Futbolda Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve Kurumsal Yönetim
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Yönetim Tuğrul AKŞAR Futbolda Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve Kurumsal Yönetim

Futbolda Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve Kurumsal Yönetim

from-slapshots-to-selfies-social-media-images-wo-text

Tuğrul AKŞAR-20.Haziran.2007  GİRİŞ: 49 yıllık profesyonel futbol yapımızın son onbeş yılında futbol pastamız giderek büyüdü, rekabetçi düzey daha arttı, futbol kalitesi 70’li, 80’li yılların çok ötesinde kalitatif değişikliklere uğradı.

Dünya futbolundan daha fazla pay alabilmek ve  gelişmelerin gerisinde kalmamak için her geçen gün bu çabalarımızı daha da arttırmak ve avrupa futbolundaki gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor.  Bu bağlamda son zamanlarda AB parlamentosu ve bazı AB komisyonlarının spor yönetimine ve özelde de futbola ilişkin bazı inceleme, araştırma ve düzenlemeleri bulunuyor. Bunların başında da futbol kulüplerinde ve futbol otoritesinde kurumsal yönetişim dönüşüm çalışmaları geliyor.


Türk Futbol Sektörünün Ekonomik Ölçeği

Bugün futbol pastamızın büyüklüğü 472 milyon dolar civarında...500 milyon dolara ulaşan bu büyüklük, 2005-06 sezonu itibariyle Deloitte’un düzenlemiş olduğu yeni rapora göre Avrupa futbolunun yıllık yarattığı 12,5 milyar Euro tutarındaki (17,5 milyar dolar) gelirin[1] %2.7’sine karşılık geliyor. [2]

 

2005-06 itibariyle Türk Futbol Pastasının Büyüklüğü

 

Tutar (Milyon Dolar)

Toplam Gelir İçindeki payı (%)

Tv yayın hakları

139

30

Süper Lig  İsim hakkı satışı

20

4

Tribün gelirleri

70

13

Sponsor gelirleri

75

16

Saha  içi reklam pastası

55

12

Fortis Türkiye Kupası ism.hak.sat.

13

3

Diğer gelirler

100

22

TOPLAM (Milyon Dolar)

472

100

Kaynak, Tuğrul AKŞAR, “Anadolu ve İstanbul Açısından Ligimizde İktisadi ve Mali Anlamda Rekabetçi Denge”, (http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=2&url=uzman/ta044.htm)

 

Gelinen noktayı yadsımamak gerekiyor ama yeterli de bulmamak gerekiyor aynı zamanda. Peki futbol pastamızı nasıl büyütmeliyiz? Futbol yapımızın bu anlamda öncelikle yeniden yapılanması tarihsel bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Futbol üst yönetiminde öncelikle “güçler ayrılığı” ilkesini de göz önüne alarak yeni bir yapılanmaya yönelmek zorundayız.

 

Finansal Kutuplaşma

Futbolun gerek içsel dinamiklerinden, gerekse dış müdahalelerin etkisiyle  futbolun iç dengesi giderek bozuluyor. Rekabet azalıyor ve kulüpler arasında ciddi gelir dengesizliklerinin yol açtığı “finansal kutuplaşma” (financial polarisation) yaşanıyor. Bugün Avrupa futbol pastasının %53’ünü beş büyük lig kendi aralarında paylaşırken, diğer 48 ülke federasyonu ise kalan pastayı bölüşüyor. Beş büyük ligde, lig başına düşen ortalama gelir, toplam gelirin  %10.6’sı iken; 48 ülkede lig başına düşen ortalama gelir ise sadece yüzde %1.02. İşte bu dengesizlik Avrupa’da da kulüpler arasında finansal polarizasyonun giderek artmasına ve çelişkilerin giderek keskinleşmesine yol açıyor. Bu nedenle UEFA bu gidişatın önüne geçebilmek için bazı arayışlar içine girmiş durumda. Nitekim UEFA Nisan 2005’te Avrupa futbolunun gelecek on yıllarda doğrudan gelişimini ve yönünü etkileyecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik, Kurumsal Yönetişim bazlı bazı araştırma çalışmaları başlatmış durumda. [3]

 

