Spor Kulüpleri ve Federasyon'un Bazı Konularda Vergilendirilmesine İlişkin Maliye Bakanlığı'nın Görüşleri
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Murat BAŞARAN Spor Kulüpleri ve Federasyon'un Bazı Konularda Vergilendirilmesine İlişkin Maliye Bakanlığı'nın Görüşleri

Spor Kulüpleri ve Federasyon'un Bazı Konularda Vergilendirilmesine İlişkin Maliye Bakanlığı'nın Görüşleri

1111

Murat Başaran- 10 Aralık 2014  Spor kulüplerinin ve Federasyon'un şans oyunları vergisi, tapu harcı, spor ikramiyelerinden kazanılan ödüllerin vergilendirilmesi, spor kulüplerinin iktisadi işletmelerinin  bazı konularda vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı'nın görüşlerinin yer aldığı Özelgeler ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır. 

 

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ:

 

KATEGORİ 4: SPOR KULÜPLERİNİN KAMUYA YARARLI DERNEK STATÜSÜ VE VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU, ŞANS OYUNLARI VERGİSİNDE VERGİLENDİRME YÖNTEMLERİ, EĞLENCE VERGİSİ, TAPU HARCI

   

ÖZELGE NO 1: ANAHTAR KONULAR: ŞANS OYUNLARI VERGİSİ, VERGİ TEVKİFATI

 

ÖZELGE NO 2: ANAHTAR KONULAR: SPOR FEDERASYONLARI, TAPU HARCI

 

ÖZELGE NO 3: ANAHTAR KONULAR: SPOR YARIŞMALARINDAN KAZANILAN İKRAMİYELER, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

 

ÖZELGE NO 4: ANAHTAR KONULAR: KAMUYA YARARLI DERNEKLERİN STATÜSÜ VE VERGİLENDİRİLMESİ,

 

ÖZELGE NO 5: ANAHTAR KONULAR: KAMUYA YARARLI DERNEKLERİN STATÜSÜ VE VERGİLENDİRİLMESİ,

 

ÖZELGE NO 6: ANAHTAR KONULAR: KAMUYA YARARLI DERNEKLERİN STATÜSÜ VE VERGİLENDİRİLMESİ,

 

ÖZELGE NO 7: ANAHTAR KONULAR: SPOR FEDERASYONLARI, İKTİSADİ İŞLETME, EĞLENCE VERGİSİ,

 

ÖZELGE NO 8: ANAHTAR KONULAR: İKTİSADİ İŞLETME, EĞLENCE VERGİSİ,

 

ÖZELGENO 9: ANAHTAR KONULAR: İKTİSADİ İŞLETME, EĞLENCE VERGİSİ,

 

ÖZELGE NO 10: ANAHTAR KONULAR: İKTİSADİ İŞLETME, EĞLENCE VERGİSİ,

     

ÖZELGE NO:1

 

BAŞLIK:6322 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre şans oyunlarına aracılık edenlere yapılacak ödemelerde tevkifat hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-12/1]-887

 

TARİH:04.09.2012

 

     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 6322 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda gelir ve kurumlar vergisi mükellefi bayilere yapılacak ödemelerde uygulanacak vergi tevkifat oranı ve bu tevkifatların muhtasar beyannamede hangi vergi kodu ile beyan edileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapacak olanlar sayılmış olup anılan maddenin 6322 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükte olmak üzere değiştirilen (10) numaralı bendinin (a) alt bendinde; Başbayiler hariç olmak üzere, 14.3.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Aynı hüküm 6322 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle 1.7.2012 tarihinden itibaren yürürlükte olmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (g) bendine eklenmiştir.

 

            Anılan madde metinlerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda, söz konusu kesinti oranı 6.6.2012 tarihli ve 2012/3322 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.7.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 olarak belirlenmiştir.

