Federasyon Başkanı Seçimine Alternatif Öneri
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Yönetim Arman Özdemir Federasyon Başkanı Seçimine Alternatif Öneri

Federasyon Başkanı Seçimine Alternatif Öneri

image.jpeg

Arman Özdemir- 26 Şubat 2023 TFF organlarının nasıl belirleneceği 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun md.4/1 ile TFF Statüsü’ne bırakılmıştır.

Genel Durum

 

Statü md.23’de Genel Kurulun yetkileri sayılmış olup md.23/c uyarınca TFF Genel Kurulunun Başkanı, Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri seçme yetkisi bulunmaktadır. Tüzel kişilerin neredeyse tamamına şamil olduğu üzere TFF GK da olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanmaktadır (md.27/28/29).  Buna göre usulüne uygun olarak (md.21/2) toplanmış olan TFF GK liglerin tescilinden itibaren en geç 45 gün içinde toplanarak 4 yılda bir seçimli olarak toplanır (md.27). Dört yıl görev süresi bulunan başkanın (md.38/6) herhangi bir sebeple koltuğunun boşalması halinde md.37/6’daki silsile yerine getirilerek koltuğu doldurulmakta ve TFF 3 ay içerisinde genel kurulu toplayarak seçime gitmektedir.

Mevcut yapı içerisinde TFF’nin uluslararası kuruluşlar nezdinde dahi temsilcisi başkan olup (md.37), aynı zamanda harcama yetkilisi durumundadır. Yönetim kurulu toplantılarında oyların eşit olması durumunda başkanın oyuna üstünlük tanınmaktadır.

Statü md.26 uyarınca başkanın seçildiği genel kurul oylamasında en fazla geçerli oyu alan kişi başkan olmakta oyların eşitliği halinde seçimin yenilenmesine gidilmektedir. Genel kurulun yapısının ise CAS’ın aradığı ve daha önce yine burada değindiğimiz oluşum biçimine uygun olduğu söylenebilir (md.22). Ağırlıklı olarak en üst lig kulüp başkanları ve altı delegeden oluştuğunu belirtelim.

Bu noktada aşağıda sine qua non olarak belirleyeceğimiz liyakatle ilgili kısımda değineceğimiz üzere TFF başkanı olmak için Statü md.38’e göre;

“a) 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak, 

c) Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamak, 

d) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

e) Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile Başkan olmaları mümkün değildir. 

f) TFF üyesi olan ve profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüplerde, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğinde bulunanların, seçimden önce TFF Başkanı seçildikten sonra derhal o görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı bir taahhütname vermeleri zorunludur” başkan olmak için aranan şartlardır.

Belirttiğimiz üzere Statü gereğince TFF GK kapalı bir yapı arz etmektedir. Kapalı yapısı doğal olarak bir mecburiyettir. Çünkü 5894 sayılı Kanun gereğince “her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek” üzere kurulmuş “bir özel hukuk tüzel kişisidir”.

Federasyonun idare hukuku açısından gerek disiplin gerek bütçe açısından oluşturduğu ilginç yapı idare hukukçularının alanı olmakla birlikte klasik kamu hukuku tüzel kişilerinden olmadığı hatta bazı yazarlarca kamu hukukuna yaklaşan özel hukuk tüzel kişisi olduğu gibi tanımların dahi eski kanun döneminde yapılmasına yol açmıştır[1].

Görülebileceği üzere genel kurul yapısı kapalı, birçok alanda yetkili bir başkanı bulunan ve görevi milli milletlerarası düzeyde futbol faaliyeti yürütmek olan TFF idare teşkilatı içerisinde de oldukça ilginç bir yapı arz etmektedir. Bu noktada TFF başkanının belirlenmesinin kapalı yapılı genel kurula bırakılması hatta amatör lige düşen genel kurul üyelerinin genel kurula ilişkin haklarının kullanımının askıya alınmasına varacak kapalılıkta olan yapıya alternatif bir öneri sunulması zorunludur. 