Aynı çalışmaların bir benzerini de Federasyonumuzun acil bir şekilde Türk futbolu için başlatması gerekiyor. Bunun için geniş katmanlı bir katılım ile Türk futbolunun önce sorunlarına teşhis koyup, buna göre çözüm önerileri üretmek durumundayız. Çünkü, bugün ülkemizde de Süper Lig kulüpleri ile diğer lig kulüpler ve yine Süper Lig ekipleri arasında “finansal kutuplaşma”ya doğru çok tehlikeli bir yönelim bulunuyor. Bu olumsuz gidişatın önüne geçilemez ise   lig kopar ve rekabet ölür, futbol kalitesini yükseltmek ve buna bağlı olarak parasal geliri artırmak mümkün olmaz. Futbolun dayanışma temelinde rekabetçi bir oyun olduğunu unutmayalım. Ligler de aynen böyledir. Ligler, bir arada birbirlerine karşı rekabet eden kulüplerin dayanışmasıyla ortaya çıkan bir platformdur. Her kulüp mücadele edeceği bir rakibe ihtiyaç duyar. Rakip ne kadar güçlüyse, siz de o kadar güçlüsünüzdür. Bu nedenle toplam rekabetin kalitesi çok önemlidir. Rekabetçi olduğu kadar yarışmacı da bir lig kurulmalıdır.  Liglerde rekabeti kaldırdığınızda mücadele olmaz. Dayanışma olmadığında ise lig olmaz. Yani ligin optimal dengesini kurmaya çalışmalıyız; marjinal dengenin peşinden koşmamalıyız.

 

“...Sadece maç kazanmaya odaklanmış, bir takım varolmayı sürdüremeyebilir. Çünkü yalnızca kendi üretim fonksiyonuna değil, lig çapındakini bütün diğer takımlar tarafından üretilen ortak ürünü hesaba katmak zorundadır. Her biri bağımsız  takımlar olmak üzere, lig denen ürünü üretirler. Sağlıklı bir ligin oluşması, üyelerinin beraberce  ortak karı ne ölçüde büyütebildiklerine bağlıdır. Bu da karşılaşmaların sonuçlarıyla ilgili yeterli belirsizlik ve heyecanın canlı tutulmasıyla mümkündür. “ [4]

 

 Aslında bu sorun, futbolun politik ekonomisinin konusu olmakla birlikte, burada yeri gelmişken değinmekte yarar gördüğümüz için konuyu tekrar dile getirmiş olduk.[5] 

Futbolun yeniden yapılanması, kurumsallaşmayı ve kurumsal yönetişimi gerektiriyor.  Bu nedenle kurumsal yönetişim üzerinde durmamız gerekiyor.


Kurumsal Yönetişim Açısından Futbol Kulüpleri
 

Futbolun özellikle 1990’lı yılların başından itibaren endüstriyel sürece doğru evrilmesi, futbol kulüplerini birer sportif organizasyondan, ekonomik bir organizasyona doğru değiştirdi Futbol kulüpleri yüzmilyon dolarlara ulaşan bütçeleri ve bu bütçeleri yöneten yapılarıyla yeni bir ekonomiyi oluşturdular. Bu dönemde gelirleri geometrik artan futbol kulüpleri pastadan daha fazla pay alabilme adına şirketleşmeye ve sermaye piyasalarına açılmaya başladılar. Halka arzlar, kulüpleri çok ortaklı yapılar haline getirdi. Özellikle İngiltere’de şirket şeklinde örgütlenen futbol kulüpleri, mevcut klasik yönetemlerle yönetilemez duruma geldiler. Bu amaçla futbolun evrensel değişim ve gelişimi onu bir show-business’e dönüştürürken; diğer yandan da ortaya çıkan yenilikler karşısında rekabetçi gücünü artırmak isteyen kulüpler kurumsal yönetişime doğru yönlendiler. “Kurumsal yönetişim” bir kavramdan çok daha fazla anlamlar taşıyor, bugün Avrupalı kulüpler için...Futbolun değişen karakteristiği ile  geometrik hızla artan gelirler ve buna bağlı olarak oluşan maliyetler, mevcut yapıların kurumsallaşmasını adeta zorunlu hale getiriyor. Futbol kulüplerinin büyüyen aktiflerinin, dengeli ve risk anlayışı gözetilerek yönetilebilmesi bile kurumsal yönetimi zorunlu hale getiriyor.

 

Yıllık gelir idaresi ve etkin maliyet yönetimi kurumsal yönetimi bir zorunluluk haline getiriyor.