 

            Buna göre;

 

            - Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan ödemelerden, 1.7.2012 tarihinden itibaren %15 oranında tevkifat yapılması,

 

            - Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen (g) alt bendinde yer alan ödemelerden, 1.7.2012 tarihinden itibaren,  %15 oranında tevkifat yapılması,

 

            - Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15/1-g maddesine göre yapılan ödemelerden kesilecek tevkifatların hangi ödeme türü kodundan beyan edileceğine ilişkin bir belirleme yapılana kadar 151 kodlu  "diğer" ödeme ve kazanç türü olarak muhtasar beyannameye dahil edilmesi

 

             gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:2

 

BAŞLIK: Federasyonunuzca satın alınacak işyerine ilişkin olarak tapuda yapılacak işlemler sırasında tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:59.MD-2010-128-945

 

TARİH:27.01.2011

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Federasyon Başkanlığınıza işyeri satın alınacağını belirtilerek, tapuda yapılacak işlemlerde tapu harcından muaf olunup olunmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; "Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almış, Kanunun 58 inci maddesinde de tapu ve kadastro harçlarını ödemekle mükellef olan kişiler sayılmıştır.

 

Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde ise, harçtan müstesna tutulan işlemler belirtilmiş; 123 üncü maddesinin ilk fıkrasında da; "Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmaz." hükmü yer almıştır.

 

492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrasında; gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra veya şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlâklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın oranı 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 16,5 olarak belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu maddesinin incelenmesi neticesinde ise, bağımsız federasyonların sadece tüm gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu, dolayısıyla söz konusu federasyonların gayrimenkul iktisap etmeleri halinde ödenecek harçlar yönünden herhangi bir muafiyetinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Bu itibarla, Federasyonunuzca satın alınacak işyerine ilişkin olarak tapuda yapılacak işlemler sırasında 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) Sayılı tarifenin I-20/a fıkrası uyarınca tapu harcı aranılması gerekmektedir

  

ÖZELGE NO:3

 

BAŞLIK: futbol müsabakaları üzerine düzenlenen müşterek bahisler ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin ne şekilde vergilendirileceği hakkında

 

SAYI: B.07.1.GİB.0.60/6000-2503/12377

 

TARİH:05.02.2009

 

İlgide kayıtlı yazınızda, 7258 sayılı Kanun uyarınca Türkiye'de spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis düzenleme yetkisinin ......... Başkanlığına verildiği belirtilerek, adı geçen Başkanlıkça futbol ve spora dayalı diğer branşlar (basketbol, voleybol v.b.) üzerine oynatılacak sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında kazanan iştirakçilere verilecek ikramiyelerden ne oranda veraset ve intikal vergisi alınması gerektiği hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu belirlenmiş, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendinde ise para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2009 yılı için 2.481 TL'sinin vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 4369 sayılı Kanunla aynı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle futbol müsabakaları üzerine düzenlenen müşterek bahisler ile  yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ikramiye kazananların ikramiyeleri üzerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, 4783 sayılı Kanunla Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ıncı maddesinin son fıkrasında yapılan düzenlemeler sonucunda, futbol müsabakaları üzerine düzenlenen müşterek bahisler ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin %10 oranında vergilendirileceği ve ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı belirlenmiştir.

 

Bu hükümlere göre, futbol müsabakaları üzerine düzenlenen müşterek bahisler ile yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, düzenledikleri yarışma ve çekilişler sonucu ödeyecekleri ikramiyelerin istisna tutarını aşması halinde, aşan kısım üzerinden %10 oranında vergi tevkifatı yapmaya ve tevkif ettikleri vergileri, yarışma ve çekilişin düzenlendiği tarihi izleyen ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan etmeye ve aynı süre içinde ödemeye mecburdurlar.

 

Öte yandan, Genel Müdürlüğünüzün 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun (II) sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli idarelerden olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, ..............Başkanlığınca, futbol ve spora dayalı diğer branşlar (basketbol, voleybol v.b.) üzerine oynatılacak sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında kazanan iştirakçilere verilecek ikramiyelerden, istisna tutarını aşan kısmı üzerinden, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi gereğince %10 oranında vergi tevkifatı yapılarak Kanunda öngörülen süre içerisinde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca,   futbol müsabakaları üzerine düzenlenen müşterek bahisler ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin ne şekilde vergilendirileceği hususunda, 28 ve 34 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  

ÖZELGE NO:4

 

BAŞLIK: Kamuya yararlı derneklerin katma değer vergisi, harç vergisi , damga vergisi, emlak vergisi ve belediye gelirleri yönünden vergiye tabi olmaları hakkında

 

SAYI: B.07.0.GEL.0.51/5108-266/3580

 

TARİH:18.01.2001

 

İlgide kayıtlı yazınızda, Bakanlar Kurulu'nun 18/12/1986 tarihli kararı ile kamuya yararlı dernek olduğunuz belirtilerek, derneğinizin hangi vergilerden muaf tutulduğunun bildirilmesi istenilmektedir.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden :

