birliği, tüzüklerinden dört örneğini, kuruluş başvurusuna ekli olarak ilgili il başkanlığına vermekle tüzel kişilik kazanırlar. Kuruluş bildirisine ayrıca kulüplerin katılma hakkında almış oldukları genel kurul kararının dörder örneği de eklenir. Bu belgelerin birer örneği il müdürlüklerinde saklı tutulur ve diğerleri en geç bir hafta içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Spor kulüpleri birliğine dahil olan spor kulüplerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi veya tescillerinin iptal edilmesi, spor kulüpleri birliği kurulmasında gerekli olan kulüp sayısının veya spor kulüpleri birliği sayısının, Kanunda belirtilen sayının altına düşmesi hallerinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için altı aylık süre tanınır. Bu süre içinde tamamlama işlemi yapılamazsa, bu kuruluşların varlıkları sona erer.

(5) Bu kuruluşlar, tüzük değişikliklerini değişiklikten itibaren, her seçim sonunda yönetim kuruluna ve diğer kurallara seçilen kişilerin ad ve soyadları ile adreslerini seçimden itibaren bir ay içinde, ilgili il müdürlüğüne, spor kulüpleri üst birliği ise Genel Müdürlüğe bildirir.

(6) Spor kulüpleri birliği ve spor kulüpleri üst birliği, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

(7) Spor kulüpleri birliği, kendi adlarının başına illerinin isimlerini kullanarak spor kulüpleri birliği ismini alabilirler.

 

Denetim

MADDE 16- (1) Kulüpler; yönetim yerleri, tesisleri, işletmeleri ve her çeşit eklentileriyle defterleri, hesap ve işlemleri, spor eğitimi çalışmaları, spor faaliyetleri ve diğer hususlar bakımından Genel Müdürlükçe ve taahhüt ettikleri spor dalı itibariyle mali ve sportif yönden ilgili spor federasyonu ve gerektiğinde il veya ilçe başkanı tarafından denetlenebilir. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonunun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, üçten fazla branşta faaliyetlerde bulunan spor kulüplerinin denetimi sadece Genel Müdürlükçe yapılır.

(2) Denetlemeler sonucunda belirlenen aksaklıkları ile bu Kanun hükümlerine ve genel mevzuata aykırı uygulamalar saptanması durumunda kulübe altmış gün  süre verilerek uyarılır. Verilen süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde kayıt ve tescilin iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ayrıca, suç unsuruna rastlanması halinde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

            (3) Genel Müdürlük, spor federasyonları ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından kulübe yapılan yardımın amacına uygun kullanılmamasından doğacak zararlar bakımından, ilgili kulüp ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(4)Ayrıca,  Kulübün mali durumu ve kar zarar hesapları yıllık dönemler halinde spor sektöründe ulusal veya uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Aynı denetim şirketi aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi yapamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Gelir ve giderler

MADDE 17- (1) Kulüpler, tüzüklerinde yazılı amacı ve bu Kanunda belirtilen görevleri gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanırlar.

a) Üye aidatları,

b) Sponsorluk gelirleri,

c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler,

ç) Müsabaka hasılatları,

d) Yayın gelirleri,

e) İktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,

f) Bağış ve yardımlar,

g) Toplantı ve benzeri gelirler,

ğ) Reklam gelirleri,

h) Kira gelirleri,

ı) Genel Müdürlük, özerk spor federasyonları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yardımlar,

i) Spor- Toto,  iddia ve benzeri spor oyunları gelirleri,

j) Diğer gelirler.

 (2) Kulüpler, amaçlarıyla ilgili genel giderlerinin yanı sıra  sporcu ve antrenörlerine beslenme, ulaşım, eğitim, giyim, barınma, ödül ve benzeri konularda ayni ve nakdi yardım yapabilirler.  

(3) Kulüpler,  tüzüklerinde yazılı amacı gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurabilir veya kurulmuş iktisadi işletmelere ortak olabilirler. İktisadi işletmelerini kiraya verebilecekleri gibi sermaye şirketlerine de devredebilirler.

(4) Profesyonel liglerde takımı bulunan kulüplerin bu liglerdeki faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri konsolide bütçe içerisinde ve ayrı bir hesapta toplanır.

(5) Genel kurulda, yönetim kurulunun profesyonel faaliyeti ile ilgili hesaba ilişkin ibrası, genel faaliyetten ayrı olarak yapılır.

(6) Kulüpler, yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin %5’ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(7) Kulüpler, sponsorlar tarafından yapılan transfer harcamaları hariç, bir önceki gerçekleşen bütçelerinin %25 inden fazlasını transfer harcamalarında kullanamazlar.