 

Deloitte’un en son çalışmasına göre 12,5 milyar Euro (17.5 milyar dolar) civarındaki Avrupa futbol gelirinden daha fazla pay alabilme mücadelesi, başta İngiliz kulüpleri olmak üzere diğer üst düzey  Avrupa kulüplerini  yeniden yapılanmaya zorluyor. Bu amaçla başta beş büyük lig olmak üzere, tüm üst düzey futbol kulüpleri, ülkelerinde “kurumsal yönetim” uygulamalarını iyileştirmek amacıyla yeni arayış içine girmiş durumda...Bu nedenle İngiliz Futbol Federasyonu “Football Association)The FA, bir takım önlemler almak üzere,  “Corparate Governance” araştırma-geliştirme çalışmaları yapmakta ve bunları yayınlamaktadır. [6]

 

Bu çalışmalarda genel kabul gören “kurumsal yönetim” ilkeleri olarak karşımıza; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çıkıyor. Bu ilkelerden:

 

  • Eşitlik; şirketleşen futbol kulüplerinin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder

  • Şeffaflık; ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirketleşmiş futbol kulübüyle ilgili finansal ve finansal olmayan  bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması  yaklaşımıdır.

  • Hesap verebilirlik; yönetim kurulu üyelerinin esas itibariyle  anonim şirket (İngiltere de PLC) tüzel kişiliğine ve dolayısıyla  pay sahiplerine karşı hesap verme  zorunluluğunu, 

  • Sorumluluk ise; şirket şeklindeki kulüp yönetiminin ise kulüp adına tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye,, şirket içi düzenlemelere, UEFA ve lokal federasyon yönerge ve talimatlarına uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade ediyor.


UEFA Lisanslama Sistemi ve İyi Yönetişim (Good Governance)
 

 

UEFA 2000 yılında liderlik ve kontrol fonksiyonunu geliştirmek, finansal istikrarı sağlamak, kredibilite ve güvenilirliği arttırmak, daha iyi finans yönetimi için araçlar geliştirmek, kulüp yönetiminde etkinlik ve kaliteyi arttırmak, tesisleri iyileştirmek, genç oyuncuların yetiştirilmesini teşvik etmek ve uygulamaların  diğer alt küme takımlarında da olumlu etki yapmasını sağlamak ve Futbol kulüplerinde iyi yönetişimin gerçekleştirilebilmesi ve kurumsal yönetimin tesis olunabilmesi amacıyla bir dizi talimatlar yayınlamış ve bunları lokal federasyonlara göndermişti. 2000 yılında 52 ülke federasyonuna bir deklarasyon ile gönderilen bu talimatlar bütünü ile UEFA,  ilgili ülke federasyonlarının bu talimatlara göre kendi iç hukuk düzenlemelerini de gerçekleştirerek,  2004 yılından itibaren Kulüp Lisanslama Sitemine geçilmesini istemişti.  Bu talimatlara göre lokal federasyonların kulüplere lisans vermeleri beklenmekteydi. [7]

 

Ama ne yazık ki, 2004 tarihinde bu lisanslama sisteminin tüm kriterleri hayata geçirilemedi. Özellikle de mali kriterler konusunda çok önemli sorunlar çıktı. Çünkü tüm kulüplerin ciddi finansal problemleri bulunmaktaydı. Bu nedenle finansal kriterlerin de en geç 2008 yılına kadar uygulanması son kez lokal federasyonlara iletildi.


SONUÇ

Futbolun bugün lokal bir organizasyon olmaktan çıkıp, küresel ürün pazarlayan bir konuma geçmesi, iyi kurumsal yönetişim (good corparate governance)uygulamalarını zorunlu hale getirdi. Futbol sektörünün günümüzde ulaştığı ekonomik, sosyal ve politik boyutlar AB yönetiminin dikkatini çekerek, AB hukuku ve rekabet politikaları ile uyumlu hale getirilme çabalarını da gündeme getirdi. [8] sürdürülmektedir.  

 

Olaya futbol kulüpleri açısından bakıldığında, kurumsal yönetim kalitesinin yüksek olması; kulüplere rekabet üstünlüğü sağlamak açısından, düşük maliyetli fonları yaratabilme olanağını da beraberinde getirdi. Bu bağlamda iyi yönetilen futbol kulüpleri, rakipleriyle aralarını giderek açıyorlar. Sahip oldukları devasa bütçeler, onlara rekabet üstünlüğü sağlıyor. Bu durum aslında endüstriyel futbolun en önemli paradokslarından da birisini oluşturuyor. Bir yandan futbol gelirleri artarken,  diğer yandan rekabet te yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Rekabetin düşmesi ise, futbolun o gizemli özelliğinin yani daha baştan “maç oynanmadan kazanılmaz” esprisinin ortadan kalkmasına; favori kulüpler karşısında sürpriz yapabilecek kulüp sayısının  giderek azalmasına yol açıyor.