ÖNERİ[2]

Devlet kamu hukukçuları tarafından genel olarak siyasi erk kavramı etrafında tanımlanmaktadır. Siyasal olan kavramı açıktır ki bazı bireylerin diğerlerine uygulayacağı zorlamayı ifade eder. Doğaldır ki siyasi bir düzenleme olarak devlet hukuki bir düzeni işaret eder. İlkel toplumlarla uluslararası toplumunda hukuku bulunduğuna göre burada rahatça her hukuki düzenin devlet olmadığı ama her devletin hukuki bir düzen olduğu sonucuna varabiliriz. Bu ise bizi ayırıcı olarak ve kaçınılmaz biçimde yargı yetkisine (ya da elimizdeki örnekte olduğu üzere disiplin yetkisine) daha da ötesinde yargılamanın dayanacağı ilkeleri belirleme açısından yasama yetkisine bu ise merkezileşmeye götürür. Bu nedenle hukuki bir düzen olarak devlet o ya da bu düzeyde merkezileşmeyi öngörmek durumundadır.

Yüce devletimiz yahut ebedi devlet gibi duygusal sloganlardan ya da ideolojik sapmalarda bulunmadan saf hukuk etrafında tanımlandığı zaman devlet en basit tabiriyle insani davranışın düzenidir. Zaten bu nedenledir ki, ezelden gelen bir devlet kavramı olmadığı gibi ebedi muğlaklıkta var olacak bir kavramdan da söz edilemez. Devlet ancak ve ancak kışlaların okullara, okulların cezaevlerine, hepsinin birden vergi dairelerine benzediği merkezileşmiş ve kurumsallaşmış hukuki bir düzendir. TFF de özerk yapısı bulunan özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlansa da örneğin 6222 sayılı Kanun md.20 gereğince hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisidir. Bu noktada TFF başkanının kamu kurumlarının aksine genel kurul tarafından seçilmesinin mutlak bir zorunluluk olarak aranması pek de makul görünmemekte atanma ise futbolun bünyesi ile bağdaşmamaktadır.     

Siyasal bilimler kavramları olarak gerek nepotizm (akrabacılık), gerekse de kronizm (eş-dost ilişkileri), partizanlık (siyasal ilişkiler) yönetilememeyle sonuçlanan iktidar ilişkilerini ifade ederler. Siyasal bilimciler konuyu sadece kurumsal boyutuyla ele almayıp daha geniş bir çerçeve çiziyor olsalar da biz burada konumuzu sadece kurumlar ile sınırlamak durumundayız. 

Ülkemiz özgülünde bakıldığında, ağırlıklı olarak, kulüp başkanlarının futbolla ilişkilerinin sadece daha önce de kulüp yönetiminde bulunmaktan ibaret olduğunu söyleyebiliriz.

Belirttiğimiz üzere futbolla ilişkileri asıl olarak “parayı” yönetmek olan kişilerin futbolu yönetecek kişiyi seçmeleri her demokrasinin içerisinde barındırdığı irrasyonaliteyi de beraberinde getirir. Rasyonel olan seçicilerin katılmasının mümkün olmadığı TFF gibi kapalı genel kurul yapıları yukarıda belirttiğimiz üzere irrasyonel seçicilerin ortaya çıkaracağı nepotizm, kronizm ya da partizanlık etrafında tercih şekillenmesine sebep olmak durumundadır. Söz konusu durumun başkanlık makamının oluşumunda liyakate (meritokrasiye) yol açabilmesi ise imkansızdır. Kişilerin asker arkadaşlarına oy vermeleri, hemşerilerine oy vermeler ile aynı sektörde faaliyet gösteren kişiye oy vermeleri yahut siyasal iktidarın işaret ettiği kişiye oy vermeleri arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Sonuç ortadadır. 

