Tüm Yönleriyle Spor (Futbol) Sektöründe Sponsorlük ve Vergi Uygulamaları:
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Murat Başaran Tüm Yönleriyle Spor (Futbol) Sektöründe Sponsorlük ve Vergi Uygulamaları:

Tüm Yönleriyle Spor (Futbol) Sektöründe Sponsorlük ve Vergi Uygulamaları:

(Bu yazı, Mali Pusula Dergisinin Nisan/2004 sayısında yayımlanmıştır.)

   

1- Spor Sponsorluğu'nun Kısa Hikayesi

 Özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişen sponsorluk kavramı, önceleri tek taraflı kazandırmalarla somut bir karşılık beklenmeksizin gerçekleştirilen desteklemeyi ifade etmiştir. Ancak zamanla, esasen Amerika Birleşik Devletleri’nde radyo ve televizyon yayınlarında değişen reklam yöntemlerinin etkisiyle bu alanda sponsorluk, iki tarafa borç yükleyen bir işlem biçimine dönüşmüştür. Buna göre, kişilerin ve firmaların, kendi reklam amaçları için yararlanmak üzere bir radyo veya televizyon yayınını finanse ederek desteklemeleri sponsorluk olarak nitelendirilmiştir. Bu süreçte modern anlamı ile temayüz eden sponsorluk, sponsorun iletişim ile ilgili amaçlarına ulaşmak için kullandığı bir araç fonksiyonunu üstlenmiştir. .[1]

 

Sponsorlukla ilgili metinler incelendiğinde, özellikle kıta Avrupa’sında gelişen sponsorluk türünün spor sponsorluğu olduğu ve bu gelişime koşut olarak sponsorluk kavramının önceleri, Alman ve İsviçre hukuklarında sadece sportif faaliyetler için yapılan reklâm anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

 

Sponsorluğun reklâmdan ayrı bir kavram olduğu kabul edilerek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişimin tersi bir süreçte izlenen Almanya açısından “sponsorluğun en yeni görünüm biçimi program sponsorluğu’dur[2].”

 

Türk hukukunda sponsorluk kavramından ilk olarak, 20.04.1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete'de (R.G) yayımlanan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un “PROGRAMLARIN DESTEKLENMESİ” başlıklı 23. maddesinde söz edilmiş ve tanımına da  radyo ve televizyon programlarının desteklenmesi bağlamında, “Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklâm Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklâm Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin” 12. maddesinin ilk fıkrasında yer verilmiştir.

 

Sportif faaliyetler açısından konu irdelendiğinde, 12.4.2001 tarih ve 4644 sayılı kanun ile 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün (GSGM)Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesinde 4644 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile spor alanında sponsor sıfatı ile harcama yapan mükelleflere 21.04.2001 tarihinden geçerli olmak üzere vergisel açıdan bazı avantajlar getirildiği görülecektir. Bu aşamada diğer bir  tanım ise 13.09.2001 tarih ve 24522 sayılı (eski) GSGM Sponsorluk Yönetmeliğinde yapılmıştır.

 

İlk düzenlemeye göre spor sponsorluğu yukarıda atıf yapmış bulunduğumuz Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği biçimde, sponsorların (a)GSGM gözetim ve denetiminde yapılan uluslararası resmi spor organizasyonları ile (b) Genel Müdürlükçe uygun görülen spor tesisleri için yapacakları ayni ve/veya nakdi harcamalarının “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Gider Sayılacağı” hükmü getirilmiştir.

 

Madde hükmüne göre gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bahse konu (SINIRLI ALANLARDAKİ) harcamalarını (GSGM DENETİMİNDE) gider kaydedebileceklerdir. Madde hükmünde gider kaydı için herhangi bir (tutar, oran v.b.) sınırlama öngörülmemiştir.

 

Ancak, madde hükmünde sponsorlukla ilgili esas ve usullerin yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bahse konu yönetmelik 13 Eylül 2001 tarihli R.G.’de yayımlanmış olup, yönetmelikte sponsorlukla ilgili esas ve usuller ile sponsorluk harcamalarının gider kaydı ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 

Bu düzenlemeye paralel olarak, 13 Mart 2004 tarihli R.G.'de yayımlanan 5105 sayılı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değiştirilmiş ve bunun yerine Gelir Vergisi Kanunu’nun (G.V.K.) 89. maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (K.V.K.) 14. maddesine eklenen birer bent hükmü ile spor dalları ile ilgili sponsorluk harcamalarının beyannamede indirimi ve gider kaydı konusunda yeni bir düzenleme yapılmıştır. 5105 sayılı Kanunla G.V.K.’nın 89. maddesinin birinci fikrasına eklenen (5) numaralı bent ve K.V.K.’nın 14. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin sonuna eklenen alt bent ile "3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu (T.F.F.) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" Kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin sponsorluk harcamalarının;

                                                                                                                       

Amatör spor dalları için tamam ve/veya Profesyonel spor dalları için %50’si, Gelir Vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirden, Kurumlar Vergisi mükelleflerince ise kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

 

Eski düzenlemede amatör / profesyonel spor dalı ayrımı yapılmamışken ve gider kaydı için herhangi bir sınırlama öngörülmemişken, yeni düzenlemede amatör/profesyonel spor dalı ayrımına gidilerek profesyonel spor dalları için yapılacak sponsorluk harcamalarının beyannamede indirimi ve gider kaydında %50 sınırlaması getirilmiştir.

 

Spor sponsorluğu açısından gelinen noktayı gösterir düzenlemeler ise ileride içerikleri işlenilecek olan;

 3289 Sayılı GSGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3. Maddesi ve 5340 sayılı Kanun Değişikliği, 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı R.G.’de yayımlanan GSGM Sponsorluk Yönetmeliği ve 22.12.2005 Tarihli Yönetmelik Değişikliği, GVK 89/8. Maddesi, 5520 sayılı KVK 10/b Maddesi ile 1 Sıra Numaralı Genel Tebliğinde yer almaktadır.

 

<hrdata-mce-alt="2-Spor Sponsorluğunun Temek Dayanakaları ve Çevresi" class="system-pagebreak" title="2. Sayfa" />

 

2-Spor Sponsorluğunun Temek Dayanakaları ve Çevresi:

Sponsorlukla ilgili teşviklerin dayanağını, öncelikle  T.C. 1982 Anayasası’nın 59. Maddesi ve Gerekçesinde aramak isabetli olacaktır. Madde metnine göre,

“Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.

Devlet başarılı sporcuyu korur”

 

Gerekçe’de ise maddeye dair anlam vurgusu şu şekilde yapılmıştır:

“Sağlık hizmetlerinin bir parçası beden sağlığının spor yaptırılarak korunmasıdır. Sporun kitlelere yayılması bu amacın teminine yarayacak araçlardan en etkinidir.

 

Sporun geliştirilmesi sadece fiilen spor yapanlara değil seyircileri için de eğitici ve sağlık kurallarına uygun bir ortamda yaşamaya sevk edici etkileri sebebiyle Devletçe ele alınması için bir başka sebeptir.”

 

Bu gerekçe ve yasal düzenleme ışığında, (dönemin) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor ve sporun geliştirilmesine dair kurumsal düzeyde, genel tanımlamalar yapılmasına çalışılmıştır. 01.11.1983 tarih ve 18208 sayılı R.G.’de yayımlanan "Sporun Geliştirilmesinde Uygulanacak Temel İlkeler Yönetmeliği’ne göre spor faaliyeti, yarışma öncesi, yarışmalar arası ve sonrası kamp, kurs, seminer gibi temel ve gelişim eğitimi hazırlık ve tamamlama çalışmaları ile yarışmayı içine alan tüm faaliyetlerdir.

 

Bu açıdan devlet tarafından spor, kitleler tarafından kolayca benimsenen bir faaliyet olması nedeniyle, toplumun bedensel gelişimini sağlamak kadar, sosyal ve ruhsal bunalımlara kapılmasını önlemede, boş zamanların değerlendirilmesinde en kolay, ekonomik ve süratle sonuca ulaştıran bir araç olarak benimsenmiştir. Toplumsal faaliyetlerde bu aracı en uygun şekilde kullanmak, ülkemizde spor faaliyetlerinin teşkilatlanmasında ve düzenlenmesinde, sporu yaygınlaştırmak, toplumun ruh ve beden sağlığını geliştirmek ana hedefler olarak benimsenmiştir.

 

Bu ana hedefi sağlamak için G.S.G.M. (önce Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü), sporun ülkede yayılmasını ve örgütlenmesini desteklemek ve  kitle sporları için özendirici ve destekleyici önlemleri almakla yükümlü kılınmıştır. Spor faaliyetlerinin düzenlenmesinde spor teşekkülleri, vazgeçilmez unsurlardır. Sporun kulüplerde gelişmesi esas ilkelerden biri olarak benimsenmiştir.

 

Düzenleme gereği, spor faaliyetlerinde, ilişkilerinde ve hizmet götürmede, yaş, cinsiyet, din, ırk ve bölgesel farklılıklar gözetilmez. Ancak, yörelerin koşulları, toplumun alışkanlık ve becerilerine göre belirli spor dallarına ağırlık verilecek/verilir, bu dalların desteklenmesi için ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından özel önlemler alınacak/alınır, tesisler yapılacaktır.

 

G.S.G.M., spor ve beden eğitimi alanında, Uluslararası Olimpiyat Komitesince benimsenmiş spor dalları ile bu dallarda faaliyet gösteren ve Genel Müdürlük’çe tescil edilmiş kulüpleri destekler. Bu destekleme, sportif organizasyonlar düzenleme, tesislerden yararlandırma, başarılı sporculara yardım, karşılaşmalardan sağlanan gelirlerden kulüplere yardım gibi şekillerde olur (Sporun Geliştirilmesinde Uygulanacak Temel İlkeler Yönetmeliği Md. 3).

 

Sporun ülke düzeyinde  yaygınlaştırılması, kitlelere sevdirilmesi ve kitle sporu kavramının gerçekleşmesi ve spora bilim ve bilincin girmesi yarışma sporlarında da başarının temelini oluşturmaktadır. Öte yandan yarışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde sağlanan başarılar, aynı şekilde sporun yaygınlaşmasına ve kitlelerce sevilmesine ve benimsenmesine yardımcı olacağı açıktır.

 

Bütün bu düzenlemeler göstermektedir ki, Devletin, korunması, geliştirilmesi,toplumsallaştırılması ve tesisleştirilmesini görev kabul ettiği alan, amatör spor veya diğer bir deyişle kitlesel spor faaliyetleridir. Profesyonel spor, amatör sporun gelişmesi ile doğru orantılı bir biçimde türevi ve uzantısı ve ileri noktasıdır. Belki de bu kavram için, spordan öte, ticari ve iktisadi çözümlemeye daha çok gereksinim duyulmaktadır.[3]

 

<hrdata-mce-alt="3-Türkiye'de Sponsorluk, Spor Sponsorluğu Algı, Etki ve Potansiyeli" class="system-pagebreak" title="3. Sayfa" />

 

3-Türkiye'de Sponsorluk, Spor Sponsorluğu Algı, Etki ve Potansiyeli: 

Arya Sponsorluk ve İletişim Danışmanlığı tarafından 14 İlde 1018 kişi üzerinde yürütülen ve Temmuz 2006’da yayımlanan sponsorluk araştırması sonuçları, Spor Sponsorluğu bağlamında bu çalışmaya hem bir giriş olması, hem de konuya yönelik değer yargısı ve perspektif  oluşturabilmek bağlamında algı, etki  ve potansiyeline dair sonuçları itibariyle aşağıya alınmıştır.[4]

 

i-Sponsorluk Denildiğinde Ne Anlıyoruz? 

Algı

2002 (%)

2006 (%)

Ticari Bir Araçtır

51

55

Topluma Katkı Sağlamaktır

28

44

Fikri Yok

21

1

 

ii-Sponsorluk Nedir? 

Kavram

%

Reklam

34,1

Marka/Firma Tanıtımı

19,8

Maddi Destek

13,8

Yardım

13,5

Topluma Fayda Sağlamak

6,4

Para

4,6

Spor

1,4

 

iii-Bilinen/Beğenilen Sponsorluk Kategorileri: 

Kategori

Bilinme Oranı %

Beğenilme Oranı %

TV Dizisi/Programı

38,6

13,1

Futbol Takımı/Organizasyonları

38,4

21,4

Sosyal Sponsorluk

26

22,6

Konser/Sanat Organizasyonları

2,7

2,7

Sağlık Organizasyonları

0,8

0,6

 

iv-Sporda İstenilen Sponsorluklar 

Kategori

2002 %

2006 %

Futbol

35

36,6

Yüzme

17

19

Basketbol

19

11,2

Voleybol

8

10,3

Atletizm

9

6,5

Tenis

5

6,2

Güreş

 

4,9

Boks

 

1,4

 

v- Sektörlere Göre Talep Edilen Sponsorluklar: 

SEKTÖR

EĞİTİM(%)

KÜLTÜR(%)

SAĞLIK(%)

ÇEVRE(%)

SPOR(%) 

MÜZİK(%)

DİĞER (%)

FİNANS

45

18,9

13,3

8,6

5,9

4,1

4,3

BEYAZ EŞYA

17,5

14,7

31,1

16,9

9,9

6,9

2,9

BİLİŞİM

32,4

28,2

10,6

7

8,8

10,2

2,8

ELEKTRONİK

20,8

20,1

15,5

9,6

11,6

19,6

2,7

GIDA

7,9

7,7

51,4

9,1

15,1

7

1,6

GSM

21,8

14,9

13

9,9

22,3

14,8

3,3

İLAÇ

8,4

6,7

65,2

8,3

5,5

4,2

1,8

TEMİZLİK

14,5

6,6

40,1

25,1

6,5

4,2

3

KOZMETİK

11,4

11

38,8

18,3

7,9

9,5

3

MOBİLYA

16,1

16,2

11,8

31,5

11,7

9,5

3,1

OTOMOTİV

17,8

12,3

11,1

27,3

21,6

6,9

3

TEKSTİL

26,2

18,1

14,2

19,4

11,6

7,6

3

MEDYA

31,1

25,2

9,4

9,4

9,6

12,6

2,7

 

vi-Sponsorluk yürüten kurumlar açısından,  sponsorluk alanlarına ilişkin dağılım 

Sponsorluk Alanları

Yüzde(%)

Sosyal Projeler (Eğitim, Sağlık, Çevre, Arkeoloji v.b.)