Bu gelişmeler er ya da geç ülkemiz futbol yapılanmasını da etkileyecek gibi görünüyor. Avrupalı ile rekabet edebilmenin yolu sadece finansal ve sportif anlamda rekabetten değil, yönetsel olarak ta yeniden yapılanmaktan geçiyor. Endüstriyel futbolun dönüşüm dinamiklerini yakalayamayan yönetsel bir yapının, Avrupa ile sportif anlamda rekabet edebilme şansı ne yazık ki bulunmuyor. Buna göre ülkemiz futbol kulüpleri de,  Avrupa’daki bu gelişmeleri yakından takip etmek ve kendilerini bu değişime adapte etmek durumundadırlar. Bu anlamda kendi yönetsel yapılarına “kurumsal yönetimi” egemen kılma gibi bir misyonla karşı karşıya bulunan Türk kulüpleri,  hızlı bir şekilde bu transformasyon sürecini başarıyla geçirmek zorundadırlar. Bunun temel omurgasını da 2004 UEFA kriterleri oluşturuyor.{jcomments on}

 

Kaynaklar

Tuğrul AKŞAR, “Anadolu ve İstanbul Açısından Ligimizde İktisadi ve Mali Anlamda Rekabetçi Denge”, http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=2&url=uzman/ta044.htm

“Anadolu ve İstanbul Açısından Ligimizde İktisadi ve Mali Anlamda Rekabetçi Denge”, http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=2&url=uzman/ta044.htm

Tuğrul AKŞAR- Kutlu MERİH, Futbol Ekonomisi, Literatür yay., 2006.

Tuğrul AKŞAR, Endüstriyel futbol, Literatür yayınları 2005.

“Futbolun Avrupalılaştırılması: AB Komisyonunun Futbolu Yeniden Yapılandırma Çalışmaları”, http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=1&url=uzman/km027.htm

Key Performance Indicators For Footbal Clubs” 2002;  Governance: A Guide for Football Clubs”, December 2005;

Vision Europe, UEFA, Nyon, April, 2005.

Dr. Aylin SEÇKİN, Sloane Fayda Maksimizasyonu Modeli, EuroAsia, SportNews,  Ocak 2007/1.

Peter J.Sloane’in “The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility Maximiser”, Scottish Journal of Political Economy.

John Goddard and Peter J. Sloane, “Economics of Sport”,The Welsh Economy Labour market Evaluation and Research Centre.

http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,sid%253D2765%2526cid%253D159284,00.html


[1] http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,sid%253D2765%2526cid%253D159284,00.html

”, http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=2&url=uzman/ta044.htm

[3] Vision Europe, UEFA, Nyon, April, 2005.

[4] Dr. Aylin SEÇKİN, Sloane Fayda Maksimizasyonu Modeli, EuroAsia, SportNews,  Ocak 2007/1, sh. 21.; yine bu konuda detaylı bilgi için  Peter J.Sloane’in “The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility Maximiser”, Scottish Journal of Political Economy, sh. 120’ye bakılabilir. Yine John Goddard and Peter J. Sloane, “Economics of Sport”,The Welsh Economy Labour market Evaluation and Research Centre, sh.2’ye bu konuda bakılabilir.

[5]  Bu konuda daha geniş bilgi için:  Tuğrul AKŞAR- Kutlu MERİH, Futbol Ekonomisi kitabımızın,  “Futbol sektöründe rekabetçi denge” , Sh. 229-238 ve “Futbolun Politik Ekonomisine Yönelik saptanan Paradokslar” bölümüne (sh. 239-245) bakılabilir. 

[6]  Bu amaçla yayınlanan bazı makaleler ve kitapçıklar: “Key Performance Indicators For Footbal Clubs” 2002;  Governance: A Guide for Football Clubs”, December 2005; v.b.

[7] Bu konuda daha detay bilgi ve talimatlar için bkz. Tuğrul AKŞAR, Endüstriyel Futbol, Literatür yay., İstanbul 2005, sh. 250-259.

[8] Kutlu MERİH, “Futbolun Avrupalılaştırılması: AB Komisyonunun Futbolu Yeniden Yapılandırma Çalışmaları”,                     http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=1&url=uzman/km027.htm 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  21160  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37757972

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.