Aile anonim ortaklığı yönetmekle Türk futbolunu yönetmenin aynı şey olmadığı anlaşıldığında ve oluşumu itibariyle hiçbir özelliği olmayan genel kurullar göz ardı edildiğinde aslında önerim kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

1. Liyakat sahibi yani işe uygun kişilerin başkanlık makamına gelmesi gereklidir. Bu ise futbolun içinden gelmeyi zorunlu kılmaktadır. 

2. TFF genel kurul (GK) ağırlıklı olarak iş adamlarından oluşmaktadır. Kullandıkları oyların şahsi iş ve istikballerinden bağımsızlığını garantileyecek hiçbir tahdit yoktur. TFF GK demokratik değil, tam aksine demarşik yapı sergilemektedir. Açık olarak siyasi iktidarların her türlü etkisine açıktır.

3. Seçim demokratik bir yol olarak görünse dahi TFF’nin bünyesi ile bağdaşmamaktadır.

4. Olması gereken sistem liyakat sahibi kişilerden oluşan bir havuz içerisinden kura yoluyla ve rotasyon esasına göre başkanın belirlenmesidir.

Kimse Metin Tekin’in Nihat Özdemir’den ya da Mehmet Özdilek’in Mehmet Büyükekşi’den daha kötü başkan olacağını ileri süremeyecektir. {jcomments on}


[1] Birçokları yerine bkz; Kahraman BERK, Türkiye Futbol Federasyonunun Türk İdare Teşkilatı İçindeki Yeri, İÜHFM, C. LXIV, S.2, s.23 

[2] Sırayla atıf yapmak yerine şu kaynaklara bakılabilir; Hans KELSEN, Saf Hukuk Kuramı: Devlet Hukuk Özdeşliği, içinde Devlet Kuramı, Derleyen: Cemal Bali AKAL, Dost Yayınları, s.425 vd.,; Saf hukuk doktrinin daha ayrıntılı açıklamaları için Christoph KLETZER, The Idea of A Pure Theory of Law, Heart Publishing, 2018. Arzu ÖZKANAM/Ramazan ERDEM, Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar: Kavramsal Bir Çerçeve, SDÜSBED, 2014/2, S.20, s.179 vd.; Coşkun Can AKTAN, Episto-Kleros, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.14, N.1, 2022, s.1 vd. 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  681  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Arman Özdemir Salı, 09 Ağustos 2022.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

14/02/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

9.072,08

0,87

 bjk BJKAS

60,70

0,00

 fb FENER

102,40

0,20

 gs GSRAY

7,64

4,09

 trabzon TSPOR

1,82

4,00

   SPOR ENDEKSİ

4.650,72

1,40

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 38757217

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 25  21   3   1  52 14 38    66 
2 Fenerbahçe  25  20    4  1 65   20   45  

64

3 Trabzonspor  25  12 4  9  40  33 7 40
4 Beşiktaş 25  12   4  9 35  31 5 40
5 Kasımpaşa 25  11 5  9   46  47 -1 38
6 Rizespor 25  10 9 27  34  

 -7 

 36 
7

Antalyaspor

25   8   10    7   29 27    2 34
8 Başakşehir 25  6

10 

31  30    1   33 
9 Sivasspor 25 29  35  -6 33 
10

Adana Demir

 25  10 36  32   4   31
11 Ankaragücü 25  6 11  8

30 

29  1  29
12 Kayserispor 25  29  34  -5    29  
13 Samsunspor 25 

12 

29  35   -6   29
14 Hatayspor 25  10 31  34    -3   28  
15 Alanyaspor 25  10  28  36  -8  28
16 Karagümrük  25

 6  12 30  29  1 27
17 Gaziantep 25  6 12  30  37  -7  27  
18 Pendikspor  25   8 11  31  49   -18 26

19

Konyaspor  25 10 10  24  37 -13  25   

20

İstanbulspor 25 3 5 17 18 47 -29 11

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finansı ve Yatırım Genel Görünümü - 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.