60

Etkinlik ve Organizasyonlar (Konser, Festival v.b.)

56

Kültür Sanat Etkinlikleri (Tiyatro, Dans v.b.)

41

Televizyon Programları (Dizi, Yarışma v.b.)

30

Sportif Etkinlikler (Takım Sporları)

27

Sportif Etkinlikler (Bireysel Sporlar)

22

<hrdata-mce-alt="4-Futbol Sponsorluğu Özelinde Spor Sponsorluğu Parasal Büyüklükleri / İş Haci" class="system-pagebreak" title="4. Sayfa" />

 

4-Futbol Sponsorluğu Özelinde Spor Sponsorluğu Parasal Büyüklükleri / İş Haci:

Amerika'da yayınlanan IEG Sponsorship Report'a göre 2002 yılında dünyada 22 Milyar Dolarlık sponsorluk harcaması yapılırken, bu rakam 2003'te 25 Milyar Dolara, 2004'te ise 28 Milyar Dolar'a yükselmiştir. 2003-2004 yılları arasında dünyada reklam harcamaları % 5.8 oranında artarken, sponsorluk harcamaları % 12 oranında artış göstermiştir. 2005 yılında Dünyadaki toplam sponsorluk harcaması 30 Milyar Dolar'a ulaştı. Bu harcamaların 9.5 Milyar Dolarlık bölümü Amerika'da gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Avrupa'daki sponsorluk harcamaları da 6.5 Milyar Dolardan 7.4 Milyar Dolara yükselmiştir[5].

 

Sport Business Associates’e göre ise küresel bazda spora ayrılan sponsorluk harcamaları toplamının 2006 yılında yaklaşık 33,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olması beklenmektedir.. Bu rakam bundan dört yıl önce 24,4 milyar dolar civarındaydı. Bu gelirler içerisinden futbolun payına düşen rakam ise yaklaşık 8.5 milyar dolar olarak ölçülmektedir.

 

“1992 yılından bugüne Avrupa Şampiyonaları'na sponsor olan MasterCard, yaptığı çalışmada; EURO 2008'in, Avrupa ekonomisine katkısının, 2.1 Milyar Dolar olacağını açıkladı.

 

Avusturya ve İsviçre'nin önümüzdeki yaz 7 - 29 Haziran tarihleri arasında evsahipliği yapacağı turnuvada, bilet satışları, seyahat, yiyecek-içecek, ürün satışı, sponsorluklar ve reklamların, Avrupa ekonomisine katkısının, 2 Milyar Dolar'ın üzerine çıkacağı açıklandı.

 

Coventry Üniversitesi Spor İşletmesi Direktörü Simon Chadwick tarafından kaleme alınan raporda, final maçlarının önemi belirtilirken, Hollanda - Fransa ve Fransa - İtalya karşılaşmalarında harcamaların en yüksek seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Tahmin edilen rakam ise yaklaşık olarak 85 Milyon Dolar.”[6]

Bazı spor kulüplerine ilişkin yıllık sponsorluk gelirleri yaklaşık olarak aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. Tabloda yer alan tutarlar sadece sponsorluk gelirleri olup, ticari sözleşmelerden doğan gelirler dikkate alınmamıştır. [7]

 

Avrupalı Kulüplerin Yıllık Sponsorluk Gelirleri

Kulüp

Milyon $

Chelsea

93,7

Bayern Münich

92,1

Man.Utd.

80,6

Real Madrid

78,1

Juventus

75,5

Milan

65,8

B.Dortmund

51,5

Arsenal

44,9

Liverpool

34,9

Tottenham H.

25,6

Ajax

19,8

Celtic

18,9

Newcastle

16,5

AstonVilla

16,2

Westham

14,8

Southampton

13,2

G.Rangers

7,5

Sunderland

7,3

Porto

3,2

Fenerbahçe

8,7

Galatasaray

6,5

Beşiktaş

4,5

 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı 2006-2007 faaliyet dönemi sponsorluk gelirleri toplamı, yaklaşık 9,6 milyon YTL olarak açıklanmıştır.[8]

“Ülkemiz futbolunda sponsorluk gelirleri toplamının yıllık olarak yaklaşık 65 milyon dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bu tutarın %30’u, yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere üç büyükler olarak nitelenen spor kulüpleri tarafından  elde edilmektedir. Futbol dışında diğer 21 branşın toplam sponsorluk geliri ise Gençlik Spor Genel Müdürlüğü rakamlarına göre 3.7 milyon YTL tutarında, 21 dal içinde saymadığımız basketbolda ise son zamanlarda kurumların özel sponsorluk çalışmalarıyla ortaya çıkan tutar 25 milyon dolara ulaşmış durumdadır.

 

Avrupa futbol pastasının yaratılmasında beş büyük ligde gelirlerin dağılımı içinde sponsorluk gelirlerinin yüzdesel dağılımı, ülkemiz rakamları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösteriliyor.”[9]

 

 Gelir kalemleri (%)

İngiltere

İtalya

İspanya

Almanya

Fransa

Türkiye

5 Büyük Lig Ort.%

Sponsorluk gelirleri

18

13

9

22

18

13

16

 

İspanya örneğinden ilerlersek. 1997 yılında şirketlerin İspanya’da spor alanında yapmış olduğu yatırım 263,2 milyon € iken, 2004’de bu rakam neredeyse yüzde 80 oranında artarak 470,5 milyon €’ya ulaşmıştır. Doğru altyapı yatırımının geri dönüşümü görmek açısından İspanya önemli ve doğru bir örnek olarak görünüyor.[10]

 

 Bugün Avrupa futboluna damgasını vuran marka kulüpler ve bunların son sponsorları yine spor araştırmacısı Mustafa TAHA tarafından derlendiği biçimde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Kulüpler

Teknik Malzeme ponsoru

Ana  Sponsor

Sponsorlarin Sektörleri

Manchester United

Nike

AIG

Sigorta

Borussia Dortmund

Nike

Warsteiner

Içki

Real Madrid CF

Adidas

Ben-Q Mobile

Iletisim

Internazionale

Nike

Pirelli

Otomobil

FC Schalke 04

Adidas

Victoria

Finansal

AS Roma

Diadora

Yok

Yok

AC Milan

Adidas

Bwin

Online Casino

Celtic

Nike

Carling

Içki

Barcelona

Nike

Unicef

 

Bayern Munich

Adidas

T Mobile

Iletisim

Newcastle United

Adidas

Northern Rock

Finans

Olympique Marseille

Adidas

N9UF (Cegitel)

Iletisim

Rangers

Umbro

Carling

Içki

Sunderland AFC

Londsdale

Red Vargy

Otomobil

Valencia

Nike

Toyota

Otomobil

Hamburg SV

Puma

Emirates

Havacilik

Liverpool

Adidas

Carlsberg

Içki

SS Lazio

Puma

INA Assitalia

Sigorta

Atletico Madrid

Nike

KIA

Otomobil

Paris Saint-Germain

Nike

Emirates

Havacilik

Juventus

Nike

Tamoil

Enerji/Petrol

Feyenoord

Kappa

Fortis

Finans

Leeds United

Admiral

Bet24

Online Casino

Chelsea

Adidas

Samsung Mobile

Iletisim

Kaiserslautern

Kappa

Deutsche V.

Finans

Arsenal

Nike

O2

Iletisim

RC Lens

Nike

Orange

Iletisim

Real Betis Balompie

Kappa

Globet.com

Oyun/eglence

Ajax

Adidas

ABN AMRO

Finans

Aston Villa

Hummel

32Red.com

Online Casino

Anderlecht

Adidas

Fortis

Finans

Olympiakos

Puma

Vodafone

Iletisim

Porto

Nike

Portugal Telecom

Iletisim

Avrupa futbolunda ve ülkemizde sponsorluk gelirlerini kıyasladığımızda ise karşımıza aşağıdaki tablo çıkıyor. Tablodan da görülebileceği üzere, Avrupa futbolunda en yüksek sponsorluk gelirini 468 milyon dolarla tutarla Premiership (İngiltere Süper Ligi) yaratmaktadır.

 

Ülkemiz açısından spor sponsorluğunda gelinen noktayı gösterir bilgiler ise (16.06.2004-17.10.2007) dönemi için ve Basketbol ve Futbol Hariç olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre şu şekildedir.

 

i-Sponsorluk Miktarının Sponsorluk Alanlarına Göre Dağılımı ( Basketbol ve Futbol Hariç) 

Desteklenen

Tutar YTL

Spor Kulüpleri

36.334.687,13

Sporcular

6.006.865,13

Diğer Kurumlar

2.969.647,37

Federasyonlar

8.347.851,35

Daire

1.847.980,70

İl Müdürlükleri

1.304.771,83

Toplam

56.811.803,50  

 

ii-Federasyonlara Yapılan Sponsorluklar( Basketbol ve Futbol Hariç ilk 7): 

Federasyon

Tutar YTL

Voleybol

1.914.459,00

Satranç

1.231.431,00

Atletizm

784.000,00

Bilardo

756.965,76

Binicilik

682.306,63

Boks

577.500,00

Hentbol

438.083,36

 

iii-Türüne Göre Sponsorluk: ( Basketbol ve Futbol Hariç) 

Tür

Tutar YTL

Ayni

17.703.617,34 (%31)

Nakdi

39.108.186,16 (%69)

 

 

 

iv-Yıllara Göre Dağılım: ( Basketbol ve Futbol Hariç) 

Yıl

Tutar YTL

2004

3.264.728,10

2005

13.560.857,00

2006

22.845.964,98

2007(17.10’a dek)

17.309.277,82

 

<hrdata-mce-alt="5-Sponsorluk ve Reklam Çözümlemesinde Gerekli Tanımlar" class="system-pagebreak" title="5. Sayfa" />

 

5-Sponsorluk ve Reklam Çözümlemesinde Gerekli Tanımlar:[11] 

Sıklıkla birbirine geçen, birbirini tamamlayan ya da  bir diğerinin yerine kullanılan “Reklam, Tanıtım ve Sponsorluk” kavramları, pratik vergi uygulamaları bakımından farklı sonuçlara yol açabilmeleri  bakımından ayrıntılı olarak tanımlanmaya muhtaçtır. Bu bağlamda, sınıflandırmalı şu tanımlamalar yapılabilir.

 

A-Reklam:

i-Genel/Sözlük:

-Bir malı, işi, kuruluşu ve benzerini tanıtmak için yapılan faaliyettir.[12]

-Bir ürün, marka veya hizmetin, çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem ve benzeri şekiller yardımıyla, ticari yönden tanıtılmasını sağlayan işlemlerdir.

 

ii-Ticari:

-Mal, hizmet ve marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, ikna etmek, satış ve kiralanmasını sağlamak ve artırmak amacıyla pazarlama iletişimi niteliğindeki faaliyetlerdir.

-Mal, ürün ve hizmetleri tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından bir bedel ödenerek kitle iletişim araçlarında yayınlanan, kamuoyuna açık nitelikteki duyuru panoları ve bilboardlarda yer alan pazarlama haberleşmesi niteliğindeki duyuruyu ve mal, ürün ve hizmetin kullanımına, tanıtımına ilişkin kılavuz veya broşürlerdir.

 

iii: TV Yayıncılığı:

Bir mal ya da hizmetin alım, satım, kiralanması ya da ifasına dönük talep yaratmak, bir amaç ya da düşünceyi yaymak, ticari nitelikte etki oluşturmak amaçlarıyla ücret ve benzeri bir maddi karşılık ile kamuya yönelik yapılan faaliyetler bütünüdür.

 

iv-Gazetecilik:

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 40. maddesinin ikinci fıkrasına göre;

“Satışı arttırmak gibi ticari gayelerle veya bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir menfaat temini maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlar reklâm sayılır.

 

v: Sportif Etkinlikler:

Spor faaliyeti ile uğraşan her türlü kişi ya da her türlü spor materyali üzerine mal, iş ya da hizmetin ticari yönden tanıtılması amacıyla yazı, resim ve benzeri şekiller konulmasıdır.

 

 Gerçek reklam” ; Spor müsabakalarına katılacak kulüplerin, sporcuların ve diğer ilgililerin forma , eşofmanlarına ve benzeri spor giysilerine konulacak reklam ve reklam sayılabilecek her türlü resim , yazı ve benzeri şekilleri ,

“Sanal reklam” ; hukuken kullanımı meşru görüntülerin , canlı veya banttan bilgisayar marifeti ile manipülasyonu  ve söz konusu görüntülerde  yer alan muhtelif unsurları  reklam amacı ile ,  halihazırda kullanılan veya ileride geliştirilecek teknolojiler   vasıtasıyla  oyun sahası ve çevresi üzerine düşürülen tüm görüntüleri  ,

Görüntüler”; single frame ( resim halindeki ) görüntülerin veya birbirini takip eden görüntülerin ( hareketli resimler veya video sinyalleri ) ilgili kayıt aracı ile kaydedilen ( analog veya dijital) elektronik kayıtlarını ifade eder.[13]

 

vi: Sportif etkinlikler / Vergi:

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamaların dayandığı işlemlerdir.

 

B-Sponsorluk:

 

i-Genel/Sözlük:

-Kişi veya kuruluş tarafından bir gösterinin (şovun, karşılaşmanın ve benzeri etkinliğin) giderlerini (masraflarını) kendi adının anılması koşulu ile üstüne alınılmasıdır.[14]

-İş, hizmet ve gösterinin tamamı ya da bir bölümünün ayni, nakdi aktarım yoluyla veya doğrudan üstlenilmesi/finanse edilmesidir.

