Amatör Sporu Teşvik
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Murat Başaran Amatör Sporu Teşvik

Amatör Sporu Teşvik

stoimena-money-lefta-euro-mpala-e1367733098938

Murat Başaran- 2 Nisan 2018  Amatör sporu teşvik amacıyla 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere ek bir madde eklenmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir:

 

“MADDE 35- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi

EK MADDE 12- Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarları, ilgili işverence Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın red ve iade edilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz.

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Bu hesaptan yapılan ödeme, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.), 

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Özel hesapta yer alan tutarlar, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemez ve haczedilemez.

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

Bu düzenleme ile amatör spor dallarının desteklenmesi amacıyla; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüpleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi tutarının amatör spor faaliyetlerinde kullanılması yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu kullanımın çerçevesi olarak, amatör dallardaki sporcular, antrenörler ve diğer personelin giderlerine harcanması kaydıyla iade edilmesi öngörülmektedir.

Bu yolla kayıt dışı bırakılan sporcu ücret ödemelerinin de oto finansman kaynağı olarak kayıt altına alınması da amaçlanmıştır.

Düzenleme gerekçesi olarak;

Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesine yönelik vergi kanunlarında çok sayıda hükmün olduğu, spor kulüplerine yönelik düzenlemede vergilerini tam olarak ve zamanında ödeyen spor kulüplerinin bu vergileri sadece amatör spor branşlarında kullanılmak üzere tekrar geri alabilmelerinin amaçlandığı, düzenlemenin amatör spora tahsis edilen kaynakların artırılması konusunda önemli bir adım olduğu, esasında sporun finansmanı ve kulüplerin kuruluşu, çalışma usul ve esasları gibi konular başta olmak üzere spor alanında kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, öte yandan amatör sporlarda kullanılmak üzere spor kulüplerine iade edilmesi öngörülen vergilerin daha sonra kulüplerce bu düzenlemenin amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının Bakanlık tarafından takip edileceği vurgulanmıştır.

Türk sporunun geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin sporculara yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergisinin, kanuni süresi içerisinde beyan edilip ödenmesinden sonra bu kesintilerin spor kulüplerince veya sermaye şirketlerince oluşturulan özel bir hesaba ilgili vergi dairesi tarafından, amaç dışı kullanım nedeniyle yapılmış tarhiyatlar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın beş işgünü içinde aktarılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Düzenlemeye dair komisyon görüşmeleri esnasında; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun hazine birliğini öngören ve belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilememesi (adem-i tahsis) ilkesiyle uyumlu olmayan hususlar içerdiği, diğer taraftan düzenlemenin spor kulüplerinin yetiştireceği amatör sporcular arasında adaletsizliğe sebep olacağı, büyük bütçeli spor kulüpleri ile küçük bütçeli spor kulüplerinin imkanlarının kıyas edilemeyeceği, bu sebeple spor kulüplerinden elde edilecek vergi gelirlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimlerle koordineli olarak bütün amatör sporcuların eşit olarak yararlanacağı şekilde kulüplere aktarılmasının daha yerinde olacağına yönelik değerlendirmeler de yapılmıştır.

Düzenleme;

i-Spor faaliyetiyle uğraşan kurumların teknik kadro ve diğer ücretlilerine yaptıkları ödemeler hariç olmak üzere, amatör/profesyonel statüdeki tüm sporcularına yapacakları ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisini kapsamaktadır.

ii- Vergi iadesi yoluyla yaratılan fon tutarı, olması halinde başkaca vergi borçlarına (amaç dışı kullanılması durumunda gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek gelir vergisi hariç) mahsup edilmeyecektir.

iii-Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Bu hesaptan yapılan ödeme, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını (2018 hesap dönemi için ödeme yapılan yıllık (120.000 x3)= 360.000TL’yi aşamaz.), (1)

iv-Özel hesaba aktarılan tutarların, amatör sporcuların, bunların çalıştırıcılarının ve diğer spor elemanlarının ücretleri ile bunların sportif faaliyetleri ile ilgili seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, tescil ve katılım harcamalarında kullanılacaktır.

v - Özel hesaptan amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar için, amaç dışı kullanılan döneme gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılarak vergi ziyaı cezası kesilecektir.

vi- Özel hesapta yer alan tutarların, amaç dışı kullanım nedeniyle yapılmış tarhiyatlar hariç olmak üzere, rehin ve haciz dışı bırakılacaktır.

vii- Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken belirlenecektir.

viii- İade edilecek tutar Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72’nci maddesi uyarınca yapılacak vergi kesintisidir. Bilindiği üzere; 31/12/2019tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 15,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için %  5,

 

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

 

Bu ödemeler nihai vergileme niteliğinde olduğundan ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmayacak ve ücret gelirini elde edenler tarafından bu gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirleri için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

 

 Ücretlerin nakit dışındaki ödeme araçları vasıtasıyla yapılması

 

Sporcu ücretleri, nakit olarak ödenebildiği gibi ayın olarak da ödenebilmektedir.