(8) Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kendi dönemlerinde yapılan borçlanmalardan dolayı, kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

Yardım şekilleri

MADDE 18- (1) Genel Müdürlük,  kamu kurum ve kuruluşları ile özerk federasyonlar kulüplere  yardımda bulunabilir ve bütçelerine bu amaçla ödenek koyabilirler.

(2) Yardımlar; ayni, nakdi veya teknik eleman olarak yapılabilir.

(3) Resmi müsabaka ve diğer gösteri organizasyonlarından sezon içinde çekilen veya ihraç olunan kulüpler ile  aynı sezonda toplam beş maç saha kapatma cezası alan kulüpler yukarıda belirtilen yardımlardan bir sonraki sezonda yararlanamazlar.

(4) Belediyeler ile belediyelere bağlı iktisadi işletmeler, spor kulüplerinin profesyonel spor branşlarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramazlar ve yardımda bulunamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 19- (1) Kurucularda aranacak şartlar, tüzük, ilk genel kurul ve genel kurul toplantılarının usul ve esasları, üyelerin hakları, borçları ve üyeliğin sona ermesi, yasak faaliyetler, gelir-giderlerde usul ve kulüp defterleri, ceza hükümleri ve  tüzel kişiliğin sona ermesi ile bu Kanunda hüküm bulunmayan diğer konularda  4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu  hükümleri uygulanır.

 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 20 - (1) 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı  İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, “ Öğrenci yurtları, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pasta hanelerde alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise, hacmen % 5 alkolden fazla alkol içeren yüksek alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

            a) 2 nci maddesinin (d) bendi, “Sporcu ile gençlik veya spor kulüplerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak,”

b)  20 nci maddesinin birinci fıkrası ; “Gençlik veya spor kulüpleri, Gençlik ve Spor Kulüpleri  Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Gençlik ve Spor Teşkilatına dahil olurlar.”

şeklinde değiştirilmiştir.

 (3) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1-  (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, “kamu yararına çalışan dernek” statüsünü kazanmış olan kulüplerin bu hakları saklıdır.

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında kurulmuş ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonunca tescil edilmiş olan kulüplerin, İçişleri Bakanlığında mevcut olan dosya ve kayıtları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay  içerisinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devir ve teslim edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kulüpler; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, bu Kanun hükümlerine uygun hale gelirler. Bu süre içerisinde uygunluğunu  sağlayamayanlar altı ay ek süre verilerek uyarılırlar. Buna rağmen uygunluğunu  sağlayamayanlar kulüp niteliğini kaybeder ve mevcut kulüp tescilleri iptal edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 4-(1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa istinaden kurulmuş ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonunca tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet gösterecekleri alana göre tercihlerini yaparak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde  gençlik kulübü, spor kulübü veya gençlik ve spor kulübü  olarak  il başkanlığına tescillerini yaptırır ve durumlarını uygun hale getirirler. İzcilik faaliyetinde bulunan kulüpler, gençlik kulübü olarak tescillerini yaptırırlar.

 

Yürürlük

MADDE  21- (1) Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE  22- (1) Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür{jcomments on}.

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  12693  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Pazartesi, 06 Şubat 2023.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

02/02/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

4.752,24

0,82

 bjk BJKAS

6,86

-6,67

 fb FENER

61,00

-3,17

 gs GSRAY

9,16

-9,93

 trabzon TSPOR

3,86

-3,26

   SPOR ENDEKSİ

1.827,78

-6,05

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 34003127

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Galatasaray  20  15   3   2  42 14   28   48 
2 Fenerbahçe  20  14  4 51  23   28 

44

3 Başakşehir  20  12 4 32  20 12 40
4 Beşiktaş  19   11  37  21  16 38
5 Adana Demir  20 10 7  3  39  21 18 37
6 Trabzonspor  20  10   5 31   27    4   35 
7

Kayserispor

 20  2   9  32  29   3 29 
8 Konyaspor  20  9

24  21   3  27 
9 Alanyaspor 20  7 32  36  -4 25 
10

Karagümrük

 19  7 40  39   1  22
11 Gaziantep FK 20  5

27 

28  -1  22
12 Ankaragücü 20  10  24  31  -7    22 
13 Antalyaspor 19  10  26  33   -7   21
14 Giresunspor  20  6 19   33   -14    21  
15 Hatayspor 19 17  34  -17  20
16 Kasımpaşa  20  5   11  22  39  -17 19
17 Sivasspor 20 10  22  31  -9   18  
18 İstanbulspor  20  3 13  20  44   -24 15
19 Ümraniyespor 20 5 12  24  37  -13   14  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.