 

ii-Bilimsel:

Sponsorluk, kelime olarak kaynağını eski Yunanca ve Latince’de bulur. Eski Yunanca’da sponsore, vaad etmek veya söz vermek anlamında kullanılmakta idi. Latince’de de sponsor kelime anlamı olarak belirli bir merasimle resmi şekilde vaad etmek, ödüllendirmek anlamlarına geldiği gibi, bir şeyi tekeffül etmek ya da yükümlülük altına girmek anlamında da kullanılmıştır. Halen İngilizce’de mevcut olan sponsorluk kelimesi, kefil anlamına geldiği gibi, teşvik eden, iyilik eden-hami, para veren anlamına da gelmektedir. Ancak bugün için sponsorluk kelimesi, ekonomi ve hukuk alanlarında ikinci anlamında kullanılmakta ve bununla, bir müteşebbisin hedeflediği amaca ulaşmak üzere sportif, kültürel veya benzeri faaliyetin organizasyonu, işleyişi, kontrolü bakımında gerekli olan desteği vermesi anlaşılmaktadır.[15]

 

iii-Ticari:

Gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasıdır.

 

vi-Sportif Etkinlikler:

Gençlik ve spor tesisleri ve organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüpleri ve sporculara;

-Dolaylı olarak ticari fayda sağlamak,

-Sosyal sorumluluk yerine getirmek amacıyla iletişim olanaklarının kullanılması karşılığında ayni ya da nakdi destek verilmesi ya da harcamaların yapılmasıdır.

 

v- Karşılaştırmalı:

“Alman ve İsviçre hukuklarında sponsorluk kavramı ilk zamanlarda sadece sportif faaliyetler için reklâm anlamında kullanılmakta idi. 1987 yılından itibaren sponsorluğun reklâmdan ayrı bir kavram olduğu kabul edilerek, özel tanımlamalara gidilmiştir.

 

Sponsorluk sözleşmesi ile ilgili olarak doktrinde pek çok tanım mevcuttur. Sponsoru öne çıkaran tanıma göre sponsorluk, gerçek veya tüzel bir kişinin, başka bir şahsı, belirli bir olayı, faaliyeti/organizasyonu ekonomik açıdan, örneğin parasal katkıda bulunarak, faaliyetin niteliğine göre gerekli maddi gereçleri sağlayarak, personel yardımı ya da bilgi yardımı (know-how) vererek ya da söz konusu faaliyet hakkında basın araçlarında haber yayımlatmak suretiyle desteklemesidir. Benzer bir başka tanıma göre sponsorluk, müteşebbis tarafından spor, kültür ve/veya sosyal alanda faaliyet gösteren kişi, grup veya organizasyonların para, aynî edim veya hizmet edimi sunulmak suretiyle teşvik edilmesi ve bu sayede müteşebbisin arzuladığı iletişim amacına ulaşılmasıdır.

 

Sözleşmeyi desteklenen açısından ele alan tanıma göre ise sponsorluk sözleşmesi ile desteklenen sponsora, para, aynî edim ya da bir hizmet edimi karşılığında destek aldığı faaliyeti gerçekleştirmeyi ve sponsorun iyi bir görünüm yaratması ve tanıtım çerçevesinin genişletebilmesi için isim, resim, logo vb. haklarını devretmeyi taahhüt eder.

 

Sadece sportif faaliyetlerin sponsorluğu dikkate alınarak yapılan tanımlamaya göre ise sponsor, atlet veya onun bağlı olduğu kulüp veya organizasyon yararına para, eşya veya hizmet şeklinde ekonomik değeri olan bir edimi yerine getiren ve bu sayede örneğin kulübün ismini, sporcuların resmini doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat sağlamak amacıyla kullanan kişidir.”[16]

 

C-Spor Sponsorluğu Türleri:  

i-Sponsorun Niteliği Bakımından Sponsorluk Türleri:

a.Ürün Sponsorluğu: İşletmenin ürettiği ürünün desteklenenin kullanımına sunulmasıdır. Spor malzemeleri üreticisinin sporcunun sportif malzeme gereksinimlerini karşılaması veya nakliye/taşıma şirketinin, desteklenen nakliye/taşıma hizmeti vermesi bu başlık için örnek olarak verilebilir.Kamuoyunda bu grup resmi tedarikçi ya da teknik sponsor olarak da nitelendirilebilmektedir.

 

b-Kurumsal Sponsorluk: Mal teslimi ya da hizmetin yürütülmesi yerine bir işletmenin, kurumsal kimliği ile mali, ticari ve hukuksal olarak, desteklenenin faaliyetlerini kısmen ya da tamamen üstlenmesidir. Bir saat üreticisinin, ferdi bir sporcunun  (atletin/teniscinin/yüzücünün), belirli bir süre boyunca, kamp, konaklama, ulaşım, malzeme , sigorta, iletişim ve halkla ilişkiler gibi tüm alanlarda ayni ve nakdi finansmanı üstlenmesini örnek olarak verebiliriz.

 

ii-Aktarım Bakımından Sponsorluk Türleri:

a. Finansal (Mali) Sponsorluk: Desteklenene doğrudan parasal aktarımda bulunulmasıdır.

b. Aynî Sponsorluk: Desteklenenin belirli bir organizasyon/faaliyet ya da işi gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu spor malzemesi, araç-gereç, ulaşım ya da iletişim araçları,oyuncu hakları gibi karşılamasıdır. Bu başlık altına, desteklenene bilgi yardımında bulunmak, yetişmiş personelini desteklenenin hizmetine sunmak veya desteklenen faaliyetle ilgili her türlü organizasyon hizmetini yapmak gibi işler de girer.

 

iii-Desteklenen Bakımından Sponsorluk Türleri:

a. Kişi Sponsorluğu: Tek bir kişi, tüzel kişi ya da kurum desteklenen sıfatı taşıyabilir. Desteklenen kişi ya da kurum profesyonel olabileceği gibi, yarı profesyonel ya da amatör de olabilir.

b-Proje Sponsorluğu: Herhangi bir işin, organizasyonun  ya da çalışmanın icrasının desteklenmesidir.

 

<hrdata-mce-alt="6-Sponsorluk Sözleşmesi ve Özellikleri" class="system-pagebreak" title="6. Sayfa" />

 

6-Sponsorluk Sözleşmesi ve Özellikleri: 

Sponsorluk sözleşmesi, yukarıdaki tanımlardan görüleceği gibi, destekleyen ve desteklenen taraflara borç yükleyen bir sözleşmedir. Destekleyenin sunduğu edime karşılık, kural olarak desteklenenden bir karşı edim beklenmektedir.

 

Sponsorun borcu, kültür, spor, sosyal veya başka bir alandaki faaliyetlerin ortaya konabilmesi için kaynak ihtiyacında olan kişi, kurum veya organizasyonların, bu ihtiyaçlarını karşılamaktır. Dolayısıyla sponsorluğun ilk ortaya çıkış şekli olarak kabul edilen maecen ilişkisindeki “teşvik amacı” sponsorun amaçlarından biridir. Ancak sponsor sadece teşvik amacıyla hareket etmemektedir. Desteklenen taraftan da bir karşı edim beklemektedir. Bu karşı edim, en geniş ifadesiyle desteklenenin sponsorun tanıtımını yapmasıdır.[17]

 

Dolayısıyla sponsor açısından, bu faaliyete katılımdaki  hedef, amaç ve beklentiler;

- Kendisi veya  üretiminin tanıtımının yapılması,

- Hedeflenen kitleye ticari olmayan mesajlarla yaklaşarak olumlu bir görünüm bırakmak.

- Varsa doğrudan reklâm yasaklarını dolanmak

- Mevcut müşteri kitlesi ile ilişkileri geliştirmektir.

 

Yukarıdaki açıklanmalardan sonuçla ve Türk Hukuk Literatüründeki düzenlemeler ışığında Reklam ve tanıtımdan farklı olmak üzere, Sponsorluğun ana özellikleri şu şekilde sıralanabilir[18]:

 

 1. Sponsorluk, edim karşı edim ilişkisine dayalı bir sözleşmedir.
 2. Sponsorlukta, sportif, kültürel, sosyal veya başka herhangi bir alandaki faaliyetin teşvik edilmesi söz konusudur. Faaliyetin türüne bağlı olarak sponsorun teşviki değişik şekillerde ortaya çıkar.
 3. Sponsorluk, sponsor bakımından onun kamuoyu ile iletişim sağlamasında önemli bir görev görür. Söz konusu iletişim fonksiyonu desteklenen tarafından ve/veya medya aracılığı ile ya da bizzat sponsor tarafından ortaya konulur.
 4. Sponsorluk diğer iletişim araçlarından farklı özellikler taşımakla beraber tek başına onlardan ayrı ve bağımsız bir yapısı yoktur. Sponsorluk, halkla ilişkiler, reklâm, ürün sergilemesi gibi bilinen iletişim araçlarının yerine geçecek bir araç değildir. Sponsorlukta desteklenenin bir edimi sponsorun tanıtımını yapmak olduğundan, bu tanıtım da ancak diğer iletişim araçlarının yardımıyla yapılabileceğinden sponsorluk ilişkisi diğer iletişim araçları ile kombinasyon içinde bulunacaktır.

 

Bu özellikleri taşıyan bir Sponsorluk Sözleşmesi özetle;

1-Borçlar Kanunu (B.K.) düzenlemelerine tabidir.

2- B.K. 182. Mad. Satım,

-B.K. 232. Mad. Trampa,

-B.K. 248. Mad. Adi Kira,

-B.K. 270. Mad. Hasılat Kirası,

-B.K. 313. Mad. Hizmet,

-B.K. 355. Mad. İstisna,

-B.K. 386. Mad. Vekalet,

-B.K. 182. Mad. Satım,

-B.K. 234. Mad. Bağışlama,

-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 48. ,56. ,57 ve müteakip maddeler ile, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 20. Mad., Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.88 Mad, Lisans

sözleşmelerine benzer nitelikler taşımakla birlikte, Borçlar Kanununda tanımlı bu sözleşme tiplerinin dışında, kendine özgü ve karma niteliktedir.

3-Genel Esasları hariç, YAZILI OLMA ve BELLİ EDİLEN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMASI zorunludur.

4-Ayni, nakdi ve Genel başlıkları altında üç ayrı tip sözleşme metni önerilmektedir.

5-İçerik olarak sözleşme yalnız karşılıklı edimleri içeren bir metin değil, doğrudan bir karşı edim beklenmeksizin verilen teşvik ve taahhütleri de içerebilir.

6- Sponsorluk sözleşmesinin nitel olarak sınıflandırılması ise aşağıdaki gibi yapılabilir.

 

A-Sözleşme Edimleri

Prensip                                              Prensip                                              Prensip

Doğrudan-Karşılıksızlık                     Doğrudan Karşılıklılık                                   Doğrudan Karşılıksızlık

                                                                                                                      Dolaylı Karşılıklılık

Sonuç:                                                           Sonuç:                                                           Sonuç:

Yardım ve Bağışlama                         Reklam, Tanıtım, Pazarlama              Sosyal Fayda, Tanınırlık

 

B-Sözleşme Sonuçları

a-                                                        b-                                    c-

Ayni Aktarım

/Mal Teslimi, Hizmet İfası                Nakdi Aktarım/Para      Faaliyet ve Harcamaların Üstlenilmesi

 

C-Sözleşme Amaçları

a-                                            b-                                c-

Bireysel Sporcuların Teşviki   Sosyal Sorumluluk      Spor ve spor kulüplerinin küresel işlevinden istifade

 

<hrdata-mce-alt="7- Vergisel Açıdan Sponsorluk Harcamaları ile Reklam Harcamaları Ayrımı / Reklam/Sponsorluk Ayrımında Diğer Bilinmesi Gerekenler " class="system-pagebreak" title="7. Sayfa" />

 

7- Vergisel Açıdan Sponsorluk Harcamaları ile Reklam Harcamaları Ayrımı / Reklam/Sponsorluk Ayrımında Diğer Bilinmesi Gerekenler 

Sponsorluk sözleşmesinin esaslarının ortaya konulması, reklam ve sponsorluk arasındaki farkların ve dolayısıyla vergisel sonuçlarının gösterilmesi  açısından önemlidir. Sözleşme içeriği hususlar ile sponsorluk ilişkisinin gerçek mahiyetinin belirlenmesine imkan tanıyacak biçimde

 

-Destekleyen ve destekleyenin esas faaliyetleri,

-Destek unsurlarının niteliği

-Varsa karşılıklılık ilkeleri ve tanıtım unsuru

-Tarafların faaliyetleri arasında benzerlikler/birliktelikler

-Desteklenene ait isim, resim, logo ve benzeri değer,  marka ve tanıtıcı unsurların destekleyene terki

-Varsa destekleyenin talimatlarına riayet

-Varsa destekleyene ait materyallerin kullanılması gibi belirleme ve ölçüler, bu bağlamda öncelikle bilinmesi, araştırılması ve dikkate alınması gereken konular olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Bilindiği gibi KVK 1. maddeden atıfla ve KVK 10. maddesi ile GVK'nın 40. maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde hasılattan indirilebilecek giderler konusu düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 1 inci fıkrasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan her türlü giderin hasılattan indirilebileceği belirtilmiştir. Ancak, 40. maddenin lafzında ve ruhunda, yapılan giderlerin işle ilgili ve işin önemi ve genişliğiyle orantılı olması gerektiği açıkça ortaya konulmuştur.