 

3065 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar :

 

Genel ve katma bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların :

 

a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

 

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,

 

2 nci bent kapsamına giren Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar :

 

a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri,

 

b) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

492 Sayılı Harçlar Kanunu Yönünden :

 

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 59 uncu maddesinin (b) fıkrasında "Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri"nin tapu harcından müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu hükme göre, Derneğinizin kamu menfaatine yararlı dernek statüsünde bulunduğuna dair Bakanlar Kurulu Kararı bulunması sebebiyle, derneğiniz tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin tescil işlemlerinin tapu harcından muaf tutulması icabeder.

 

488 Sayı1ı Damga Vergisi Kanunu Yönünden:

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı,, bu Kanundaki kağıtlar teriminin ise, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret koymak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade edeceği, 3 üncü maddesinde de, damga vergisinin mükellefiyetinin kağıtları imza edenler olduğu belirtilmiştir.

 

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V-17 nci bendi ile Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 24 üncü maddesinin ikinci parağrafında "Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak, bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar mütesilsilen sorumludurlar." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu nedenle;

 

1-Derneğiniz ile 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tarifi yapılan resmi daireler ve damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edilmesi gerekir.

 

2- Derneğiniz ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi mükellefiyetinin ise bu kağıtlarda sadece derneğin imzası bulunsa dahi, kişiler tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte dernek müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

 

Emlak Vergisi Yönünden :

 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 4/e ve 14/c maddelerinde, kiraya verilmemeleri ve kurumlar vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartlarıyla kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait bina ve arazinin daimi olarak bina ve arazi vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu hükümler uyarınca, kamu menfaatlerine yararlı derneklerden olan Derneğinize ait bina ve araziler, kiraya verilmemesi ve kurumlar vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartlarıyla bina ve arazi vergisinden daimi olarak muaf tutulması gerekmektedir..

 

Belediye Gelirleri Kanunu Yönünden :

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu maddenin ikinci fikrasında ise çevre temizlik vergisi kapsamı dışında tutulan binalar sayılmış olup, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalara bu sayılanlar arasında yer verilmemiştir.

 

Bu itibarla, Derneğinizin sahip olduğu binalar nedeniyle çevre temizlik vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:5

 

BAŞLIK: Kamu menfaatine yararlı derneğin vergisel durumu hk.

 

SAYI: 90792880-140[59-2012-28]-106

 

TARİH:08.02.2013

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan Derneğinizin sosyal tesis yapacağı ve seminer düzenleyeceği belirterek vergi ve harçlardan muaf olup olmadığınız sorulmaktadır.

 

A) Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamakla birlikte, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup, Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi işletme niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.4) bölümünde iktisadi işletmenin belirgin özelliklerine yer verilmiştir.

 

İktisadi işletmenin belirgin özellikleri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı veya hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir. Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır. Anılan bölümde, iktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen malların veya verilen hizmetlerin bir bedel karşılığı satılmış olması gerektiği, aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

 

Dernekler, tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar mükellefi olmamakla birlikte derneklere ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi olup vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

Buna göre, Derneğiniz tarafından sosyal tesis binasının yapılması veya firmalara ihale edilerek yaptırılması, derneğe ait iktisadi işletme oluşturmayacaktır.

 

Öte yandan, Derneğinizce düzenlenen seminerlerin ve sosyal tesislerde verilecek hizmetlerin bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirilmesi halinde bu hizmetlerden dolayı derneğe bağlı bir iktisadi işletme oluşmayacaktır. Ancak kar amacı güdülmese dahi bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verilenlerden tahsil edilmesi, doğrudan bağış adı altında da olsa bir bedel alınması durumunda derneğe bağlı bir iktisadi işletme oluşacağından, bu iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edileceği tabiidir.

 

B) Katma Değer Vergisi  (KDV) Yönünden:

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

(1/1) maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde  yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

(1/3-g) maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu ,

 

(17/1) maddesinde, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi parti ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların; ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

 

(17/2-b) maddesinde, yukarıda sayılanlara bedelsiz olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu

 

hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, kamu menfaatine yararlı dernek statüsünde bulunan Derneğinize bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler Kanunun (17/2-b) maddesine göre KDV den istisna olacaktır. Ancak, Derneğinize bedeli mukabilinde yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

 

Bu durumda; Derneğiniz tarafından sosyal tesis binasının yapılması veya firmalara ihale edilerek yaptırılması ya da piyasadan satın alınması işlemi genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır.