 

Sporcu ücretlerine ilişkin ödemelerin nakit dışında örneğin gayrimenkul veya taşıt ve benzeri ayın şekilde yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca ücretin safi tutarı;

 

• Verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre,

 

• Konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler ise, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre tespit edilmek suretiyle değerlenecek ve bu ödeme tutarları toplamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

 

            İade edilecek verginin sarf olunacağı amatör spor faaliyetinin veya spor dallarının neler olduğu sorunu, özellikle lig usulüne göre müsabık spor kulüpleri(dernekler), iktisadi işletmeler ve A.Ş.’ler bakımından ivedilikle belirlenmelidir. Bireysel spor/sporcularda durum daha anlaşılır görünmektedir.

 

Türkiye’de amatör –profesyonel spor dalları/sporcu ayrımı spor mevzuatında açık biçimde yapılmamıştır. 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan, Dernekler Yönetmeliğinde ve Gençlik ve spor kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara tabi tutulan, Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, Sporcu Lisans, Tescil, vize ve transfer Yönetmeliğine tabi/bağlı spor kulüpleri ölçütü, her biri Kurumlar Vergisi açısından muaf olsalar da, şirketleşmiş (kar amacı güden) /dernek statüsündeki yapılar arasında homojen bir amatör/profesyonel spor zemininin oluşmasına engel teşkil edecektir.

 

Ayrıca, müstakil bir spor dalında faaliyette bulunan spor kulübü ile birden fazla amatör/profesyonel spor dalında faaliyette bulunan spor kulüpleri arasında, aynı spor dalında faaliyette bulundukları amatör alanda, potansiyel kaynakları itibariyle rekabet eşitsizliğine de yol açabilecektir.

 

KDV Uygulama Genel Tebliğinde amatör/profesyonel ayrımı vergi uygulaması bakımından yapılan tanımlamalar da göz ardında tutulmamalıdır. Tebliğde açık olarak yer verildiği biçimde;

 

“Amatör ve profesyonel ayırımının, sanatçı veya sporcunun bu faaliyetleri karşılığında gelir elde edip etmemesine göre yapılması gerekir.

 

Profesyonel terimi, bir kişinin mesleğini amatör gibi zevk için veya heves dolayısıyla değil de kazanç sağlamak ve geçimini temin etmek amacıyla yapmasını; konser kavramı ise, genel veya özel bir toplantıda herhangi bir müzik türünde ve herhangi bir çalgıyla veya sesle veya her ikisi ile birlikte yapılan müzik icrasını ifade eder.

 

Eğer sporcu ve sanatçı söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ediyorsa profesyoneldir. Bu faaliyetini belli bir menfaat karşılığında yapmaktadır. Dolayısıyla amatör ve profesyonel ayırımı yapılırken sporcu ve sanatçıların katıldıkları gösteri, konser, maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılmalıdır.

 

Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olduğundan, bu tür faaliyetler herhangi bir ayırım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (1/1) inci maddesindeki genel hükme göre vergilendirilir.”{jcomments on}

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Madde 103

 

(302 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere Gelir vergisine tabi gelirler;

 

14.800 TL'ye kadar  %15;

 

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası %20

 

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası %27

 

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası  %35

 

Oranında vergilendirilir…

 

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  6494  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Murat Başaran Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

25.11.2021

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

1.819,23

0,38

 bjk BJKAS

5,67

1,25

 fb FENER

32,24

2,03

 gs GSRAY

4,09

0,00

 trabzon TSPOR

8,04

-2,19

   SPOR ENDEKSİ

1.460,62

-0,32

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 29872094

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Trabzonspor  13  10   0   27 11   16  33 
2 Hatayspor  13  8   3  23  10  13 

24

3 Konyaspor   13 7 5  1  21 10 11 26 
4 Alanyaspor  13   7   3  20 19  1 24 
5 Fenerbahçe  13 7 2  4  19 16 3 23 
6 Karagümrük  13   6   4   3  21  16   5  22 
7

Başakşehir

 13  7  0  6  20  16  4 21 
8 Galatasaray  13   6  3  4  19  17  2 21 
9 Beşiktaş 13  6  2  5  21  17 4 20 
10 Adanaspor  13    5   4   4  20  18  2 19
11 Altay  13  5  1  7

 18

 21  -3 16
12 Kayserispor    13  4  4  5  18  21   -3   16 
13 Antalyaspor   13  4  3  6  15  20  -5 15
14 Gaziantep  13   4  3  6  14  19   -5   15 
15 Sivasspor  13  2  7  4  16  15 1 13
16 Giresunspor  13   3   4  6  8  12 -4 13
17 Yeni Malatya 13  4  0  9  12  23  -11   12 
18 Göztepe  13   2  4  7  12  19  -7 10
19 Kasımpaşa 13  2  3  8  13  21  -8   9 
20 Rizespor  13   2  1   10   11  27 -16 7

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

 

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.