 

4644 ve 5105 sayılı Kanunlar (ilgili kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler) ile yapılan düzenlemelerde yer alan koşullar haricinde işletmelerin daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ederek cirolarını yükseltebilmeleri, artan rekabet karşısında pazar paylarını koruyabilmeleri, kısacası ayakta kalabilmeleri için reklam veya tanıtım yapmalarının vazgeçilmez bir unsur olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla isimlerini duyurmak, kamuoyunda olumlu imaj kazanmak, firmanın ve ürünün tanıtımına katkıda bulunmak ve satışlarını artırmak amacıyla yapmış oldukları her türlü reklam ve tanıtım faaliyeti için katlandıkları harcamaları 760-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında izleyerek, GVK'nın 40/1. maddesi hükümleri gereği safi kazancın tespitinde bir gider unsuru olarak indirmeleri doğaldır.

 

Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir.

 

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

 

Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür. KVK 1 Seri numaralı Genel Tebliğ’de verilen örneğe göre, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

 

NETİCE OLARAK, destekleyen açısından “Gider konusu” olan “reklam,tanıtım veya sponsorluk harcamaları ile , gelir getirici faaliyetler arasında illiyet bağının kurulup kurulamadığı önem arz etmektedir.

 

<hrdata-mce-alt="8-Spor Sponsorluğunda Desteklenecek Gerçek ve Tüzel Kişiler" class="system-pagebreak" title="8. Sayfa" />

 

8-Spor Sponsorluğunda Desteklenecek Gerçek ve Tüzel Kişiler:           

GSGM Kanunu Ek 3. Maddesi ile GSGM yönetmeliği düzenlemelerine göre, sponsorlukta temel esas “Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek” olarak belirtilmiştir. KVK ve ilgili mevzuat düzenlemelerinden de “Spor Dalı” kavramına atıf yapılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda, desteklenecek faaliyetlerin irdelenmesi sonucu amatör ya da profesyonel nitelikte

-Ferdi Sporcular,

-Takım Sporcuları,

-Spor Kulübü Dernekleri

-Kamuya Yararlı Statüdeki Spor Kulübü Dernekleri

-Spor Federasyonları ve GSGM

olarak ifadesini bulmakla birlikte, G.S.G.M. Kuruluş Kanun’unun 20’nci maddesi, 01.07.1999 tarih ve 23742 sayılı R.G.’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği, 20.04.1999 tarih ve 23672 sayılı R.G.’de yayımlanan Gençlik Kulüpleri Tescil Yönetmeliği,  08.08.2002 tarih ve 24840 sayılı R.G.’de yayımlanan Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, 3813 sayılı T.F.F. Kanununun 27. maddesi ile T.F.F. Ana Statüsü ve Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı’nın 52. Maddesi düzenlemeleri uyarınca, Spor Kulübü Derneklerine ait profesyonel futbol şubeleri anonim şirket olarak örgütlenebileceği gibi, kurulmuş bulunan anonim şirketlere devredilebilir ya da kiralanabilir olması, K.V.K.’nın 4/j bendi uyarınca  spor faaliyeti ile uğraşan tüm kurumların bir değerlendirilerek,  münhasıran idman ve spor faaliyetlerinde bulunan halka açık olsun, olmasın anonim şirketler, ile deneklere ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisinden muaf tutulmuş olması, GSGM ve özerk federasyonlarca tescil edilen 

-Münhasıran Spor Faliyetleri ile Uğraşan İktisadi İşletmeler

-Münhasıran Spor Faliyetleri ile Uğraşan Anonim Şirketlerin de her şekilde desteklenebilecekleri anlaşılmaktadır.

      

<hrdata-mce-alt="9-Reklam, Dolaylı Reklam ve Sponsorlukta Dikkat Edilmesi Gereken Temel İdari Düzenlemeler" class="system-pagebreak" title="9. Sayfa" />

 

9-Reklam, Dolaylı Reklam ve Sponsorlukta Dikkat Edilmesi Gereken Temel İdari Düzenlemeler: 

Sponsorluk işlemlerinde doğrudan ya da dolaylı reklam amacının gerçekleşmesi bağlamında, gerek medya araçlarının kullanılması gerekse tüketicilere yönelik diğer etkinliklerde, faaliyetin zemin ve niteliğine göre aşağıdaki düzenlemelere de özel olarak dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

A-Sponsorluk Usul ve Esaslarına Dailr Düzenlemeler: 

i- 3289 Sayılı GSGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3. Maddesi

-5340 sayılı Kanun Değişikliği

ii-GVK 89/8. Maddesi

iii- KVK 10/b Maddesi

iv-16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı R.G.’de yayımlanan GSGM Sponsorluk Yönetmeliği

-Ana Metin 16.06.2004 Tarihli Yönetmelik,

-Değişiklik 22.12.2005 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

v-5520 sayılı KVK 1 Sıra Numaralı Genel Tebliği.

 

B-Reklam ve Tanıtım Usul ve Esasları İçin BKZ:

i-17.11.2002 tarih ve 24939 sayılı R.G.’de yayımlanan TFF Forma ve Reklam Talimatı

ii-05.04.2001 tarih ve 24364 sayılı R.G.’de yayımlanan GSGM ..........Reklam Konulmasına Dair Yönetmelik

iii-14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı R.G.’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticari İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esasları Yönetmeliği,

iv-17.04.2003 tarih ve 25082 sayılı R.G.’de yayımlanan RTÜK Radyo ve TV Yayın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

v-28.05.2004 tarih ve 25475 sayılı R.G.’de yayımlanan Spor Toto Reklam Yönetmeliği

vi-18.01.2005 tarih ve 25704 sayılı R.G.’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler D.D.K. Reklam Tebliğ

vii-17.04.1993 tarih ve 21555 sayılı R.G.’de yayımlanan TRT Reklam Yönetmeliği

viii- Tüketiciyi Koruma Kanunu

 

C-Reklam ve Tanıtıma Dair Temal İlkeler İçin BKZ.:

i-RTÜK Yön. 5. Mad.

ii-San. Bak. Yön. 5-8 Mad.

iii-GSGM Yön. 7. Mad.

iv-TFF Tal. 7,8,14. Mad.

 

D-Reklam ve Tanıtım Yasakları: 

Sponsorluğun tarihsel gelişimi içinde değinildiği gibi, sponsorluğun bugünkü şekli almasında reklâm yasakları önemli rol oynamıştır. Bundan da anlaşılacağı üzere sponsorluk ilişkisi sponsorlar açısından “iletişim görevi” görmektedir. Gerek ticari alanda, gerekse ticari olmayan alanda faaliyet gösterenlerin, hedefledikleri kitlelere ulaşabilmeleri, tanıtımlarını yapabilmeleri açısından sponsorluk, mevcut iletişim araçlarından daha farklı ve avantajlı bir takım özelliklere sahiptir. Reklâm ve diğer iletişim araçlarının yetersiz kaldığı, hedeflenen kitlelere değişik ve cazip yollarla ulaşma imkânlarının arandığı aşamada sponsorluk bu noktadaki boşluğu doldurma görevini ifa etmektedir.[19]

 

Ancak, tüm idari düzenlemeler dikkate alındığında, reklam ve tanıtım açısından yasaklanan faaliyetlerin sponsorlukla dolanılmasının olanaklı olmadığı düşünülmektedir.

Reklam ve Tanıtım Yasakları İçin Bkz.;

i-RTÜK Yön. 21. Mad.

ii-San. Bak. Yön. 20 Mad.

iii-GSGM Yön. 7. Mad.

iv-TFF Tal. 5. Mad.

 

Örnek olması açısından;

-Genel Ahlaka Aykırılıklar,

-Kamu Düzeni ve sağlığını Bozucu Faaliyetler

-Siyasi, dini, ırk ayrımı içerikli tanıtımlar

-Alkollü içki ve sigara tanıtım kısıtları

-Müşterek bahis ve kumar oyunlarına dair işlemler, faaliyetler, logolar, resimler ve işaretler örnek olarak verilebilir.

 

Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklâm Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklâm Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkındaki Yönetmeliğini, maddesinin V. ve VI. fıkralarına göre de:

 

Siyasi partilerle, siyasi partilerin organlarında görev alanlar ve seçimle iş başına gelenler programları destekleyemezler. Reklâmı yasaklanan ürün ve hizmetleri üretenlerle, bunların satışı ile İştigal edenler program desteklemesinde bulunamazlar.

Sözü edilen reklâmı yasaklanmış ürünler ise aynı yönetmeliğin. 13/b.a-g bentlerinde sayılmıştır:

"Kuruluşlar aşağıda sayılan ürün ve hizmetlere ilişkin reklâmları yayınlayamazlar:

a.          Alkol, alkollü içkiler, sigara ve diğer tütün ürünleri,

b.         Sağlık Bakanlığınca reçete ile satışına izin verilen ilaçlar ile tedavileri,

c.          Tedavi ve rehabilitasyon kurum ve kuruluşlarının verdikleri hizmetler,

d.         Falcı, medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetler,

e.          Kumar ve benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler,

f.          Eş bulma hizmetleri,

g.          Kanunlarla reklâmı yasaklanan ürün ve hizmetler".

 

RTÜK Yön. 21. Mad düzenlemesi uyarınca, Reklamı yasaklanan ürün ve hizmetleri verenler TV pogramlarına sponsor olamazlar.

 

Sportif faaliyetler açısından doğrudan uygulanacak sponsorluk yasakları ayrıca GSGM Yön. 13. maddesinde  gösterilmiş bulunmaktadır.

 

 

10-Spor Sponsorluğu Temel Düzenlemeleri:

 

A-3289 Sayılı GSGM Kanunu Düzenlemesi:

Ödül ve sponsorluk (*) Ek Madde 3- (Ek Madde 3–(Değişik: 2/8/2000–KHK–608/2 md.; Değiştirilerek kabul:12/4/2001– 4644/2 md.) (1)  Bu maddenin başlığı “Ödül” iken, 4/3/2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül verilir. Bu ödüller Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır.Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24/3/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.

Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik üçüncü fıkra:4/3/2004 – 5105/1 md.) Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

 

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,

Kapsamında sponsorluk yapabilirler.

(Ek fıkra:4/3/2004-5105/1 md.) Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.

(Ek fıkra: 4/3/2004 - 5105/1 md.; Değişik: 28/4/2005 – 5340/1 md.) Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.

(Ek fıkra:4/3/2004-5105/1 md.) Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

B-VERGİ KANUNLARI DÜZENLEMELERİ: 

Gelir Vergisi Kanununun 89'uncu maddesinin  13.3.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6. 1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilecektir.

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10/b madde düzenlemesi ile 13.3.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6. 1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si kurum kazancının tespitinde giderler olarak hasılattan indirebilecektir.

 

Ancak spor ve vergi mevzuatımızda amatör-profesyonel dal ayrımı  yapılmamış bulunmaktadır. Federasyonun özerk olup olmadığına dair statüsü, bu ayrım için kullanılamaz.

 

<hrdata-mce-alt="11-Amatör / Profesyonel Faaliyet Ayrımı:" class="system-pagebreak" title="11. Sayfa" />

 

11-Amatör / Profesyonel Faaliyet Ayrımı:

Sponsorluk harcamalarının yıllık gelirden indirilmesi veya kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesinde spor dalının amatör veya profesyonel olmasına göre farklılık yaratılmış olduğundan amatör ve profesyonel ayrımının net olarak ortaya konması gerekmektedir. Amatörlük bir işin para dışındaki düşüncelerle yapılmasıdır. Bu bağlamda, kazanç amacıyla veya bir para ödülünü ve belirli bir geliri sağlamak niyetiyle yapılmayan spor faaliyetleri amatör spor olarak kabul edilebilecektir. Profesyonel spordan ise sporun kazanç elde etmek için sürekli olarak yapılması ve sporu yapmak ve/veya öğretmek için para alınması anlaşılmalıdır.

 

Amatörlük, bir işin para için değil zevk için yapılmasıdır.([20]) Bu açıdan amatör, işini zevk için yapan, hevesli kişi([21]) olarak nitelendirilebilir. Amatörlük ve amatör sporcu kavramları sportif etkinliklerle birlikte öz olarak şu şekilde tanımlanabilir. "Sporun kazanç amacıyla bir para ödülü veya belirli bir gelir sağlanmak için yapılmamasına amatör spor([22]); spor ile meslek edinmeden salt zevk için uğraşan kişiye de amatör sporcu denilebilir.”([23])

 

Amatörlük ve amatör spor için yapılan bu tanımlamalar, profesyonellik ve profesyonel spor kavramlarını tanımlamak için de kullanılabilir. Buradan hareketle profesyonel spordan anlaşılması gereken, sporun kazanç sağlamak için düzenli olarak sürdürülmesi ve sporu yapmak ve/veya öğretmek için para alınmasıdır. Profesyonel sporcu, sporun bir dalını meslek edinmiş ve bu dala ilişkin etkinlikleri para kazanmak için gerçekleştiren kişidir. Daha teknik bir dil kullanılmak gerekirse, Türkiye’de tek profesyonel spor dalı, futbolu yöneten T.F.F. düzenlemelerine başvurmak yerinde olacaktır. Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı uyarınca, faaliyete katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında, ayrıca kulübünden ücret (sözleşmedeki edimler karşılığı hak kazandığı para ve para ile ölçülebilen değerler) alan ve kulübüyle bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan sporcu, profesyoneldir. Aynı Talimatta amatörlük ise, futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama,,malzeme,sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret alınmaması olarak ifade edilmiştir.

 

Türk Vergi Hukuku içerisinde ise, amatörlük/profesyonellik ayrımı, ayrımın, vergileme rejimi  açısından önemi nedeniyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda(K.D.V.K.) işlenilmiştir.

 

Profesyonellik kavramı, vergiye tabi işlemleri tanımlayan K.D.V.K.’nın 1/3-c maddesinde vurgulanmış; maddede altı çizilen profesyonellik kavramından anlaşılması gereken de, K.D.V.K.’nın 1 seri Nolu Genel Tebliği’nin“I-Verginin Konusu Başlığını” taşıyan “B-Vergiye Tabi İşlemler” alt başlığının 5’inci alt ayrımında açıklanmıştır. Buna göre;

 

“Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler karşılaşmalar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesi Katma Değer Vergisi’ne (K.D.V.) tabidir.