 

Diğer taraftan, Derneğiniz tarafından düzenlenen seminerler nedeniyle Derneğiniz bünyesinde iktisadi işletme oluşması halinde bu iktisadi işletmenin işlemleri Kanunun (1/3-g) maddesine göre KDV ye tabi olacaktır. Ancak, kamu menfaatine yararlı Derneğinizin seminer düzenlemek suretiyle gerçekleştirdiği sosyal ve eğitim amaçlı teslim ve hizmetler Kanunun (17/1) maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

 

C) Damga Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesinin gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

 

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun " V- Kurumlarla ilgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrasında, genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.

 

Öte yandan, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu yararına çalışan derneklerin, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, 20.12.1991 tarihli ve 91/2557 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı derneklerden sayılan derneğinizin düzenlediği ve damga vergisi derneğinizce ödenmesi gereken kağıtlardan dolayı damga vergisinden muaf tutulması, derneğiniz ile vergi muafiyeti bulunmayan kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin ise kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi hükmü uyarınca söz konusu verginin ödenmesi bakımından derneğinizin müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, derneğinize bağlı iktisadi işletmeler, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V/17 fıkrasındaki düzenleme kapsamında bulunmadığından, söz konusu işletmeler tarafından düzenlenecek kağıtların damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

D) Belediye Gelirleri Kanunu Yönünden Değerlendirme:

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek 6 ncı maddesinde yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabi tutulacağı; Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasında; her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatının bina inşaat harcından istisna olduğu; 80 inci maddesinin (f) fıkrasında da, belediyece, imar mevzuatı gereğince yapı kullanma izni verilmesi işlemi nedeniyle yapı kullanma izni harcının tahsil edileceği; aynı maddenin son fıkrasında ise, organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan aynı Kanunun 86 ncı maddesinde, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkış olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden hangi şekillerde yol harcamalarına katılma payı alınacağı, Kanunun 87 nci maddesinde ise, yine  belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, hangi şekillerde kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, aynı Kanunun 90 ıncı maddesinde;

 

"Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su tesisleri ile Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz."

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, Belediye Gelirleri Kanununda sadece ibadet yerlerinden harcamalara katılma payı alınmayacağı hususu düzenlenmiş olup, Kamu Yararına Çalışan Derneklerin bina inşaat harcı, yapı kullanma izin harcı, yol ve kanalizasyon harcamalarına katılma payından muaf tutulmasına yönelik bir hüküm yer almaması nedeniyle, söz konusu dernek arsası üzerine yapılacak sosyal tesis inşaatına ilişkin olarak, harç ve katılma paylarının Derneğiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 

E-Harçlar Kanunu Yönünden Değerlendirme:

 

492 Sayılı Harçlar Kanunun harçtan müstesna tutulan işlemler başlıklı 59 uncu maddesinde, harç istisnasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Mezkûr Kanunun 59/b maddesinde ise, kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre , 492 sayılı Harçlar Kanununun 59/b maddesi gereğince, Bakanlar Kurulunca kamu menfaatine yararlı dernek kapsamında bulunan derneğinizden, inşa olunan binanın tapuya tescili işlemi nedeniyle tapu harcı aranılmaması gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:6

 

BAŞLIK: Kamuya yararlı derneğin araç alımında KDV uygulaması hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-1-23]-563

 

TARİH:19.07.2011

 

İlgide kayıtlı dilekçenizle, kamuya yararlı dernek statüsünde olan derneğinizin, tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda sokak hayvanlarının kurtarılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve tedavisi için nakledilmesi ve bakımevinizdeki hayvanlara yiyecek ve malzeme taşınabilmesi amacıyla kullanılacak olan Volkswagen Transporter City Van model araç alımının KDV den istisna olup olmadığının bildirilmesi istenilmiştir.

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci  maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan Kanunun 17/2-b maddesinde, genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.

 

            Ancak, söz konusu istisna hükmü, sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz teslimlere yönelik olup, bedel karşılığında yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarını kapsamamaktadır.

 

            Buna göre, derneğiniz tarafından satın alınacak olan aracın teslimi Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümleri çerçevesinde KDV ye tabidir.

   

ÖZELGE NO:7

 

BAŞLIK: Bilardo Federasyonuna bağlı olarak açılan bilardo salonlarının Eğlence Vergisi kapsamı dışında tutulması hakkında

 

SAYI: B.07.1.GİB.0.66/6624-165/63637

 

TARİH:15.08.2006

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde alınan, Bakanlığınızca hazırlanan ve tüm valiliklere gönderilen  28.11.2005 tarihli ve B050MAHO740001/46613 sayılı yazınızda; Bilardo Federasyonuna bağlı olarak açılan  bilardo spor okullarının  spor amaçlı salonlar olduğu, 2464 sayılı Kanunda yer alan bilardo salonlarının  ise eğlence amacıyla açılan salonlar olduğu ve sporun bir eğlence faaliyeti olmadığı, Gençlik ve Spor İl Başkanlığından izin alınarak Bilardo Federasyonuna bağlı olarak açılan  bilardo salonlarının  Eğlence Vergisi kapsamı dışında tutulmasının gerektiği belirtilmekte olup, Bakanlığımıza yapılan müraacatlardan, Bakanlığınızca yazılan yazınız doğrultusunda belediyelerce söz konusu bilardo salonlarından eğlence vergisinin tahsil edilmediği anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği gibi, T.C. Anayasanın 73 üncü maddesinde, "  Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir."  hükmü yer almaktadır.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17'nci maddesinde "Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir." hükmü ve 20'nci maddesinin 3‘üncü bendinde de, "Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır." hükümleri yer almaktadır.

 

Ayrıca, 2464 sayılı Kanunun eğlence vergisine ilişkin istisnaları düzenleyen 19 uncu maddesinde, Bilardo Federasyonuna bağlı olarak açılan  bilardo salonlarının  Eğlence Vergisinden istisna tutulacağına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamakta ve verginin nispet ve miktarını belirleyen 21 inci maddesinin I inci fıkrasının 4 üncü bendi ile spor müsabakalarına girişlerden bilet bedelinin %10 oranında eğlence vergisi alınmaktadır.

 

Buna göre, söz konusu bilardo salonlarının eğlence vergisinin kapsamı dışında tutulması Anayasanın  73 üncü maddesi gereği ancak kanun değişikliği yapılması halinde mümkün bulunmakta olup, Bakanlığınızca yazılan yazıya istinaden vergi kapsamı dışında tutulması mümkün değildir.

 

Bu durumda, biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerden olan Bilardo Federasyonuna bağlı olarak açılan  bilardo salonlarının  2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin III üncü bendinde belirtilen tarifeye göre Eğlence Vergisi ile yükümlü tutulmaları gerekmektedir.

   

ÖZELGE NO:8

 

BAŞLIK: Buz pateni pisti işletmeciliği faaliyetinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:20.MD-2010-45-224

 

TARİH:12.04.2011

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, buz pateni pisti işletmeciliği faaliyetinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 inci maddesine göre, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabi bulunmaktadır.

 

Aynı Kanunun 21 inci maddesinin I inci fıkrasının 4 numaralı bendinde, biletle girilen spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden bilet bedeli üzerinden % 10, III üncü fıkrasında ise biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 5-100 TL eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

 2464 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde, müşterek bahisler dışında verginin matrahı; biletle girilen yerlerde, eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil), biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden ise işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktar olarak belirlenmiştir.

 

Anılan Kanunun 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, "vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir..." , 3 üncü fıkrasında da "Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi, o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır." hükümleri yer almaktadır.

 

Bu itibarla, şirketinize ait buz pateni pisti işletilen yerde, bu tesis dışında eğlence yeri mahiyetinde (dansing, bar, bilardo ve masa futbolu gibi) yerlerin bulunmaması durumunda, söz konusu işyeri eğlence vergisine tabi olmayacaktır. Ancak, buz pateni pistinin 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve biletle girilen yerlerden olması veya bu işyerinde buz pateni pistinin yanısıra bar, dansing, bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yeri mahiyetinde yerlerin bulunması halinde, söz konusu işletmenin eğlence vergisine tabi olması gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:9

 

BAŞLIK: Bowling faaliyetinde bulunan işletmeden eğlence vergisi alınıp alınmayacağı hk.