 

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, amatör nitelikli faaliyetler vergi dışında tutulmaktadır. Amatör profesyonel ayırımının, sanatçı veya sporcunun bu faaliyetleri karşılığında gelir elde edip etmemesine göre yapılması gerekir. Profesyonel terimi, bir kişinin mesleğini amatör gibi zevk için veya heves dolayısıyla değil de, kazanç sağlamak ve geçimini temin etmek amacıyla yapmasını, konser kavramı ise, genel veya özel bir toplantıda herhangi bir müzik türünde ve herhangi bir çalgıyla veya sesle veya her ikisi birlikte yapılan müzik icrasını ifade eder.

 

 Eğer sporcu ve sanatçı söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ediyorsa profesyoneldir. Yani bu faaliyetini belli bir menfaat karşılığında yapmaktadır. Dolayısıyla amatör, profesyonel ayırımı yapılırken sporcu ve sanatçıların katıldıkları gösteri konser, karşılaşma, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılmalıdır. Ayrıca ticari bir organizasyon için yapılan faaliyetlerin tamamı gelir  sağlayıcı nitelikte olacağından bu tür faaliyetler herhangi bir ayırım yapılmaksızın Kanun’un 1/1.’inci maddesindeki genel hükme göre vergilendirilecektir. Bu tür faaliyetlerin vergi dışı kalması için, söz konusu faaliyetlerde profesyonel sanatçı ve sporcuların hiç yer almaması gerekir.”

 

Görüldüğü üzere, amatör profesyonel ayrımının, sporcunun bu faaliyetleri karşılığında gelir elde edip etmemesine göre yapılması gerekmektedir. Profesyonel terimi, bir kişinin mesleğini amatör gibi zevk için veya heves dolayısıyla değil de, kazanç sağlamak ve geçimini temin etmek amacıyla yapılmasını ifade eder. Eğer sporcu yapmış olduğu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ediyorsa profesyoneldir. Yani bu faaliyetini belli bir menfaat karşılığında yapmaktadır. dolayısıyla amatör profesyonel ayrımı yapılırken sporcunun katıldığı gösteri, maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılmalıdır. Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olacağından bu tür faaliyetler profesyonel kavramı içersinde değerlendirilecektir.

  <hrdata-mce-alt="12-Destekleyici Nitelikte Aktarımlar Açısından Vergisel Sınıflandırma" class="system-pagebreak" title="12. Sayfa" />

12-Destekleyici Nitelikte Aktarımlar Açısından Vergisel Sınıflandırma: 

Vergi Kanunları uygulamaları açısından, gider niteliğinde olan ödemeler açısından çözümleme, mükelleflerin kurum kazancının saptanmasında dikkate alabilecekleri  giderlerin ve indirim döneminin saptanması açısından önemlidir. Mükellefler, vergi kanunlarının kendilerine tanıdığı olanaklardan en uygun olanını tercih edebilirler.

 

A-Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri: 

KVK 10. ve GVK 40. maddeleri düzenlemeleri. uyarınca ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderdir. Tamamı vergi matrahından gider olarak indirilir.

İstisnaları: KVK 11. ve GVK 41. maddelerde sayılanlar olmaktadır. Bunlardan reklam ve sponsorlukla ilişkili olabilecek başlıklar aşağıya alınmıştır.

• Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar, (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)

• Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 0'ı (sıfır), (Bakanlar Kurulu, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir).BKK uyarınca tamamı,

• 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 29. Maddesi m bendi uyarınca, Yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına Türkiye’de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilan bedelleri,

Basın yoluyla işlenen fiiller ve radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zarar ve tazminatlar, vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamamaktadır.

 

B- Kamuya Yararlı Dernekler Açısından  (Dolaylı Reklam Amaçlı) Bağış ve Yardım Esaslarından Yararlandırılması Tercihi: 

GVK 89/4 ve KVK 10. madde uyarınca, kamuya yararlı derneklere (spor kulüplerine) yapılan bağışların, beyan edilen gelirin %5’i kadarlık kısmı matrahtan indirilir. KDVK 17. madde uyarınca yapılan bu nitelikteki teslimler için KDV hesaplanmaz. Vergiden istisna tutulan işlemler dolayısıyla yüklenilen KDV indirilemez. Kamuya yararlı olanlar dışında kalan spor kulüplerine yapılacak bağış ve yardımlar  için emsal bedel üzerinden KDV hesaplanacağı ve yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılacağı tabiidir.

 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

 1. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,
 2. Makbuz karşılığı olması,
 3. Karşılıksız yapılması,
 4. Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi
 5. Beyannamede ayrıca gösterilmesi

gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır.

 

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

 

C- Ödüller (Desteklenen Açısından): 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 29.maddesi teşvik gayesi ile verilen ikramiye ve mükafatları gelir vergisinden istisna etmiş ve bunların neler olduğunu bentler halinde açıklamıştır. Buna göre,

3-Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler vergiden bağışıktır.

 

Konuyla ilgili diğer bir düzenleme, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, engelliler federasyonlarının uluslararası müsabakalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya ve Avrupa kupalarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik günleri müsabakalarında, uluslar arası satranç olimpiyatlarında, Genel Müdürlüğe bağlı federasyonların ulusal müsabakalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine ve antrenörlerine verilecek ödülleri kapsayan GSGM SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK olarak görülmektedir.

 

Bu yönetmelikle, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörlerine başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve / veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Madde 10 - Türkiye Futbol Federasyonunun uluslar arası faaliyetlerine katılan sporcular, kulüpler, teknik direktör ve antrenörlerine aşağıdaki ödüller verilebilir.

 

Ancak bu yönetmelikle getirilen düzenlemeler kapsamında verilecek ödüllere ilişkin vergi bağışıklığı bulunmamaktadır.

 

D-Değer Giderler

KDVK 50 Seri numaralı Genel Tebliğ düzenlemeleri uyarınca

 -Pazar payının artırılmasına dönük sporcu ve spor kulüplerine verilen,

            -işin mahiyetine uygun

            -Ayrıca satışa konu edilmeyen bedelsiz teslimler doğrudan gider yazılır ve yüklenilen KDV indirilir.

 

E-İşletme Bünyasinde Yapılan Spor Tesisleri: 

İşletmelerin aktifine kayıtlı olacak biçimde ve çalışanların sosyal faaliyetlerine tahsis için yapılan genel olarak spor tesisi olarak nitelenen, sportif amaçlı kullanılan saha, salon ve benzerlerinin kurulması ve işletilmesi için yapılan her türlü gider  genel esaslar çerçevesinde dönem kazançlarının saptanmasında dikkate alınabilir.

 

GSGM Kanununun 26. maddesi ile bu madde uyarınca çıkarılan 10.05.1987 tarih ve 19456 sayılı R.G.’de yayımlanan Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları İle Fabrikaların Yapmakla Mükellef oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, çalıştırdıkları memur ve işçi sayısı 500 den fazla olan, kamu ve özel sektör kuruluşları ile fabrikaların öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için spor tesisi yapmaları ve antrenör çalıştırmaları gerekmektedir. Yönetmeliğin 6. ve 8. maddeleri uyarınca,

 

a. Memur ve işçi sayısı 500-750 arasında olan kuruluşlar seyircisiz spor salonu,

b. Memur ve işçi sayısı 751-1000 arasında olan kuruluşlar seyircisiz spor salonu ve basketbol veya voleybol sahası,

c. Memur ve işçi sayısı 1001-1500 arasında olan kuruluşlar 250 seyirci kapasiteli spor salonu ve açık basketbol ile voleybol sahası,

d. Memur ve işçi sayısı 1501-2000 arasında olan kuruluşlar 250 seyirci kapasiteli spor salonu ve 500 seyirci kapasiteli futbol sahası,

e. Memur ve işçi sayısı 2001-2500 arasında olan kuruluşlar 500 seyirci kapasiteli spor salonu ve 1000 seyirci kapasiteli futbol sahası,

f. Memur ve işçi sayısı 2501-3000 arasında olan kuruluşlar 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 1500 seyirci kapasiteli futbol sahası ile açık basketbol ve voleybol sahası,

g. Memur ve işçi sayısı 3000 den fazla olan kuruluşlar fazla çalıştırdıkları personel için dilimine göre (f) bendine ilaveten a, b, c, d, e bentlerinde yazılı olanlardan birini veya her 3000 personel için personelin yoğun olduğu yerlerde aşağıdaki özellikteki tesisleri yaparlar.

a. Voleybol Sahası (Açık)

15 x 25 metre ebadında, zemini beton asfalt veya antuka kaplamalı, ağ dikmeleri bulunan oyun alanıdır.

b. Basketbol Sahası (Açık)

20 x 32 ebadında zemini beton asfalt veya antuka kaplamalı potaları bulunan oyun alanıdır.

c. Futbol Sahası

Emniyet payı hariç en fazla 120 x 90 en az 90 x 45 metre ebadında, çevresi iki metre yüksekliğinde kafes tel örgü ile çevrilmiş drenajlı, çim veya toprak kum yüzeyli oyun alanıdır. Futbol sahası yapan kuruluşlar en az iki odalı soyunma odası yaparlar.

d. Spor Salonu

Yekpare en az 20 x 32 metre oyun alanı ve salon kaplaması üzerinden 7,05 metre yüksekliğe sahip zemini ahşap veya sentetik kaplamalı yeteri kadar soyunma odası, duş, WC ve idari büroları bulunan spor salonudur

 

F-Sponsorluk İşlemleri:

Bu çalışmanın dayanağı olan faaliyet ve işlemlerdir.

 

<hrdata-mce-alt="13-KVK 1 Genel Tebliğ UyarıncaSponsorluk Konusu Faaliyetleri" class="system-pagebreak" title="13. Sayfa" />

 

13-KVK 1 Genel Tebliğ UyarıncaSponsorluk Konusu Faaliyetleri:

Bu çalışmanın 8. Bölümünde gösterilen gerçek ve tüzel kişilere, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6. 1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si yıllık beyanname ile (Gelir Vergisi Mükellefleri açısından) bildirilen gelirden, (Kurumlar Vergisi Mükellefleri açısından) kurum kazancının tespitinde giderler olarak hasılattan indirilebilecektir.Vergi kanunları uyarınca, amatör ya da profesyonel spor dalları ile ilgili sponsorluk harcamalarının konusu işlemler şunlardır.

 

A- 3813 Sayılı TFF Kanunu’na Göre:

MADDE 2

Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri şunlardır

a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

b) Milli ve milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

d) Fair-Play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetmek,

e) Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hazırlanan oyun kurallarına ve FIFA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan futbol oyun kurallarına uymak,

f) FIFA ve UEFA’nın statüleri, talimatları ve kararlarına riayet etmek,

g)FIFA ve UEFA statülerinde belirtilen tahkim kurulları ile uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) yetkisini tanımak,

h) Kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik yönetici ve antrenörlerin, masörlerin, futbolcu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin Federasyon tarafından konulan düzenleme ve talimatlara uymalarını sağlamak,

ı) Irkçılık ve her türlü ayırımcılıkla mücadele etmek.”

 

B-3289 Sayılı GSGM Kanunu’na Göre:

MADDE 2-

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve Spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak,
b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,
c) (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,
d) (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişen şekli.) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak,
e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,
f) (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişen şekli.) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,
g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,
i) Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor - Toto ve Spor - Loto) düzenlemek, yönetmek,
j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,
k)Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
l)Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak,
m)Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,
n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,
o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.

Örnek vermek gerekirse, mükellefler bu çalışmamızın 8. BÖLÜMÜNDE sayılan kurumların sportif faaliyetlerine sponsor alabilecekleri gibi,

            -TFF tarafından ırkçılıkla mücadele için yürütülecek işlemlere,

            -GSGM tarafından sporcu sağlığına ilişkin düzenlenecek çalışmalara,

            - TFF tarafından düzenlenecek seminer ve kurslara da sponsor olabilirler.

            Kanunla kurulmuş bu iki kurumun, kanunlarla verilen (yukarıda örneklendirilen) görevlerini icra ile ilgili olarak yapılacak sponsorlukların tamamının (amatör nitelemesi ile) vergi matrahından indirilebilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

C- Genel Olarak Faaliyetler ve Esasları:

i-Sponsorluk Konusuna Giren Harcamalar:

Bunlar ana başlıklar olarak;

i-Sportif hizmet ve faaliyetler                                               

ii-Tesis ve yatırımlara dair harcamalar olmaktadır.

 

1-Sponsora, faaliyet ve tesisle ilgili her türlü isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.

2- Sponsorluk ve harcamalar için GSGM ön onayı ve izni bulunmamaktadır.

3-Tesis ve yatırımlara dair harcamalar GSGM İZİN VE GÖZETİMİNDEDİR.

4-Sponsorluk için ulusal ve uluslar arası sportif organizasyon ayrımı yoktur.

5-Faaliyetin GSGM gözetim ve denetiminde olup olmamasının önemi yoktur.

6-Harcamalar için YMM onay ve tasdik zorunluluğu yoktur.

7- Ferdi sporcular için onay gerekmemekle birlikte kapsam federasyon ve GSGM tarafından katılmalarına onay verilen ulusal ve uluslar arası faaliyetler olarak belirlenmiştir.

8- Düzenlenen sözleşmeler, GSGM ve Vergi dairesine verilecektir.

 

Bu çerçevede oluşturulan özet tablo aşağıdaki gibidir.

 

GSGM Yönetmeliğine göre

KVK 1 Genel Tebliğine göre

SPONSORLUK ALANLARI:

 

Madde 5

a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslar arası gençlik ve spor organizasyonları,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların veya spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslar arası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri

-3289 SAYILI GSGM KANUNU MADDE::2

-3813 SAYILI TFF KANUNU MADDE :2’de sayılanlar

-Bu maddelerin icrası ile ilgili her türlü faaliyet

Yararlanılan Harcamaları

Madde:5-6

-Ulaşım harcamaları,

-Konaklama Harcamaları,

-İaşe ve ibate harcamaları,

-Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,

-Reklam ve tanıtım harcamaları,

-Kırtasiye harcamaları,

-Sağlık ve sigorta harcamaları,

-Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,

-Organizasyonla ilgili diğer harcamalar gibi

 

Yapılan her türlü harcama

 

 • Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
 • Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
 • Spor malzemesi bedeli,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,
 • Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,
 • Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler

Sözleşme Esasları

Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.

Sponsorlarla yapılacak sözleşmelerde;

a) Tarafların adı, soyadı veya kanuni unvanı,

b) Tarafların ikametgah ve işyeri adresi,

c) Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

d) Sponsorluğun konusu,

e) Sponsorluk (sözleşme) bedeli,

f) Faaliyetin veya tesisin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımına ilişkin uygulama programı, başlama-bitiş tarihleri ve yeri,

g) Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri,

h Nakdi sponsorlukta sponsorluğu alanın banka hesap numarası

i) Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri,

j) İhtiyaç duyulabilecek diğer hususlar,

k) Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği,

l) Sözleşmenin kaç maddeden ibaret olduğu, tarih, imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanı,

Mevcut düzenlemelere göre, yazılı sözleşme yapılması  zorunlu tutulmakla birlikte yazılı sözleşme,

1-Reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi ve ispat vesikası olabilmesi,

2- Sponsorun vergi borcu olup olmadığının saptanması  için gereklidir.

 

 VUK,GVK-KVK

-Vergiyi Doğuran Olay,

-Vergi Matrahının Oluşması

-Düzenlenmesi, saklanması, verilmesi ve ibrazı gereken belge, ve tutulması gereken defter kayıtları,

 - Ekonomik yaklaşım, delil ve ispat

Genel Esaslar kapsamında işlem tevsik ve ispat edilebilir.

Yapamayacak Olanlar/Yasaklar

Madde:13

a) Vergi ve SSK prim borcu nedeniyle takibata uğrayanlar sponsorluk yapamazlar.

b) Sponsorların iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.

 c) Sponsorluk sözleşmelerine veya reklam alınmasında uyulacak hususlara dair ulusal ve uluslar arası federasyon kurallarına riayet edilir. 

-Reklam ibareleri  ve şekillerinin  spor anlayışına , ahlak ve adaba aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkiler , tütün mamülleri  , kumar yatırımları ile ilgili ,    politik , ırkçı veya dini içerikli  reklamlar  kesinlikle yasaktır.

 

-Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamazlar.

 

-Sponsorların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

-Sponsorların, sponsor olunan dönemlerde tahakkuk eden vergi borçlarını ödememeleri halinde, ilgili vergi dairesi durumu derhal bir yazı ile bulunulan mahaldeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirecektir.

 

İndirim Esasları

Yönetmelikte belirlenen genel esaslar ile sponsorluğu alanın tabi olduğu düzenlemeler

-Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir.

-sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır.
- YMM Tasdik işlemine gerek bulunmamaktadır.

-Harcamalar için GSGM ve Maliye Bakanlığı ön onay/izni gerekmemektedir.

 

ii-Vergi İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Önemli İşlemler/Konular:

 

-Sporcuların transferine dair ödenen bonservis ve yetiştirme tazminatları ve benzeri nitelikteki oynama hakkı bedelleri KVK 1 Genel Tebliği düzenlemesi gereği sponsorluk kapsamındadır. Diğer cezai nitelikte ödenen  tazminatlar kapsama girmemektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu ödemenin VUK Değerleme Kitabı düzenlemeleri ve VIII Seri Numaralı SPK Tebliğleri de dikkate alınarak 260- Haklar hesabında aktifleştirilmesi ve sözleşme dönemine göre sponsorluk giderlerine alınmasıdır.

 

-Sporculara ödenen maaş ve ücretler ile aktarılan menfaatler sponsorluk kapsamına girmemektedir. Ancak KVK 1 Genel Tebliği düzenlemesi gereği Prim niteliğinde yapılan ödemeler sponsorluk kapsamına alınmıştır. Bu kapsama giren ödemelere dair indirim uygulaması, primin dayanağı olan başarı ölçütünün ortaya konulmaması ve primin aktarılmasına dair diğer detaylar  tanımlanmadığı için belirsizdir. Primi ödeyecek kişi ya da kurumun sportif faaliyetler karşısındaki konumu da, spor kamuoyunda sıklıkla tartışma konusu yaratılan teşvik primi verilmesi bağlamında sıkıntılıdır.

 

-Bunların dışında kalan ve sporculara doğrudan GVK 61. madde kapsamında yapılan ödemeler kapsama girmemektedir.

 

- Mükelleflerin, vergi kanunlarının kendilerine tanıdığı en olanaklardan dönem ve tutar  olarak en uygununu tercih edebilmeleri açısından birden fazla yıla sirayet eden sponsorluk ilişkisinde dönemsellik kavramına dikkat ile 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında izlemelidirler.

 

-Yine aynı gerekçe ile reklam ve sponsorluk giderlerinin ayrıştırılmasına ve reklam giderlerinin 760-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri arasından gösterilmesine öncelikli  olarak dikkat edilmelidir.

 

- Yine aynı gerekçe ile bağış yardım, ödül, bedelsiz teslim gibi sponsorluk benzeri gider seçenekler de düşünülmelidir.

 

- Muvazaalı bir işlem tesis etmeksizin, sponsorluk konusu faaliyetler ile bu faaliyetlere dair ödemelerin gerçekliğini tevsik edebilmek kaydıyla Kurumlar Vergisi açısından bu vergiden muaf tutulan, Spor kulübü dernekleri, münhasıran spor faaliyeti ile uğraşan A.Ş. ler ile iktisadi işletmeler birbirlerine sponsor olabilirler. Ancak, Tek risk, A.Ş. hissedarlarının haklarının korunmasına özen gösterilmesidir.

 

-Vergi Kanunları, münhasıran spor faaliyeti ile uğraşan A.Ş. ler ile iktisadi işletmeleri ayırmadığı, doğrudan faaliyeti tanımladığından bu kurumlara da sponsorluk hizmeti verilebilir.

 

- Önceki bölümlerde açıklandığı biçimde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider niteliğinde yapılan harcamalara dair muhasebe kayıt düzeni destekleyici faaliyetin niteliğine göre değişiklik arz etmektedir.

 

- Sponsorluk sözleşmeleri üzerinden KDV hariç olmak üzere, sözleşme bedeli Damga Vergisine tabi olup, sponsor tarafından verilecek  Damga Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir.

 

-Sponsorluk ilişkisinin öngörülen biçimde kurulamamasından kaynaklanan vergisel kayıplardan, V.U.K. 11. madde düzenlemeleri uyarına tarafların müştereken sorumlu olmaları gerekir.

 

-Desteklenenler tarafından (varsa) elde edilebilecek gelirin niteliğine dair teknik çözümleme için Vergi Yükü Çözümlemesi Bağlamında Reklam Mı? Sponsorluk Mu? Adlı makale incelenebilir.[24]

 

- GSGM, Sponsorluk yönetmeliğinin Ek 2. Maddesi uyarınca idari açıdan sponsorluk kapsamında yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemeye yetkilidir.

 

<hrdata-mce-alt=" 14-Usul ve Belge Düzeni" class="system-pagebreak" title="14. Sayfa" />

14-Usul ve Belge Düzeni: 

-Usul yönünden GSHM Sponsorluk Yönetmeliği ve KVK 1 Seri Numaralı G.T. düzenlemeleri uyarınca;

1-Ayni, Nakdi Sponsorluk için ayrı tip sözleşme akdedilmelidir.

2- Vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek ve tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar. Bu nedenle sponsorluk yapacakların bağlı bulundukları vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sözleşmenin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gereklidir. Sözleşme, Sponsorun vergi borcu olup olmadığının tespiti bakımından vergi dairesine ibraz edilmelidir.

3- Ferdi sporcular dahil sponsorluk için, (spor tesisleri için yapılacak harcamalar hariç olmak üzere) GSGM’den alınacak bir ön onay bulunmamaktadır.

4-Sponsorluk harcamaları GSGM ve Maliye Bakanlığı’nın onay, izin ve kontrolüne tabi bulunmamaktadır.

5- Harcamalar içim YMM tasdik raporu gerekmemektedir.

6- Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini VUK’un ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından herhangi bir inceleme sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

A-Doğrudan Nakdi Ödeme Halinde:

i- Banka Kanalıyla Ödeme Yapılması Halinde:

GSGM Sponsorluk Yönetmeliği açısından esas yöntem budur. Sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.

ii- Doğrudan Sponsora Ödeme Yapılması Halinde:

Sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

 

B- Ayni Olarak yada Gider Karşılığı Yapılmış Olunması Halinde;

i- İşin İşletmenin Varlıklarından Görülmesi Hali: 

İşletmenin varlıklarından yahut üretmiş olduğu mal ya da hizmetin aktarılması/kullandırılması halinde, ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması

 

ii-İşin İşletme Varlıkları Dışından Görülmesi Hali: 

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır.

 

iii-Vergi Sorumluluğu:

-Desteklenenin gerçek usulde vergilendiren vergi mükellefi olmayan gerçek kişi/ferdi sporcu olması halinde Gelir Vergisi ve KDV açısından gerekli vergisel sorumluluklar sponsorun olacaktır. Dolayısıyla ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacıyla, reklam veren, tanıtım ve sponsorluk yapan,kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenlerin, doğrudan gelir aktarıcı biçimde ayni ya da nakdi ödemeleri 5105 sayılı kanun kapsamında olsun olmasın gerçekleştirmeleri durumunda GVK 94. madde uyarınca vergi kesintisi yapacaklardır.

 

GVK'nun 94. maddesi uyarınca yapılacak vergi tevkifatında, kazanç ve iratlar gayrısafi miktarları üzerinden dikkate alınır. Yani gerek sanatçılara yapılan net ödemeler gerekse kazanca dahil sayılan yol parası, otel giderleri (KDV dahil tutarları) gibi harcamaların brüte götürülerek vergi tevkifat matrahının bulunması gerekir.

iv- Desteklenen Tarafından Karşı Edim:

 

Desteklenen tarafından, sponsora, sponsorluk ilişkisinin bir sonucu olarak ya da bu ilişkiden bağımsız mal teslimi ve hizmet ifasında bulunulması halinde, bu teslim fatura düzenlenmek suretiyle gerek Kurumlar Vergisi, gerekse KDV açısından vergilendirilecektir. Bu duruma verilecek güncel örnek, desteklenenler tarafından icra edielecek sportif gösteri ve müsabakalar için, destekleyene  bedelsiz müsabaka giriş bileti teslim edilmesidir. Dolayısıyla bu işlem çerçevesinde verilen tüm biletlere KDV uygulaması yapılması gerekir.

 

ASIL ÖNEMLİ OLAN YAZILI SÖZLEŞMENİN VE GEREKLİ BELGELERİN USUL YÖNÜNDEN VARLIĞINDAN ÖTE, YAPILAN İŞ VE HARCAMANIN GERÇEKLİĞİNİN TEVSİK EDİLMESİDİR.. MÜKELLEFLER, SPONSORLUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İŞ VE İŞLEMLERİNİ TİCARİ AÇIDAN TEVSİK EDECEK TEDBİRLERİ ALMALIDIRLAR.

 

15-Beyannama Üzerinde İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Belirlenmesi 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/b ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/8 düzenlemesi ile 31.07.2004 tarihinden sonra gerçekleştirilecek olan harcamaların kurum kazancından indiriminin ancak kurum kazancının oluşması halinde bu tutarla sınırlı olarak mümkün olabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

- Sponsorluk yapan mükellefler, sponsorluk harcamalarını yaptıkları yıl itibariyle yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden indirim konusu yapabileceklerdir.

 

-İndirilebilecek SPONSORLUK GİDERİ tutarının indirimi için esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

 

- İlgili sponsorluk harcamaları tutarları geçici vergi beyannameleri üzerinden de indirim konusu yapılabilecektir.

 

-Ticari faaliyetin sonucu olarak elde edilen gelir ile ilgili doğrudan bir gider olmadığı için sponsorluk ile ilgili tutar yasal defter kayıtlarında, öncelikle kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilecektir. Daha sonra beyanname verilirken amatör spor dalları için yapılan harcamanın tamamı,profesyonel spor dalları için yapılan sponsorluk harcamasının ise %50 si beyan edilen gelirden mahsup edilecektir.

            -İşletme faaliyetlerinin zararla sonuçlanması halinde söz konusu harcamalar gider olarak dikkate alınmayacak ya da kazancın yetersiz olması nedeniyle kalan tutar izleyen yıllara ait kazançlardan indirim konusu yapılamayacaktır.

 

            -Ayni olarak yapılan harcamaların kazançtan indirim konusu yapılmasında ise mal ve hakkın mukayyet değeri, bu değer yoksa takdir komisyonunca tespit edilecek değer dikkate alınacaktır. Ayrıca sponsor kurumun KENDİ VARLIKLARI DIŞINDAKİ KAYNAKLARDAN ayni olarak yapılan sponsorluk harcamaları ile ilgili olarak yüklendiği katma değer vergisi tahsil edilen katma değer vergisinden indirim konusu yapılamayacak, ancak söz konusu KDV tutarı sponsorluk harcamalarına dahil edilerek belirtilen sınırlar içinde gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

-İndirimden yararlanılacak sponsorluk bedeli gayrisafi tutardır.