 

SAYI: B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[17-2012/7-1.10.9219]-3133

 

TARİH:05.12.2012

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden aldığınız Özel Beden Eğitim ve Spor Tesis Çalışma İzni Belgesi ile bowling faaliyetinde bulunduğunuzu ve ... Belediye Başkanlığınca tarafınızdan eğlence vergisi tahsil edildiğini belirterek spor amacı taşıdığını belirttiğiniz bowling faaliyeti nedeniyle eğlence vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, "Bu Kanun'un 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü bendiyle, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktarda eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmış ve madde metninde eğlence yerleri geniş kapsamlı tanımlanarak maddede sayılanlar dışında kalan benzer yerler de eğlence vergisi kapsamına alınmıştır.

 

Anılan Kanunun eğlence vergisine ilişkin istisna ve muaflıkları düzenleyen 19 uncu maddesinde ise; bowling faaliyeti ile ilgili herhangi bir istisna veya muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

 

Bu itibarla, bowling faaliyetinden dolayı Kanunun 21 inci maddesinin 3 üncü bendinde belirtilen miktarlarda ve 22 nci maddedeki usul ve esaslara göre eğlence vergisinin alınması gerekmektedir.

  

ÖZELGE NO:10

 

BAŞLIK: Hobi karting faaliyetinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hk.
SAYI: B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[17-2012/7-1.9.8344]-3131

 

TARİH:04.12.2012

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden aldığınız Özel Beden Eğitim ve Spor Tesis Çalışma İzni Belgesi ile hobi karting işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve ... Belediye Başkanlığınca tarafınızdan eğlence vergisi tahsil edildiğini belirterek spor amacı taşıdığını belirttiğiniz hobi karting faaliyeti nedeniyle eğlence vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, "Bu Kanun'un 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü bendi ile biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktarda eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmış ve madde metninde eğlence yerleri geniş kapsamlı tanımlanarak maddede sayılanlar dışında kalan benzer yerler de eğlence vergisi kapsamına alınmıştır.

 

Anılan Kanunun eğlence vergisine ilşikin istisna ve muaflıkları düzenleyen 19 uncu maddesinde ise; hobi karting faaliyetleri ile ilgili herhangi bir istisna veya muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

 

Bu itibarla, hobi karting faaliyetinden dolayı Kanunun 21 inci maddesinin 3 üncü bendinde belirtilen miktarlarda ve 22 nci maddedeki usul ve esaslara göre eğlence vergisinin alınması gerekmektedir.{jcomments on}

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  4964  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Murat Başaran Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

25.11.2021

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

1.819,23

0,38

 bjk BJKAS

5,67

1,25

 fb FENER

32,24

2,03

 gs GSRAY

4,09

0,00

 trabzon TSPOR

8,04

-2,19

   SPOR ENDEKSİ

1.460,62

-0,32

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 29871810

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Trabzonspor  13  10   0   27 11   16  33 
2 Hatayspor  13  8   3  23  10  13 

24

3 Konyaspor   13 7 5  1  21 10 11 26 
4 Alanyaspor  13   7   3  20 19  1 24 
5 Fenerbahçe  13 7 2  4  19 16 3 23 
6 Karagümrük  13   6   4   3  21  16   5  22 
7

Başakşehir

 13  7  0  6  20  16  4 21 
8 Galatasaray  13   6  3  4  19  17  2 21 
9 Beşiktaş 13  6  2  5  21  17 4 20 
10 Adanaspor  13    5   4   4  20  18  2 19
11 Altay  13  5  1  7

 18

 21  -3 16
12 Kayserispor    13  4  4  5  18  21   -3   16 
13 Antalyaspor   13  4  3  6  15  20  -5 15
14 Gaziantep  13   4  3  6  14  19   -5   15 
15 Sivasspor  13  2  7  4  16  15 1 13
16 Giresunspor  13   3   4  6  8  12 -4 13
17 Yeni Malatya 13  4  0  9  12  23  -11   12 
18 Göztepe  13   2  4  7  12  19  -7 10
19 Kasımpaşa 13  2  3  8  13  21  -8   9 
20 Rizespor  13   2  1   10   11  27 -16 7

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2021 Deluitte Raporu

 

 

 

 2021de-avrupada-ve-turkiyede-futbol-ekonomisi

Cocid-19 sürecinde 2021'e girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Futbol Ekonomisi'nde yaşanılan değişim ve olumsuz gelişmeleri okumak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

 

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.