 

<hrdata-mce-alt="16-Sponsorluk Sözleşmeleri Örnekleri" class="system-pagebreak" title="16. Sayfa" />

16-Sponsorluk Sözleşmeleri Örnekleri

Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, aşağıda örnek metinlerine yer verilen  sponsorluk sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip bir sureti 10 gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

A- Sponsorluk Sözleşmesi (Ayni) [25]

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ  (AYNİ)

 

 Damlagöl Spor Kulübü adına hareket eden   Ahmet VAROL (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan  olarak anılacaktır) ile Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Mehmet DESTEKÇİ (işbu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır)  arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

           

Madde-1:    Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri    

 1.1.    Sponsorluk Alanın;

Kanuni Ünvanı   :  Damlagöl Spor Kulübü

Adresi                :  Ayazağa Cad. Lunapark Yanı, Değirmencioğlu Sok. No: 16 Ayazağa/İSTANBUL

E-posta adresi    :  xxxxxxx@....................

Telefonu        :  0 216 xxxxxxx

1.2.    Sponsorun;

Kanuni Ünvanı   :  Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi            :  Altınova Mah. İzmir Cad. No: 11 Ayvalık/BALIKESİR

E-posta adresi    : xxxxxxx@.....................

Telefonu         :  0 266 xxxxxxx

1.3.   Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu      

  adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 

Madde-2:     Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası    

2.1.     Sponsorluk Alanın;

Vergi Dairesi       :  Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü  (34274),     BALIKESİR

Vergi Kimlik no.   :  000 000 0000

 2.2.    Sponsorun;

Vergi Dairesi        :  Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi (06000), ANKARA

Vergi Kimlik no.   :  000 000 0000

 

Madde-3:    Sponsorluğun konusu

Sponsorluğu alan kulübün katılacağı, İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2007 yılı faaliyet programında yer

alan işitme engelliler voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalar ile

bu yarışmalara hazırlık amacıyla yapılacak her türlü giderin (sporcuların transfer bedelleri hariç)

karşılanmasına yönelik ayni sponsorluk yapılması işidir.  

 

Madde-4:    Yaklaşık sponsorluk bedeli  

Sponsorluk konusu işin yaklaşık bedeli (KDV Dahil) 500.000,00 YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)’dir.           

 

Madde-5:    Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri 

5.1.    Faaliyetin/işin başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi

5.2.    Faaliyetin/işin bitiş tarihi        :  31.12.2007

 5.3.    İşin yeri                                  :  Muhtelif

 

Madde-6:    Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri

6.1.    Sponsorluğun başlama tarihi :  Sözleşme imza tarihi 

6.2.    Sponsorluğun bitiş tarihi        :   31.12.2007

 

Madde-7:    Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri

7.1.    Sponsor,  işbu Sözleşmenin 3 üncü maddesinde yazılı faaliyetlerle ilgili yapılacak giderleri mevcut mevzuata ve sponsorluk alanın isteğine uygun şekilde ayni olarak karşılamayı taahhüt eder.  

7.2.   Sponsorluk alan, “Destek Gıda” logosunun kendi sahasında oynayacağı resmi ve hazırlık müsabakalarında

takımın formasında sergilenmesini sağlayacaktır.

7.3.   Sponsorluk alan, ilgili spor branşlarında katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalara ilgili federasyonların

yarışma programına uygun olarak katılmakla yükümlüdür.

7.4.   Sponsorluk alan, sponsor firmayı ve markasını taşıdığını da dikkate alarak saha içi ve dışı tüm davranış ve

uygulamalarında sporun tüm centilmenlik kurallarına ve ilgili federasyonların yayımladığı tüm talimat ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.

7.5.   Sponsorluk alan, sponsor firmaya ait marka, ürün, logo ve isimlerini sözleşme bitiminden önce kaldıramaz,

değiştiremez, sponsorun bilgisi dışında başka sponsorlar ile anlaşma yapamaz.

7.6.  Sponsor, sponsorluğu alan tarafın  7/2., 7/3., 7/4., 7/5. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi

veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya  durdurma hakkına sahiptir.

 

Madde-8:    Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda uyulacak hususlar

8.1.      Sponsorluk ve reklam alınmasında Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve  uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir.

8.2.     Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet

ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı,

logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.

8.3.   Reklamlar, ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyonlar tarafından izin verilen şekil ve ölçülere  uygun olmalıdır.

8.4.   Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan eder.

8.5.   Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve  sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

 

Madde-9:    Tazminat         

Sponsor mücbir sebepler dışında,işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya eksik  yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa 100.000,00 YTL (Yüzbin Yeni Türk Lirası) tazminatı ödemeyi  taahhüt eder.

 

Madde-10:   Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar

Sponsorun taahhüt ettiği işlerin yerine getirilmesi ile ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı  anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.

 

Madde-11:   Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği

Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

 

Madde-12:    İhtilafların halli

İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde-13:   Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi

İşbu Sözleşme 13 (Onüç) maddeden ibaret olup, 15/02/2007 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

    Sponsorluk Alan                                                                                    Sponsor

 

Damlagöl Spor Kulübü adına                                                  Destek Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına                

                                            

 

         Ahmet VAROL                                                                                         Mehmet DESTEKÇİ 

         Kulüp Başkanı                                                                                              Genel Müdür 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

1)  Bu sözleşme örneği, sponsorluk sözleşmesi yapacak olanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

2)  Sözleşmelere, mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yukarıdaki madde başlıkları ve maddeler dışında taraflarca ihtiyaç  duyulabilecek başka madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir.

3)  Yukarıdaki örnek sözleşmede KIRMIZI renkte olan bölümler değişkenliğe açıktır.

4)  Ayni sponsorlukta, sponsorun sponsorluk bedelini indirim konusu yapabilmesi için;

     4.1. Sponsorluk konusu mal veya hizmeti şayet doğrudan kendi işletmesinden temin etmek suretiyle yerine getirmiş ise; “maliyet bedeli”ni esas alarak fatura düzenlemesi, fatura üzerinde teslimin “sponsorluk amaçlı” olduğuna dair bir ifadeye yer vermesi,  faturanın arka yüzünün de mal veya hizmeti alana imzalatılmış olması gerekmektedir.

     4.2. Sponsorluk konusu mal veya hizmeti şayet dışarıdan temin etmek suretiyle yerine getirmiş ise; alınan değerler için hizmeti alanlarca alındı makbuzu (alındı makbuzu düzenleme yetkisine haiz olmayanlarca tutanak) düzenlenmesi, ayrıca bu değerler için sponsorlar adına düzenlenen faturaların arka yüzünün de mal veya hizmeti alana imzalatılmış olması zorunludur.

     4.3. Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı alması ve yapılan sponsorluk  sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir.                                                                 

 

B-Sponsorluk Sözleşmesi (Nakdi) [26]

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ  (NAKDİ) 

Damlagöl Spor Kulübü adına hareket eden   Ahmet VAROL (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan  olarak anılacaktır) ile Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Mehmet DESTEKÇİ (işbu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır)  arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

           

Madde-1:    Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri    

          1.1.    Sponsorluk Alanın;

                    Kanuni Ünvanı   :  Damlagöl Spor Kulübü

                    Adresi                :  Ayazağa Cad. Lunapark Yanı, Değirmencioğlu Sok. No: 16 Ayazağa/İSTANBUL

                    E-posta adresi    :  xxxxxxx@....................

                    Telefonu        :  0 216 xxxxxxx

          1.2.    Sponsorun;

                    Kanuni Ünvanı   :  Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                     Adresi            :  Altınova Mah. İzmir Cad. No: 11 Ayvalık/BALIKESİR

                     E-posta adresi    : xxxxxxx@.....................

                    Telefonu         :  0 266 xxxxxxx

          1.3.   Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu      

                     adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 

Madde-2:     Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası    

2.2.    Sponsorluk Alanın;

          Vergi Dairesi       :  Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü  (34274),     BALIKESİR

                    Vergi Kimlik no.   :  000 000 0000

          2.2.    Sponsorun;

                    Vergi Dairesi        :  Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi (06000), ANKARA

                    Vergi Kimlik no.   :  000 000 0000

 

Madde-3:    Sponsorluğun konusu

                    Sponsorluğu alan kulübün katılacağı, İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2007 yılı faaliyet programında yer  alan işitme engelliler voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalar ile bu yarışmalara hazırlık amacıyla yapılacak her türlü giderin (sporcuların transfer bedelleri hariç)  karşılanmasına yönelik nakdi sponsorluk yapılması işidir.  .  

 

Madde-4:    Sözleşme bedeli         

                   Sponsorluk konusu işin bedeli 500.000,00 YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)’dir.

 

Madde-5:    Sponsorluğu alanın banka hesap numarası

                    Sponsor, sponsorluk bedelini;  ……………. Bankası, ……………..Şubesindeki  …………………… no.lu  hesaba

                    yatıracaktır.       

 

Madde-6:    Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri 

          6.1.    Faaliyetin/işin başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi

          6.2.    Faaliyetin/işin bitiş tarihi        :  31.12.2007

          6.3.    İşin yeri                                  :  Muhtelif

 

Madde-7:    Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri

           7.1.    Sponsorluğun başlama tarihi :  Sözleşme imza tarihi 

           7.2.    Sponsorluğun bitiş tarihi        :   31.12.2007

 

Madde-8:    Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri

8.1.    Sponsor,  işbu sözleşmenin 4 üncü maddesinde yazılı sponsorluk bedelini sponsorluk alanın yazılı talebi ile

          belirleyeceği tarihlerde ve miktarlarda yukarıda belirtilen banka hesap numarasına yatırmayı taahhüt eder.        

           8.2.   Sponsorluk alan, “Destek Gıda” logosunun kendi sahasında oynayacağı resmi ve hazırlık müsabakalarında  takımın formasında sergilenmesini sağlayacaktır.

           8.3.   Sponsorluk alan, ilgili spor branşlarında katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalara ilgili federasyonların  yarışma programına uygun olarak katılmakla yükümlüdür.

           8.4.   Sponsorluk alan, sponsor firmayı ve markasını taşıdığını da dikkate alarak saha içi ve dışı tüm davranış ve uygulamalarında sporun tüm centilmenlik kurallarına ve ilgili federasyonların yayımladığı tüm talimat ve  yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.

           8.5.   Sponsorluk alan, sponsor firmaya ait marka, ürün, logo ve isimlerini sözleşme bitiminden önce kaldıramaz,  değiştiremez, sponsorun bilgisi dışında başka sponsorlar ile anlaşma yapamaz.

           8.6.   Sponsor, sponsorluğu alan tarafın  8/2., 8/3., 8/4., 8/5. maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya  durdurma hakkına sahiptir.

 

Madde-9:    Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda uyulacak hususlar

           9.1.   Sponsorluk ve reklam alınmasında Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve  uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir.

 9.2.    Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet

           ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı,  logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.

           9.3.    Reklamlar, ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyonlar tarafından izin verilen şekil ve ölçülere  uygun olmalıdır.

           9.4.    Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan eder.

           9.5.    Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve  sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

 

Madde-10:   Tazminat        

       Sponsor mücbir sebepler dışında,işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya eksik

       yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa 100.000,00 YTL (Yüzbin Yeni Türk Lirası) tazminatı ödemeyi  taahhüt eder.

 

Madde-11:   Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar

       Sponsorun taahhüt ettiği işlerin yerine getirilmesi ile ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı

       anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.

 

Madde-12:   Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği

       Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

 

Madde-13:    İhtilafların halli

                    İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul

        mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde-14:   Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi

                   İşbu Sözleşme 14 (Ondört) maddeden ibaret olup, 15/02/2007 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

    Sponsorluk Alan                                                                                    Sponsor

 

Damlagöl Spor Kulübü adına                                                     Destek Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına                

                                             

 

         Ahmet VAROL                                                                                             Mehmet DESTEKÇİ 

         Kulüp Başkanı                                                                                                   Genel Müdür

 

 

ÖNEMLİ NOT:

1)  Bu sözleşme örneği, sponsorluk sözleşmesi yapacak olanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

2)  Sözleşmelere, mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yukarıdaki madde başlıkları ve maddeler dışında taraflarca ihtiyaç

      duyulabilecek başka madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir.

3)  Yukarıdaki örnek sözleşmede KIRMIZI renkte olan bölümler değişkenliğe açıktır.

4)  Nakdi sponsorlukta, sponsorun sponsorluk bedelini indirim konusu yapabilmesi için;

     4.1. Sponsorluk bedelininsponsorluğu alanın banka hesabına yatırılması, banka dekontunda paranın “sponsorluk amacıyla”

             yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.

     4.2. Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı alması ve yapılan sponsorluk

             sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir.                                                                                                                 

 

C-Örnek Sponsorlük Sözleşmesi (Futbol) [27]

 

Madde 1- : Sözleşme Tarafları

a) Sponsorluk alanın;

- Adı : .................................... Spor Kulübü

(Bundan böyle sözleşmede kulüp olarak anılacaktır.)

- Adresi : ................................................................................

.................................................................................

Nakdi sponsorluk alınması halinde;

- Banka ve Şube Adı :

- Hesap Numarası :

b) Sponsorun;

- Adı, Soyadı veya

Kanuni Ünvanı :...............................................................................

(Bundan böyle sözleşmede sponsor olarak anılacaktır.)

- Ikametgah ve Işyeri

Adresi : ...............................................................................

...............................................................................

- Vergi Dairesinin Adı ve Ili : ............................................................

- Vergi Kimlik Numarası : ...........................................................

Madde 2: Sözleşme Konusu

Işbu sözleşme ile Sponsor, sözleşmede belirtilen süre ve koşullar uyarınca Kulübün sponsoru olarak, bu çerçevede Kulüp ile ilgili sözleşmede belirtilen haklardan yararlanma olanağına sahip olacaktır.

Madde 3: Sözleşme Süresi

Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Sözleşme süresi …...…..….… tarihinde sona erecektir.

Madde 4: Sponsorluk Türü ve Bedeli

Sponsor tarafından Kulübe sağlanacak katkı ……………………… olarak sağlanacaktır. (Katkı türlerinden biri seçilip yazılacaktır. Katkı ayni, nakdi, ayni ve nakdi olabilir.)

Nakdi sponsorluk alınması halinde; Sponsorluk konusu işin bedeli (KDV Dahil) .......................................YTL.

(............................................................................... Yeni Türk Lirasıdır.)

Madde 5: Sponsorluğun Konusu

Konu açıkça açıklanmalıdır. (Örneğin; Sözleşme süresince Sponsor tarafından, Kulübün futbol tesislerinin bakım ve onarımı yüklenilecektir.)

Madde 6: Sponsorun Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 7: Kulübün Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 8: Sözleşme Feshi

Sözleşme koşullarından herhangi birinin herhangi bir sebeple hiç ve/veya gereği gibi yerine getirilememesi halinde taraflardan birinin yazılı ihbarı üzerine sözleşme feshedilir.

Madde 9: Tebligat Adresleri

Işbu sözleşmede yer alan hususların getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için taraflar bu sözleşmenin 1. maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 10: Uyuşmazlıkların Çözümü

Işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde …....................…………Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir.

Madde 11: Diger

Işbu sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar yazılı olmadıkça tarafları bağlamaz. Sponsor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA Talimat ve Düzenlemelerinin bu sözleşme ve kendisi açısından mevcut halleri ve

sözleşme dönemi içinde gerçekleşebilecek değişiklikleri ile bağlayıcı

olduğunu kabul ve taahhüt eder. Türkiye Futbol Federasyonu’nun mevcut sponsorluk sözleşme ve diğer ticari

haklarına ilişkin sözleşmelerle, Sponsor ile kulüp arasındaki sözleşme sebebiyle çatışan hak ve menfaatlerin olması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun sponsorluk sözleşme ve hakları önceliklidir. Sponsor ve Kulüp arasında Federasyonu’nun bu hakkının kullanımından doğacak olan herhangi bir ihtilaf veya tazminat Federasyon’a karşı ileri sürülemez.

Madde 12: Vergi, Resim ve Harçlar

Işbu sözleşmenin imzalanmasından dolayı halen mevcut ve ilerde çıkabilecek mevzuat gereğince doğmuş ve doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri …...................…………….. ait olacaktır.

Madde 13: Sözleşmenin Maddeleri ve Yürürlük

Işbu sözleşme 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup ……… tarihinde bir nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

KULÜP                                                                                                        SPONSOR

 

 

D-Bilgi Formları:

Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, sponsorluk süresinin bitiminden sonraki 10 gün içerisinde, sponsorun yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin aşağıdaki formlar, sponsorluğu alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir (Ek-1) ve (Ek-2).

 

                                                                                                         Ek-1

 

SPONSORLUK BİLGİ FORMU

( Organizasyonlar )

 

 

        Sponsorluğu Alan Kişi, Kurum

         veya Kuruluşun Adı                     :

        Tel/e-mail                                                     :

        Kanuni Adresi                               :

 

        Sponsorun Adı                               :

        Tel/e-mail                                                   :

        Kanuni Adresi                               :

 

        Sponsorluk Alınan Faaliyetin Adı        :

        Faaliyetin Branşı                                      :

 

        Sponsorluğun Başlangıç Tarihi            :

        Sponsorluğun Bitiş Tarihi                       :

 

 

         Sponsorluğun Türü                   :                      Nakdi                             Ayni

 

         Sponsorluğun Bedeli                 :

 

         Sözleşmenin Tarihi                                :

 

 

              

            Sponsorluk sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler sözleşmeye uygun olarak yerine

         getirilmiştir.

                                                          

 

                                                                              Düzenleyenin

                                                                              Adı ve Soyadı :

                                                                              Tarih               :

                                                                              İmza                :

                                                                      

 

 

       Not: Bu form, sponsorluk süresinin bitimini müteakip on gün içerisinde sponsorluğu

               alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

 

 

 

                                                                                                                         Ek-2

 

SPONSORLUK BİLGİ FORMU

( Tesisler )

 

 

        Sponsorluğu Alan Kişi, Kurum

        veya Kuruluşun Adı                      :

        Tel/e-mail                                                   :

        Kanuni Adresi                               :

 

        Sponsorun Adı                              :

        Tel/e-mail                                                   :

        Kanuni Adresi                               :

 

 

        Tesisin Adı                                                   :

        Tesisin Adresi                               :

        Sponsorluğun Tanımı                   :                             

                                                                                                          Yeni Yapım

                                                                            

                                                                                               

                                                                                                            İkmal                      

                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                            Onarım, Bakım

                                                          

                                                                            

        Sponsorluğun Başlangıç Tarihi               :

        Sponsorluğun Bitiş Tarihi                          :

 

 

 

        Sponsorluğun Türü                                     :                              Nakdi                        Ayni

 

        Sponsorluğun Bedeli                     :

 

        Sözleşmenin Tarihi                                    :

 

 

            Sponsorluk sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler sözleşmeye uygun olarak yerine

         getirilmiştir.

 

 

                                                                        Düzenleyenin

                                                                        Adı ve Soyadı :

                                                                        Tarih               :

                                                                         İmza                :

 

 

                                                                         

Not: Bu form, sponsorluk süresinin bitimini müteakip on gün içerisinde sponsorluğu

         alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

 

E- Sponsorlukta İlgili GSGM Düzenlemeleri ve Duyuruları:

i-Sponsorluk Genelgesi

GENELGE: 2005/72

Sayı : B.02.1.GSM.0.07.00.03-SK-44 /1244 12 / 10 / 2005

Konu : Sponsorluk

 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 3 üncü maddesine 5105 sayılı Kanunla eklenen 5 inci fıkrada yer alan “ Sportif

faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara

ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabidir. Spor tesisleri için yapılacak

yapım harcamaları ile Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen tutarı aşan bakım

ve onarım işlerine ilişkin harcamalar yeminli mali müşavirlerce tasdik edilir.” şeklindeki hüküm

5340 sayılı Kanunla “Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya

tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka

hesabına yatırılır. Sponsorlara, ulusal veya uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla

ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın

hakları verilebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu nedenle sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya

tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgelerin (5340 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan

05.05.2005 tarihinden önce imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında yapılmış veya yapılacak

harcamalar da dahil) tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yunus AKGÜL

Genel Müdür V.

 

ii-GSGM Duyurusu:

 

“SPONSORLARIN DİKKATİNE!!!

 

            Sponsorluk yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında yapmış oldukları sponsorluk harcamalarını ilgili kanunlar uyarınca indirim konusu yapabilmeleri için aşağıdabelirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek ve tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar. Bu nedenle sponsorluk yapacakların bağlı bulundukları vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sözleşmenin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gereklidir.
 2. Nakdi sponsorlukta yani sponsorluk bedelinin sponsorluğu alanın hesabına yatırılmış olunması durumunda, bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekont tevsik edici belge olarak kabul edilmektedir.  Ancak banka dekontu veya makbuzunda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.
 3. Ayni sponsorlukta, sponsorluk konusu mal veya hizmetin işletmeden çekilerek sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, işletmeden çekilerek teslimi yapılan değerler için hizmeti alanlar adına maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi, faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüte mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılması gerekmektedir.
 4. Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara teslim edilmesi durumunda ise, hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için  alındı makbuzu (alındı makbuzu düzenleme yetkisine haiz olmayanlarca tutanak) düzenlenmesi şarttır. Makbuzda, söz konusu kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin vb. hususların tereddüte mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır. Ayrıca sponsorluğa konu değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de hizmeti alan kişi ve kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması gerekmektedir.
 5. Sponsorluk yapan mükellefler, sponsorluk harcamalarını yaptıkları yıl itibariyle yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden indirim konusu yapabileceklerdir. Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini VUK’un ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından herhangi bir inceleme sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.”[28]

 

iii- İş Akım Şeması:

ADIM ADIM SPONSORLUK[29] 

 1. 1)      Sponsor bulunmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek ve tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar. Bu nedenle sponsorluk yapacakların bağlı bulundukları vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sözleşmenin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gereklidir.
 1. 2)     - Gençlik ve spor kulüplerinin sponsorluk alabilmeleri için tescilli olmaları şarttır.

         - Sporcuların sponsorluk alabilmeleri için tescilli ve vizelerini yaptırmış olmaları şarttır.

       - Gençlik ve spor kulüpleri ile sporcuların tescilli olduklarına ilişkin belgeyi (sponsorluk alınan spor branşlarını da

          gösterecek şekilde) tescil işlemini yapan ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriya da özerk federasyonlardan temin

          etmeleri gerekmektedir.

     

3)   Tesis sponsorluklarında istenen belgeler:

 a) Yeni Tesis Yapımında; yapımla ilgili her türlü proje - mimari, inşaat, elektrik, ısıtma, sıhhi tesisat uygulama

     projeleri (2’şer takım) - şartnameler, zemin etüt raporu, yaklaşık maliyet hesabı icmali, tesis alanına ait tapu, imar

     durumu, kulüpler için kulüp tescil belgesi,

       b) Tesisin ikmali, tadilatı, bakımı ve onarımlarında; (a)’da belirtilenlere ilave olarak tesisin halihazır durumunu

           gösteren röleve projeleri (2 şer takım), gereklidir.

 

 Bu belgelerle birlikte sponsorluğu alan tarafından bir yazıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

 Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına müracaat edilir ve Genel Müdürlükçe onaylandıktansonra uygulamaya esas

  kabul edilir. 

 

4)   Sponsorluk sözleşmelerinde, Sponsorluk Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde istenilen hususlara   mutlaka yer

      verilmelidir.

      Not: Organizasyon/faaliyetlerle ilgili ayni ve nakdi sponsorluk sözleşmesi örneklerine ve sponsorluk uygulamalarına

              ilişkin her türlü bilgiye www.sponsorluk.gov.tr internet adresi Dosya İndirme’den ulaşılabilir.

 

 

5)  Sponsorluk sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip bir suretinin 10 gün içerisinde (sporcu ve kulüpler için tescil

      belgeleri ile birlikte) sponsorluğu alan tarafından bir dilekçeyle/üst yazıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

     Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

 1. 6)     Sponsorluk sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin bilgilerin, www.sponsorluk.gov.tr/

        Dosya İndirme’de yer alan (organizasyonlar için) Ek-1, (tesisler için) Ek-2  forma işlenerek sponsorluk süresinin

        bitimini müteakip 10 gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından bir dilekçeyle/üst yazıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

 1. 7)     Ayni Sponsorluk: 1) Sponsorluk konusu mal veya hizmetin sponsorun kendi işletmesinden temin edilerek  sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için hizmeti alanlar adına maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi, faturada; teslimin sponsorluk amaçlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i, miktarı ve tutarına ilişkin bilgilere tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer verilmesi, faturanın arka yüzünün de hizmeti alan taraf veya kanuni temsilcilerine imzalatılması gerekmektedir.
  1. 2)     Ayni değerlerin, sponsorlarca dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmetini alanlara teslim edilmesi halindeise,

        hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzu (alındı makbuzu düzenleme yetkisine haiz

        olmayanlarca tutanak) düzenlenmesi şarttır. Makbuzda, söz konusu değerlerin  cinsi, nev’i,miktarı ve

        tutarına ilişkin hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmesi şarttır. Ayrıca sponsorluğa konu

değerlerle ilişkin mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de hizmeti alan kişi veya kanuni

 temsilcilerine imzalatılması gerekmektedir. 

       Sponsorlarca verilen demirbaş malzemelerin (ödül olarak verilenler hariç) ayniyat işlemlerinde, sponsorluğu

 alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. 

    

 

 1. 8)     Nakdi Sponsorluk: Nakdi sponsorlukta yani sponsorluk bedelinin sponsorluğu alanın hesabına yatırılmış olunması durumunda, bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekont tevsik edici belge olarak kabul edilmektedir.  Ancak banka dekontu veya makbuzunda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.  Sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu bedel, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır ve belgeleri muhafaza edilir.

    

  


[1] İMAMOĞLU Selma Hülya, Sponsorluk Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, s:38-39

[2] İMAMOĞLU Selma Hülya, a.g.e, s:40

[3] BAŞARAN Murat, ATAY Tezcan, Spor ve Sporcuların Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yay.,2003, s:34-35

Bu başlık altında yer verilen parasal büyüklükler ve tablolar için bkz., AKŞAR  Tuğrul, Futbolun Sponsoru Sponsorun Futbolu, http://www.fesam.org

[8] T.F.F. 2006-2007 Faaliyet Raporu

[9] AKŞAR Tuğrul, a.g.m.

TAHA Mustafa, İspanya Örneğinde; Futbol (Spor) Ekonomisinin Gelişiminde Sponsorların Önemi, http://www.verkac.org

[11] Tanımlar,bu  çalışmanın “Dikkat Edilmesi Gereken Diğer İdari Düzenlemeler”  bölümünde yer verilen yönetmelik, tebliğ ve talimatlardan derlenmiştir.

[12] Yılmaz Ejder, Hukuk Sözlüğü, Seçkin Yayıncılık, s:688

  

[14] Yılmaz Ejder, a.g.e,  s: 740

[15] Grassinger Gülçin Elçin, Sponsorluk Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık,s:19

[16] Grassinger Gülçin Elçin, a.g.e, s:20-21

[17] Grassinger Gülçin Elçin, a.g.e, s:24

[18] Grassinger Gülçin Elçin, a.g.e, s:45

[19] Grassinger Gülçin Elçin, a.g.e, s:24

 

[20]-YILMAZ Ejder a.g.e.

[21]-Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük

[22]-“Dictionnaire Larousse”,  Milliyet Yay.,  1 9 9 4.

[23]- “Büyük Larousse”

Başaran Murat, Vergi Yükü Çözümlemesi Bağlamında Reklam Mı? Sponsorluk Mu? http://www.fesam.org

Örnek Sözleşme,http://WWW.gsgm.gov.tr ‘den alınmıştır.

Örnek Sözleşme,http://WWW.gsgm.gov.tr ‘den alınmıştır.

Örnek Sözleşme ,http://WWW.tff.org.tr ‘den alınmıştır.

 

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  78412  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Murat Başaran Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37757242

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.